"przekonywać" English translation

PL

"przekonywać" in English

PL

przekonywać [przekonuję|przekonywałbym] {imperfective verb}

volume_up
1. general
Naszym obowiązkiem jest przekonywać wszystkich do rozwiązań politycznych i pokojowych.
It is our duty to convince all sides to opt for peaceful political solutions.
To nie obywateli musimy przekonywać, tu chodzi o państwa członkowskie.
It is not citizens we need to convince, it is Member States.
Proszę nie starać się przekonywać kogokolwiek, że możemy wyłącznie polegać na produkcji europejskiej.
Do not try to convince anyone that we can rely exclusively on European production.
Będę was przekonywać, że to tylko w połowie prawda.
And I am now going to argue that this is only half true.
Moja grupa będzie przekonywać do przyjęcia zasady partnerstwa.
My group will be arguing the case for this partnership principle.
Nikt nie będzie przekonywał, że mapy opracowane wiele lat temu są idealne.
No one would argue that the maps that were created many years ago are totally perfect.
przekonywać (also: przekupić, przekupywać, przekonać)
volume_up
to square {vb} (get sb to agree)
2. "kogoś"
przekonywać
Przekonywałem pielęgniarki, żeby spróbowały inaczej.
And I would try to reason with them and say, "Why don't we try something else?
Smith przekonywał w swojej książce, że jesteśmy istotami moralnymi, nie z "odgórnych" powodów, ale ponieważ jest to częścią naszej natury.
In this book, Smith argued that we are moral creatures, not because of a top-down reason, but for a bottom-up reason.
Zatem nie przekonuje tłumaczenie Komisji, że koszty kontroli są bardzo wysokie, na co wskazuje stosunek tych kosztów do skuteczności.
For this reason, the Commission's explanation that auditing costs are very high, as indicated by the ratio of the costs to the effectiveness of the audits is unconvincing.

Context sentences for "przekonywać" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishWięc zaczęliśmy z nimi rozmawiać i przekonywać ich, że znajdujemy się na obszarze chronionym.
So, we started talking with them, convincing them that we are in a protected area.
PolishPrzykro mi tylko, że jego zdanie nie wydaje się przekonywać pozostałych komisarzy.
I am only sorry that his view does not seem to be winning the argument with the rest of the Commission.
PolishOczywiście każdy powinien indywidualnie zadecydować, a nikt nie może ich przekonywać bądź zmuszać.
Naturally everyone must make their own decision, and no one can overrule them or force them.
PolishMoja grupa będzie przekonywać do przyjęcia zasady partnerstwa.
My group will be arguing the case for this partnership principle.
PolishNa koniec chcę poruszyć sprawę widma: nie ma potrzeby, by przekonywać Parlament o znaczeniu tej kwestii.
Finally, concerning spectrum: I had no need to persuade Parliament of the importance of this subject.
PolishPodkreśliłbym więc tę kwestię: to nie nas trzeba przekonywać o potrzebie wymiaru społecznego.
I would therefore stress this point: we are not the ones who have to be convinced of the need for a social dimension.
PolishKiedy to się stało, ruszyli w miasto przekonywać wszystkich, że należy zabronić zatrudniania dzieci.
And once that happened, they were out in the city convincing everybody that child labor just had to be abolished.
PolishDość długo musieliśmy go przekonywać do działania.
We took a while to persuade him to act.
PolishNie trzeba nikogo dłużej przekonywać, że potrzeba nam globalnych i wewnętrznych rozwiązań problemów, z którymi się borykamy.
They no longer need to be persuaded that we need global as well as domestic solutions to the problems we face.
PolishDodały, że hasło: "Demokracja bez kobiet to pół demokracji” wydaje się nie przekonywać śląskich władz i autorytetów.
They added that the Silesian authorities were apparently not convinced by the slogan 'Democracy without women is only half democracy'.
PolishZamierza więc odebrać brytyjskim podatnikom pieniądze, aby indoktrynować ich i przekonywać do swojej wersji jedynej słusznej drogi.
So it intends to remove money from UK taxpayers to indoctrinate them into its version of the path of true righteousness.
Polishprzekonywać kogoś do zrobienia czegoś
PolishJest nim również możliwość wysłania misji obserwacyjnej UE, do której nikogo nie trzeba już chyba przekonywać.
They also include the possibility of sending an EU observation mission, and there is probably no longer anyone who needs convincing of the need to do so.
PolishEuropa powinna dać przykład reszcie świata i nałożyć ten podatek na swoim terytorium, a także przekonywać do wprowadzenia go w innych częściach globu.
Europe should lead the world by levying this tax within its borders and campaigning for it to be introduced in the rest of the world.
PolishNie trzeba nas przekonywać o konieczności bardziej skutecznego pod względem technicznym mechanizmu gromadzenia wszystkich wymaganych statystyk.
We ought to need no convincing of the necessity for a technically more effective mechanism for gathering all the statistics that are required.
Polishprzekonywać się do
Polishprzekonywać się do
PolishNie trzeba chyba nikogo przekonywać, że stabilizacja ekonomiczna Ukrainy i reforma ukraińskiego sektora energetycznego leżą w interesie Unii.
I do not suppose I have to persuade anyone that the economic stabilisation of Ukraine and reform of the Ukrainian energy sector lie in the Union's interests.
PolishNas tutaj zgromadzonych i uczestniczących w tej debacie nie muszę przekonywać o zagrożeniach, jakie niosą ze sobą podróbki.
(PL) Madam President, I do not have to remind the people who are gathered here, and who are participating in this debate, of the dangers of counterfeit goods.
PolishMoim zdaniem niesłychanie ważne jest, by zaczął pan przekonywać państwa członkowskie do zwiększenia ich wkładu we wspólnotowy budżet, zasadniczo od 2014 roku.
It is vital, in my view, Mr Barroso, that we see you undertake to encourage the Member States to increase their contributions to the Community budget substantially from 2014.