"przestrzeń" English translation

PL

"przestrzeń" in English

PL przestrzeń
volume_up
{feminine}

1. general

przestrzeń (also: spacja, pomieszczenie, rubryka, luz)
volume_up
space {noun}
Bierzemy tę zakrzywioną 12-wymiarową przestrzeń i ją modyfikujemy w płaską przestrzeń 4-wymiarową.
We take this curved 12-dimensional space and transform it into a flat four-dimensional space.
Przestrzeń Euromed musi być obszarem dobrobytu, wolności i rozwoju.
The Euromed space must be an area of prosperity, freedom and development.
Otwieram dla was przestrzeń, żeby stworzyć kolejną warstwę interpretacji."
I'm opening a space for you to put in another layer of interpretation."
przestrzeń (also: usuwanie, likwidacja, pozwolenie, odstęp)
Jaki poziom przestrzeni bezpieczeństwa chcemy dać i jak wielu państwom członkowskim?
What level of security clearance do we want to grant to how many Members?
przestrzeń (also: miejsce)
Mówimy o elastyczności; brakuje wolnej przestrzeni.
We are talking about flexibility; there is not enough elbow room.

2. astronomy

przestrzeń (also: przestrzeń kosmiczna)
volume_up
space {noun}
Bierzemy tę zakrzywioną 12-wymiarową przestrzeń i ją modyfikujemy w płaską przestrzeń 4-wymiarową.
We take this curved 12-dimensional space and transform it into a flat four-dimensional space.
Przestrzeń Euromed musi być obszarem dobrobytu, wolności i rozwoju.
The Euromed space must be an area of prosperity, freedom and development.
Otwieram dla was przestrzeń, żeby stworzyć kolejną warstwę interpretacji."
I'm opening a space for you to put in another layer of interpretation."

Synonyms (Polish) for "przestrzeń":

przestrzeń

Context sentences for "przestrzeń" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Polish(SV) Mamy jeszcze przestrzeń do udoskonalenia rozporządzeń dotyczących ochrony konsumentów.
(SV) There is currently room for improvement in consumer protection regulations.
PolishUnijna przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości wchodzi w decydującą fazę.
The EU's area of freedom, security and justice is entering a decisive phase.
PolishJest to istotne, jeśli chcemy tworzyć prawdziwą europejską przestrzeń sądowniczą.
This is essential if we want to create a truly European judicial area.
PolishEuropejska Przestrzeń Badawcza wzmocni platformę naukową i technologiczną.
The European Research Area will strengthen the scientific and technological platform.
Polish    Unia stanowi przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości poprzez:
The Union shall constitute an area of freedom, security and justice:
PolishDomyślnie kupiona przez Ciebie przestrzeń zostanie automatycznie odnowiona pod koniec roku.
By default, your storage purchase is set to auto-renew at the end of the year.
PolishW efekcie przestrzeń prawdziwej demokracji uległa znacznemu ograniczeniu.
The scope for real democracy has as a result been limited considerably.
PolishMam nadzieję, że pewnego dnia powstanie jednolita europejska przestrzeń powietrzna.
I hope that the single European sky will become a reality one day.
PolishZawsze jest miejsce i przestrzeń aby móc zrozumieć każdą część tego planu.
And it's very powerful because everyone gets to see everything else.
PolishWięc staram się połączyć tą przestrzeń między tym pomysłem, a tą melodią.
So I'm trying to bridge this gap between this idea and this melody.
PolishJak sięga jej poprzez przestrzeń? ~~~ Einstein chciał zrozumieć, jak naprawdę działa grawitacja.
And that is a task to which Einstein set himself -- to figure out how gravity works.
PolishWspólna europejska przestrzeń powietrzna, jednolite niebo europejskie i nasze systemy zarządzania.
A common European airspace, a single European sky and our management systems.
PolishTen model ma charakter międzyrządowy, a przestrzeń powietrzna należy do kompetencji krajowych.
This model is intergovernmental and airspace is a national competence.
PolishPomagają również tworzyć przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, której wszyscy pożądamy.
It also establishes the area of freedom, security and justice that we all desire.
PolishPrzestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości (PWBS) 2007 (głosowanie)
Area of Freedom, Security and Justice (AFSJ) 2007 (vote)
PolishWydaje mi się, że poszerza się przestrzeń wolności, co cieszy.
It seems to me that freedom is expanding and that that is a good thing.
PolishBudowanie Europy obywateli oznacza rzeczywistą przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości.
The building of a Europe of citizens means a real area of freedom, security and justice.
PolishA biała przestrzeń, wyglądałaby jak kształt na dole.
If you could pick up the white area, it would look like the figure on the bottom.
PolishJednak zakupiona przestrzeń dyskowa nie będzie obejmować Gmaila.
However, purchased storage will not apply to your Gmail account.
PolishMoim zdaniem nasza przyszłość to jednolita europejska przestrzeń powietrzna.
For me, the future lies in the single European sky.