"przestarzały" English translation

PL

"przestarzały" in English

PL przestarzały
volume_up
{adjective masculine}

1. general

przestarzały (also: szczątkowy, strupieszały)
Są one przestarzałe ze względu na przestarzałe wyposażenie techniczne.
They are uncompetitive due to their obsolete technical equipment.
(Wideo) Pokazane tutaj techniki są przestarzałe i niebezpieczne.
(Video) Now I have to tell you that the techniques being shown here are obsolete and dangerous.
Całkowity zakaz palenia w roku 2012 może spowodować, że te kosztowne inwestycje w jednej chwili staną się przestarzałe.
A total smoking ban in 2012 would make these expensive investments obsolete at a stroke.
przestarzały (also: nieaktualny)
Twoje postrzeganie tożsamości jest przestarzałe, w porządku dla tych trzech miliardów ludzi korzystających z telefonów komórkowych.
Your notion of identity is out-of-date already, OK, for those extra three billion people.
przestarzały (also: stary, niemodny, nieaktualny, przebrzmiały)
Tradycyjny nie oznacza przestarzały, ale należący do mechanizmów realizacji celów strategii Europa 2020.
Traditional does not mean outdated, but as a mechanism for delivering the goals of the 2020 strategy.
Europejski model społeczny jest przestarzały, wyniszczający, utrudnia tworzenie miejsc pracy oraz szkodzi przedsiębiorczości.
The European social model is outdated, it is destructive, it prevents job creation and it acts against entrepreneurship.
Przedmiotowa dyrektywa liczy już osiemnaście lat i jest przestarzała.
This directive is already eighteen years old, and it is outdated.
przestarzały (also: staroświecki)
That approach is antiquated.
Czy dla współczesnych pisarzy istnieje coś takiego jak „językowa ojczyzna“, czy jest to może przestarzała wizja romantyków?
Is there also for modern writers something like a ‘linguistic homeland’, or is that an antiquated romantic idea?
W rzeczywistości Komisja powinna zdecydowanie kontynuować liberalizację rynku mleka pitnego, ponieważ istniejący system kwot mleka jest przestarzały i nie pełni żadnej funkcji.
In fact, the Commission should vigorously pursue the liberalisation of the drinking milk market, because the existing system of milk quotas is both antiquated and functionless.
przestarzały (also: niemodny, przebrzmiały)
Jako jedna z podstawowych przyczyn problemu wymieniany jest obecny przejściowy system VAT, który jest złożony i przestarzały.
One of the roots of the problem is cited as being the current transitional system of VAT, which is complex and outmoded.
Nie może ponownie wpaść w przestarzałe tory myślowe, w protekcjonizm, politykę dzielenia rynku, ani też w wyścig o dotacje.
There must be no relapse into outmoded thinking, into protectionism, into a policy of compartmentalisation or into a race for subsidies.
Myślimy, że piękno jest w systemie limbicznym - o ile to nie jest to przestarzała idea.
. ~~~ We're thinking beauty is in the limbic system -- if that's not an outmoded idea.
przestarzały (also: ginący)
volume_up
redundant {adj.} [Brit.]
Jest niepotrzebny, jest zbędny i już staje się przestarzały.
It is unnecessary; it is redundant; it is already becoming obsolescent.
volume_up
groovy {adj.}
przestarzały (also: wyczerpany, zgrany, przebrzmiały, przeżyty)
przestarzały (also: wyświechtany)

2. IT

przestarzały (also: zastany)
volume_up
legacy {adj.}

Context sentences for "przestarzały" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Polish" Więc, najpierw odkryłem, że podręcznik był przestarzały.
Well, I first discovered that the textbook was Tintin, mainly.
PolishŁatwo zauważyć, jak przestarzały jest dziś, w 2011 roku, wskaźnik zamożności opierający się na nieaktualnych parametrach.
It is easy to see how a wealth indicator based on dated parameters is anachronistic now, in 2011.
Polish(Śmiech) Pewnego razu, gdy moja córka Paula mając dwadzieścia kilka lat, powiedziała mi, że feminizm jest przestarzały i że powinnam iść z duchem czasu.
(Laughter) Once, when my daughter Paula was in her twenties, she said to me that feminism was dated, that I should move on.
PolishFeminizm jest przestarzały?
PolishPomimo to uznaję, że tekst tej klauzuli ma przestarzały charakter i sygnalizuje niepotrzebną uległość wobec populistycznych nacisków przywódców Francji i Włoch.
Despite this, I consider the clause to be backward and needlessly submissive to the populist pressure of the French and Italian premiers.
PolishOgraniczenia prędkości nałożone na 66% kolei rumuńskich ze względu na uwarunkowania infrastruktury kolejowej, a tabor kolejowy w 77% jest zużyty i przestarzały.
Speed restrictions are imposed on 66% of the Romanian railways due to the condition of the railway infrastructure, and 77% of the rolling stock is worn out.