"przesunąć" English translation

PL

"przesunąć" in English

PL przesunąć
volume_up
{perfective verb}

1. general

przesunąć (also: poruszyć, przenieść, ruszać, ruszyć)
Ale nie możemy przesunąć Ziemi, przynajmniej nie tak łatwo, ale małą asteroidę -- owszem.
But we can't move the Earth, at least not easily, but we can move a small asteroid.
(śmiech) Nie powiedziałem sobie, żeby przesunąć swoje ramię, zmienić postawę.
(Laughter) I didn't say, "I'm going to move my shoulder over, move my body."
Możesz też dotknąć karty, którą chcesz przenieść, i przesunąć palcem w dół.
Alternatively, you can touch and swipe down the tab you want move.
przesunąć (also: ostrzyc, naostrzyć, przesuwać, obszywać)
przesunąć (also: przesuwać, przestawić, przestawiać)
volume_up
to rearrange {vb} (furniture)
przesunąć (also: przerzucić)
Przesuniemy również środki w celu sfinansowania nowego mechanizmu mikrokredytowania w zakresie zatrudnienia i integracji społecznej.
We will also redeploy resources in order to fund a new microcredit facility for employment and social inclusion.
A zatem 240 milionów euro zostanie przesunięte z instrumentu stabilności, a w 2009 roku kolejne 70 milionów euro z tego samego źródła.
So the EUR 240 million will be redeployed from the stability instrument, and EUR 70 million of this in 2009.

2. photography

przesunąć (also: przesuwać)
volume_up
to pan {v.t.} (camera)
Stąd mogę powoli przesunąć obraz.
From here, I can slowly pan the image over.

3. "karty na tablecie"

przesunąć (also: przesuwać)

Context sentences for "przesunąć" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishPrzesunąć kciuk we wgłębieniu od siebie – aż do oporu, do usłyszenia kliknięcia.
Push your thumb away from you as far as it will go and you hear a click.
PolishPrzezroczysta tarcza daje się przesunąć tylko po wyjęciu znajdującej się w otworze tabletki.
You can only turn the transparent dial after the tablet in the opening has been removed.
PolishMusimy zresetować punkt odniesienia i przesunąć ekosystem z powrotem na lewo. ~~~ Jak to zrobić?
So if we have to reset the baseline, if we have to push the ecosystem back to the left, how can we do it?
PolishZatem mentalność musi przesunąć się z sumy zerowej na sumę dodatnią, aby powstała szansa na owocną politykę.
And so the mentality has to shift from zero-sum to positive-sum before you can get a productive politics.
PolishAby usunąć powietrze ze strzykawki należy delikatnie przesunąć tłok do przodu tak, aby wstrzyknąć powietrze do fiolki.
In order to get the air out of the syringe, gently push the plunger down to inject the air into the vial.
PolishMusimy jednak przesunać się trochę w czasie, aby USA osiągnęło taki sam poziom zdrowia, jaki mamy na Filipinach.
But we have to bring United States forward quite a while to find the same health of the United States as we have in the Philippines.
PolishPrzed włożeniem końcówki podajnika do nasadki butelki, należy przesunąć tłok całkowicie w kierunku końcówki podajnika.
Before inserting the tip of the dispenser into bottle adapter, push the plunger completely down toward the tip of the dispenser.
PolishJeżeli stosuje się aktywną osłonę igły, należy nasunąć ją na Pen i przesunąć 2 czarne zamki na tarczę igły w kierunku końcówki.
If you are using the active shield, slide the shield onto the pen and push the 2 black lock knobs on the needle shield toward the tip.
PolishPodejmowanie środków do pomocy krajom rozwijającym się jest kluczowe, jeśli chcemy rozwiązać problem, a nie po prostu przesunąć go w inne miejsce.
Taking measures to assist developing countries is key if we are to solve the problem and not simply to displace it.
PolishW przypadku złej tolerancji dawki porannej (patrz punkt 4) można przesunąć jej zażywanie na porę przedpołudniową między śniadaniem i obiadem.
If the morning dose is not well tolerated (see section 4) it is possible to delay it to mid-morning, between breakfast and lunch.
Polishprzesunąć na wcześniejszy termin
Polishprzesunąć coś w czasie
PolishW razie wystąpienia zaburzeń żołądkowych, pojawiających się często po zażyciu porannej dawki, należy przesunąć poranną dawkę na porę przedpołudniową między śniadaniem i obiadem.
In case of gastric intolerance, often occurring with the morning dose, this dose may be delayed to mid-morning, between breakfast and lunch.
PolishA on powiedział: "Madam, proszę przesunąć kanapę." (śmiech) Więc parę lat później projektowałem dom, mały dom na plaży dla Norton'a Simon'a.
(Laughter) So, some years later I was doing a building, a little house on the beach for Norton Simon, and his secretary, who was kind of a hell on wheels type lady, called me and said, "Mr.
PolishNależy delikatnie przesunąć końcówkę wylotową pompki w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara aż do momentu, kiedy poczuje się opór (ćwierć obrotu); pompka jest już gotowa do użycia.
The nozzle should be turned gently anti-clockwise until it cannot be turned any further (about one-quarter turn); the pump is then ready for use.
PolishW razie wystąpienia zaburzeń żołądkowych, pojawiających się często po zażyciu porannej dawki preparatu, należy przesunąć zażywanie dawki porannej na porę przedpołudniową między śniadaniem i obiadem.
In case of gastric intolerance, often occurring with the morning dose, this dose may be delayed to mid-morning, between breakfast and lunch.
PolishMusimy przesunąć dotacje dla koncernów paliwowych, czyli co najmniej 10 miliardów dolarów rocznie, na dotacje, które pozwolą klasie średniej znaleźć lepsze sposoby dojazdu do pracy.
And we need to shift subsidies from the oil industry, which is at least 10 billion dollars a year, into something that allows middle-class people to find better ways to commute.
PolishPrzesunąć jedną rękę delikatnie w dół tak, aby kciukiem i palcem wskazującym pewnie chwycić szyjkę fiolki z rozpuszczalnikiem, a pozostałymi palcami górną część strzykawki.
Slide one hand carefully down the solvent vial so that with your thumb and forefinger you can securely grasp the neck of the vial, and with your other fingers, the upper part of the syringe.
PolishPrzesunąć jedną rękę delikatnie w dół, w taki sposób, aby kciukiem i palcem wskazującym pewnie chwycić szyjkę fiolki z rozpuszczalnikiem, a pozostałymi palcami górną część strzykawki.
Slide one hand carefully down the solvent vial so that with your thumb and forefinger you can securely grasp the neck of the vial, and with your other fingers, the upper part of the syringe.
PolishObecnie moglibyśmy przesunąć te środki na inny cel, zwłaszcza w roku 2012, aby zrealizować zaplanowany na ten rok program, tym samym oczywiście poprawiając efektywność naszych działań.
At present we could transfer this funding to other activities, especially in 2012, in order to fulfil the 2012 programme, and thereby also improve the efficiency of our operations, of course.