"przepływy" English translation

PL

"przepływy" in English

PL przepływy
volume_up
{feminine plural}

Synonyms (Polish) for "przepływ":

przepływ
Polish

Context sentences for "przepływy" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishW dzisiejszych czasach bariery niehandlowe nadal poważnie utrudniają przepływy.
Today, those flows are still seriously impeded by non-trade barriers.
PolishZamiast tego musimy dostosować przepływy migracyjne do faktycznych potrzeb rynku pracy.
Instead, we need to adapt migratory flows to the effective needs of the labour market.
PolishWreszcie konieczne jest wykazanie się odwagą, aby opodatkować przepływy kapitału spekulacyjnego.
Lastly, courage must be shown in order to tax speculative capital movements.
PolishWiemy, że dobrze zarządzane przepływy migracyjne przyniosą korzyści wszystkim zainteresowanym.
We know that well-managed migratory flows will be of benefit to everyone.
PolishW sprawozdaniu nie uwzględnia się, że migracja to przede wszystkim przepływy z Południa na Południe.
This report refuses to see that migration is primarily a South-South issue.
PolishPrzepływy pieniężne z tytułu transatlantyckich usług handlowych i zmian wynoszą 3 mld dolarów dziennie.
Transatlantic commercial services and revision flows amount to USD 3 billion a day.
PolishHarmonizacja zaproszeń do przetargów i przepływy pracowników we wszystkich państwach członkowskich
• harmonised invitations to tender and workflows in all Member States
PolishPomoże to rozwiązać wiele problemów, które wywołały różnej wielkości przepływy migracyjne .
This will help resolve a number of issues which have given rise to migration flows of varying sizes.
PolishPrzepływy migracyjne i azyl oraz ich wpływ na Schengen (debata)
Migration flows and asylum and their impact on Schengen (debate)
PolishWidzimy przepływy materiałów w dość przerażającej perspektywie.
We see the flows of materials in a rather terrifying prospect.
PolishZwiększone przepływy handlowe stanowią część rozwiązania w celu osiągnięcia bezpieczeństwa żywnościowego.
Enhanced trade flows are part of the solution towards food security.
PolishUruchomiliśmy środki krótkoterminowe, blokując przepływy finansowe, co było doskonałym posunięciem.
We have launched measures with short-term effect, stemming financial flows - which has been excellent.
PolishKiedy przepływy finansowe mają charakter międzynarodowy, nadzór nie może już dłużej ograniczać się do nadzoru krajowego.
When financial flows are international, supervision can no longer be national.
PolishPrzepływy już się rozpoczęły i na pewno będą trwać w dalszym ciągu.
It has already started and it is sure to continue.
PolishPrzepływy migrantów trzeba kontrolować z Brukseli z perspektywy włączenia, solidarności i bezpieczeństwa.
Migrant flows must be governed from Brussels in a way that rewards inclusion, solidarity and security.
PolishW rzeczywistości największe przepływy migracyjne obserwuje się poza Europą, w krajach lub regionach położonych na innych kontynentach.
In fact, most migration happens outside Europe, within countries or regions on other continents.
PolishPrzepływy te wzmagają się bardzo gwałtownie.
These flows are increasing very rapidly.
PolishWspomniane zostały mieszane przepływy migracyjne.
PolishJednocześnie, spekulacyjne przepływy kapitału powinny zostać opodatkowane, aby można było je przekierować na walkę z ubóstwem.
At the same time, speculative capital flows should be taxed so that they can be redirected to the fight against poverty.
PolishW ostatnich tygodniach masowe przepływy migrantów wywołały wśród obywateli Europy obawę i różne reakcje.
(IT) Madam President, in recent weeks massive migration flows have provoked anxiety and reactions among European citizens.