PL

przeprowadzić {verb}

volume_up
Aby przeprowadzić operacje zbiorcze na widocznych pozycjach, możesz kliknąć opcję Zaznacz wszystko lub Wyczyść.
You can click on Select all or Clear to perform bulk actions on the visible items.
Zaleca się przeprowadzenie testu w pozycji wypoczynkowej 3.
It is recommended to perform the test with the patient being in a resting position.
Lekarz bedzie zalecał przeprowadzenie badania kwri w celu określenia stężenia leku Rapamune.
Your doctor will need to perform a blood test to measure Rapamune concentrations.
Jako prosty przykład możemy przeprowadzić tu test.
As a simple example, we could run a test here.
We can run these simulations.
Wybory te będą jednakże przeprowadzone w oparciu o niedemokratyczne zasady.
However, they will be run based on an undemocratic framework.
Być może należałoby przeprowadzić analizę kosztów i korzyści, aby ściganie drobnych przestępstw nie pochłaniało ogromnych sum.
Finally, perhaps a cost/benefit analysis should also be carried out so that minor offences are not prosecuted at great expense.
Spośród setek przypadków, tylko w dwóch przeprowadzono dochodzenie, lecz ani jeden wysokiej rangi urzędnik nie był w związku z nimi ścigany.
Out of hundreds of cases, only two were investigated and not one senior official has been prosecuted in relation to these.
przeprowadzić (also: przeprowadzać)
Wiemy jednak także, że reformy te nie mogą zostać przeprowadzone w ramach budżetu na jeden rok.
We also know, however, that these reforms cannot be put through within the framework of a one-year budget.

Context sentences for "przeprowadzić" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishMusimy przeprowadzić ocenę ich zalet i wad, uwzględniając inne źródła energii.
We must assess their advantages and weaknesses alongside other sources of energy.
PolishPadło pytanie dotyczące wyborów oraz tego, czy nadal należy je przeprowadzić.
A question was asked about the elections and whether they should still be held.
PolishOczywiście wiemy, jak trudno byłoby to przeprowadzić z politycznego punktu widzenia.
We, of course, know how politically difficult it would be to carry this through.
PolishKoniecznie należy przeprowadzić tego typu zmianę, i to w dodatku jak najszybciej.
It is imperative that this revision is carried out, and as soon as possible.
PolishMoim zdaniem winniśmy przeprowadzić taką analizę nad tym podwójnym głosowaniem.
That, to my mind, is the analysis that we need to make of this double vote.
PolishPo pierwsze, chcieliście państwo przeprowadzić swoje głosowanie dziś albo jutro.
First of all, you wished to bring forward your vote to today or yesterday.
PolishU pacjentów z niedrożnością dróg moczowych należy przeprowadzić cewnikowanie pęcherza.
Bladder catheterisation should be undertaken in patients with urinary obstruction.
PolishNależy przeprowadzić dogłębną debatę na temat gruntów rolnych i własności gruntów.
The debate around agricultural land and land ownership should be conducted thoroughly.
PolishNależy także w przyszłości przeprowadzić debatę na temat oceny strategii lizbońskiej.
There must also be a debate in the future on ways of assessing the Lisbon Strategy.
PolishPo 2 do 4 tygodni leczenia montelukastem należy przeprowadzić ocenę pacjentów.
Patients should be evaluated after 2 to 4 weeks for response to montelukast treatment.
PolishNowy premier Mario Monti zamierza przeprowadzić głębokie reformy gospodarcze.
The new Prime Minister Mario Monti will implement sharp economic reforms.
PolishWyobrażam sobie, jak trudno będzie to przeprowadzić w Irlandii i Grecji.
I can imagine that Ireland or Greece will find themselves in huge difficulty here.
PolishMam nadzieję, że uda nam się w Irlandii przeprowadzić referendum w sprawie praw dziecka.
I hope that in Ireland, we will have a referendum on the rights of the child.
PolishZanim to zrobimy musimy przeprowadzić pełna i dokładną analizę faktów.
Before it does so, we must have a full and thorough investigation of the facts.
PolishW związku z tym należy przeprowadzić poważne reformy systemu bankowego i finansowego.
Serious reforms of the banking and financial systems need therefore to be implemented.
PolishRównież z tego powodu jednak należało przeprowadzić stosowną procedurę.
However, for this reason also, a proper procedure could have been carried out.
PolishByć może mogliśmy przeprowadzić dyskusję i stwierdzić, że można było uzyskać więcej.
Perhaps we could have a discussion and find that we could have done more.
PolishPrzed użyciem należy przeprowadzić kontrolę wzrokową pod kątem obecności cząstek stałych.
The solution is to be visually inspected for particulate matter prior to use.
PolishNie będąc naiwnymi, możemy zachować optymizm, a następnie być może przeprowadzić debatę.
Without being gullible, we can be optimistic, and then perhaps we can have a debate.
PolishJednak bez wolności słowa nie można przeprowadzić wolnych i uczciwych wyborów.
But without freedom of speech, you can't have free and fair elections.