"przemawiać" English translation

PL

"przemawiać" in English

PL przemawiać
volume_up
[przemawiam|przemawiałbym] {imperfective verb}

1. general

Chciałbym jeszcze raz podziękować, że miałem możliwość tutaj dziś przemawiać.
Member of the Commission. - Madam President, let me once again thank you for the opportunity of addressing you today.
Był pierwszym Czechem, który przemawiał w Parlamencie Europejskim. W imieniu nas wszystkich pragnę życzyć mu szybkiego powrotu do zdrowia.
He was the first Czech to address this European Parliament, and on behalf of us all I would like to wish him a speedy recovery.
Pochodzi on z Syrii i przemawiał do nas jako wysłannik pokojowego islamu.
He is from Syria and addressed us as a messenger of peaceful Islam.
W naszych rozmowach z Rosją musimy, co mówiło już wielu spośród państwa, przemawiać jednym głosem.
Like so many of you have said, we need to speak with one voice when we talk to Russia.
Muszę przyznać, że jest to jedyny obszar, w którym Izba ta przemawia jednym głosem.
I have to say this is one area where this House speaks with one voice.
Kiedy Europa przemawia jednym głosem, nie ma ona nic do powiedzenia.
When Europe does speak with one voice, it has nothing to say.
przemawiać (also: przemówić)

2. "przeciw czemuś"

przemawiać (also: wystąpić)
volume_up
to militate [militated|militated] {vb} [form.] (against sth)

3. "za czymś"

przemawiać
volume_up
to militate [militated|militated] {vb} [form.] (for/in favour of sth)

Synonyms (Polish) for "przemawiać":

przemawiać

Context sentences for "przemawiać" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishMusimy być ambitni, przemawiać jednym głosem i musimy tworzyć strategiczne sojusze.
We need to be ambitious, united with one voice and forging strategic alliances.
PolishWówczas za wydajnością energetyczną będą przemawiać nie tylko mówcy, ale i fakty.
Then energy efficiency will not only be about speeches but also about facts.
PolishObiecuję, że zrobię wszystko, aby przemawiać wolniej.
rapporteur. - (DE) Mr President, I will do my best to speak more slowly - I promise.
Polish(Śmiech) I spodziewam się przemawiać w pierwszej sesji 39-ego TED India.
(Laughter) And I expect to speak in the first session of the 39th TED India.
PolishJestem przekonany, że w dążeniach do jej zachowania Europa musi przemawiać jednym głosem.
I am convinced that in our efforts to secure this, Europe must speak with one voice.
PolishPowinienem podkreślić, że Rada będzie się starała przemawiać jednym głosem.
I should stress that the Council will strive to speak with one voice.
PolishTrudno jest przemawiać, kiedy wokół panuje takie zamieszanie.
It is difficult for those who have the floor to speak with this din all around.
PolishJuż podczas wystąpienia pana posła Duffa wyraźnie dawałem do zrozumienia, że chcę przemawiać.
Even while Mr Duff was speaking I had already clearly indicated that I wanted to speak.
PolishW planie, który uzgodniliśmy wcześniej pan minister miał przemawiać 5 minut.
As we agreed earlier, the Minister was to speak for 5 minutes.
PolishGiles Revell powinien też dziś tu przemawiać - wspaniała fotografia rzeczy, których nie widać.
Giles Revell should be talking here today -- amazing photography of things you can't see.
PolishW naszych rozmowach z Rosją musimy, co mówiło już wielu spośród państwa, przemawiać jednym głosem.
Like so many of you have said, we need to speak with one voice when we talk to Russia.
PolishUnia Europejska stoi obecnie w obliczu prawdziwego wyzwania, gdyż musi nadal przemawiać jednym głosem.
The European Union now faces a real challenge to continue to speak with one voice.
PolishMusimy przemawiać jednym europejskim głosem, zarówno w stosunkach wewnętrznych jak i zewnętrznych.
We need to speak with one European voice, both internally and externally.
PolishRóżne osoby mogły przemawiać, ale musiały wysyłać ten sam sygnał.
Different people could speak, but they had to convey the same message.
PolishRada i Komisja muszą nadal wywierać presję, ale muszą przemawiać do wszystkich stron konfliktu.
The Council and the Commission must keep up the pressure, but they must talk to all sides.
PolishJeden poseł może przemawiać na korzyść wniosku i jeden przeciwko.
One Member is able to speak in favour of the proposal and one against.
PolishJak dobrze wiemy, naszym interesom przysłużymy się najlepiej wówczas, gdy będziemy przemawiać jednym głosem.
As is well known, our interests can be best served when we speak with one voice.
PolishWyraźnie widać było, że tak wielu posłów chciało przemawiać w tej bardzo ważnej dyskusji.
It was really clear that a great number of Members wanted to speak in this very important discussion.
PolishSkoro szwedzka pani minister przemawiała po francusku i angielsku, ja powinnam przemawiać po szwedzku.
Since the Swedish minister has spoken in French and English, I ought to speak in Swedish.
PolishPomogłoby to nam bardziej zdecydowanie przemawiać jednym głosem.
That would help us to speak with one voice in a more active way.