"przekraczać" English translation

PL

"przekraczać" in English

PL przekraczać
volume_up
[przekraczam|przekraczałbym] {imperfective verb}

Rysunki satyryczne mogą przekraczać granice, jak mieliście już szansę zauważyć.
And cartoons can cross boundaries, as you have seen.
But I like to cross boundaries.
Jak prowadzący lokomotywę może przekraczać granicę, jeżeli nie zna języka kraju do którego jedzie?
How can an engine-driver be made to cross a border when he may not understand the language of the country to which he travels?
Długość leczenia lekiem FORSTEO nie powinna przekraczać 24 miesięcy.
The total duration of treatment with FORSTEO should not exceed 24 months.
Nie przekraczać dawek przepisanych przez lekarza weterynarii.
Do not exceed the stated dose prescribed by your veterinarian.
Nie wolno przekraczać dawki jednej kropli do chorego oka (oczu) dwa razy na dobę.
The dose should not exceed one drop in the affected eye (s) twice daily.
przekraczać
volume_up
to overpass [overpassed|overpassed] {vb} [rare] (also fig.)
przekraczać (also: przekroczyć)
Przekracza to zakładane budżety, szkodzi to środowisku naturalnemu w miejscu wydobycia, zaś ludzie są niezadowoleni z wielu przedsięwzięć.
Costs overrun, there is local damage to the environment and people are unhappy about a lot of projects.
Są jednak także przewodniczący grup, niestety zawsze ci sami, którzy z zasady przekraczają o minutę lub dwie przydzielony im czas wystąpień.
Yet there are also group chairmen, always the same ones, who overrun by one or two minutes as a general rule.
przekraczać (also: przekroczyć)
volume_up
to overspend [overspent|overspent] {v.t.} (budget, income)
przekraczać (also: przekroczyć)
volume_up
to overstep [overstepped|overstepped] {v.t.} (bounds, limits)
Nie sądzę, aby krytykowanie krajowych praw oraz przekraczanie uprawnień tego Parlamentu było dla nas dobre, ponieważ w przyszłości ograniczy to naszą wiarygodność.
I do not believe that criticising national laws and overstepping the powers of this Parliament will be good for us because it will reduce our credibility in the future.
Przede wszystkim przekracza oczekiwania wobec plakatu, że powinien być zrozumiały i wpadający w oko ad hoc, bez wyjaśnień.
For one thing, it transgresses the idea of what a poster's supposed to be, which is to be understood and seen immediately, and not explained.
Potrzebujemy wspólnej polityki, bo hazard przekracza granice.
We need a common policy because gambling transgresses borders.
To, do czego dochodzi w Internecie, przekracza wszelkie granice.
What is taking place on the Internet has surpassed all limits.

Synonyms (Polish) for "przekraczać":

przekraczać

Context sentences for "przekraczać" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishNie należy przekraczać zalecanej dawki ani przedłużać czasu leczenia (patrz punkt 2.
The recommended dose and duration of treatment should not be exceeded (see section 2.
PolishNie należy przekraczać górnej granicy docelowego stężenia hemoglobiny.
The upper limit of the target haemoglobin concentration should not be exceeded.
PolishNie należy przekraczać zalecanej dawki, wskazanej w tabeli dawkowania.
The recommended dose, as indicated in the dosing table, should not be exceeded.
PolishWymagana moc nie powinna przekraczać 1, 5 - krotności mocy wyjściowej lasera.
No more than 1.5 times the required diffuser power output should be needed from the laser.
PolishNie należy jednak przekraczać zwykle stosowanej dawki 30 mg na dobę.
The normal daily dose of 30 mg should not be exceeded in these patients, however.
PolishNie wolno przekraczać zalecanych dawek, częstości stosowania oraz szybkości podawania wlewu.
The recommended dosage, frequency of use, or rate of infusion must not be exceeded.
PolishW celu zmniejszenia ryzyka działań niepożądanych nie wolno przekraczać zalecanych dawek.
To minimize the risk of adverse reactions, the recommended dose should not be exceeded.
PolishNie wolno przekraczać zaleconych dawek, częstości ich podawania oraz szybkości wlewu leku.
The recommended dosage, frequency, or infusion rate must not be exceeded.
PolishMaksymalna zalecana dawka preparatu INOmax wynosi 20 ppm i dawki tej nie należy przekraczać.
The maximum recommended dose of INOmax is 20 ppm and this dose should not be exceeded.
PolishPrzed granulowaniem mączka nie powinna przekraczać temperatury 55°C.
Before granulation, flour should not reach a temperature higher than 55ºC.
PolishA w przypadku wzajemnych pożyczek międzybankowych nie wolno przekraczać kwoty 150 milionów euro.
And, when banks lend to each other, the sum of EUR 150 million must not be exceeded.
PolishCzas trwania leczenia u pacjentów z zaburzeniami zachowania nie powinien przekraczać 6 tygodni.
Treatment duration in patients with conduct disorder should be not more than 6 weeks.
PolishNie należy przekraczać zalecanych dawek oraz sugerowanego czasu leczenia.
The recommended treatment dose and duration should not be exceeded.
PolishNie należy przekraczać zalecanej dawki ani stosować leku dłużej niż zostało to zalecone.
Do not take more than the recommended dosage and take the medicine for as long as prescribed.
PolishTe ramy mogą znacząco przekraczać ciężarem politycznym europejskie sąsiedztwo.
The political dimension of such a framework could well transcend the European Neighbourhood Policy.
PolishMoim zdaniem górna granica emisji nie powinna naprawdę przekraczać 80%.
In my opinion, 80% of emissions should really be the upper limit.
PolishOkres ważności wiz długoterminowych nie może przekraczać jednego roku.
They should have a period of validity of no more than one year.
PolishNie należy przekraczać zalecanego 24 miesięcznego okresu leczenia.
The recommended treatment time of 24 month should not be exceeded.
PolishCałkowity czas leczenia nie powinien przekraczać 48 godzin.
The total duration of the treatment should be no more than 48 hours.
Polishzastosowaniem, które zwykle nie powinny przekraczać 24 godzin w temp.
From a microbiological point of view, the reconstituted solution should be diluted and used immediately.