"przemóc" English translation


Did you mean: przemoc
PL

"przemóc" in English

PL

przemóc {verb}

volume_up
przemóc (also: przemagać)
Oczywiście chcielibyśmy stworzyć europejską normę w celu zwalczania przemocy wobec kobiet.
Obviously, we would like a European norm to be created to overcome violence against women.

Context sentences for "przemóc" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishWolna debata jest być może najpotężniejszym lekarstwem na ekstremizm i przemoc.
A free debate is perhaps the most powerful medicine against extremism and violence.
PolishPrzemoc w stosunku do obrońców praw człowieka nie ogranicza się do północnego Kaukazu.
Violence against human rights defenders is not restricted to the North Caucasus.
PolishPrzemoc wobec kobiet jest niedopuszczalna niezależnie od formy, jaką przybiera.
Violence against women is unacceptable, irrespective of the form it takes.
PolishPrzemoc wobec kobiet jest karygodna i należy obchodzić się z nią zdecydowanie.
Violence against women is reprehensible and needs to be dealt with firmly.
PolishPrzemoc wobec Koptów ogromnie nasiliła się zwłaszcza w ciągu ostatnich 10-20 lat.
Over the last 10 to 20 years, specifically, violence against Copts has grown enormously.
PolishPotępiam przemoc i nieproporcjonalne użycie siły przeciwko protestującym.
I condemn the violence and disproportionate force used against the protesters.
PolishPotrzebujemy dyrektywy, chcemy dyrektywy, która pozwoli powstrzymać przemoc wobec kobiet.
We need a directive, we want a directive that will stop violence against women.
PolishDziś przemoc w Tybecie nie dotyczy tylko praw człowieka, ale także podziału władzy.
The violence in Tibet today is not only about human rights but also about power-sharing.
PolishW niektórych krajach wciąż nie ma prawa kryminalizującego przemoc domową wobec kobiet.
Some countries still do not have a law criminalising domestic violence against women.
PolishI teraz znowu widzimy przemoc, FNL, który łamie zawarte porozumienia.
And now again of course we see the violence, the FNL breaking their agreements.
PolishNie powinniśmy nigdy zapomnieć, że wojna i przemoc mogą znów do Europy powrócić.
We should never forget that war and violence could once again return to this Europe of ours.
PolishUzależnienie, problemy zdrowotne, problemy społeczne, przemoc - to wszystko dobrze znamy.
Addiction, medical problems, social misery, abuse, all these things are well known.
PolishNa przykład jednym z najważniejszych obecnie problemów na Litwie jest przemoc w szkołach.
For example, one of the biggest problems in Lithuania today is violence in schools.
PolishWyraźna potrzeba wystąpiła, gdy reżim wzmógł przemoc wobec własnych obywateli.
The clear need was obvious when the regime stepped up the violence against its own people.
Polishna piśmie - Przemoc wobec kobiet to problem zarówno międzynarodowy, jak i europejski.
in writing. - Violence against women is an international as well as a European problem.
PolishPrzemoc wobec kobiet, niezależnie od formy, nie jest błahym przestępstwem.
Violence against women, whatever form it takes, is not a trivial offence.
PolishIch status społeczny jest niski, a przemoc wobec kobiet jest rozpowszechniona.
Their social status is low and violence against women is widespread.
PolishPrzemoc wobec kobiet to problem zarówno międzynarodowy, jak i europejski.
Violence against women is an international as well as a European problem.
PolishPrzemoc wojskowa musi natychmiast ustąpić rozwiązaniu politycznemu.
Military violence must immediately give way and priority to a political solution.
PolishPrzemoc nigdy nie jest dopuszczalna i nie przyczyni się do znalezienia trwałego rozwiązania.
Violence is never acceptable and will not contribute to finding a lasting solution.