PL przewidywana
volume_up
{adjective feminine}

Jednak różnica pomiędzy obserwowaną a przewidywaną liczbą przypadków jest znaczna i jest mało prawdopodobne, by było to spowodowane wyłącznie niedostatecznym zgłaszaniem.
The difference between the observed and the expected numbers of cases is substantial and is unlikely to be explained by underreporting alone.
Mercosur jest dużym i dynamicznym podmiotem gospodarczym, którego łączne PKB wynosi 1 300 miliardów euro, a przewidywana stopa wzrostu PKB wyniesie około 5 % w 2010 roku i 4% w 2011 roku.
Mercosur is a large and dynamic economic entity with a combined GDP of EUR 1 300 billion and with GDP growth rates expected to reach around 5% in 2010 and 4% in 2011.
Według naszych szacunków ich wartość na rynku światowym waha się od 950 miliardów euro do 1 100 miliardów euro rocznie, a przewidywana stopa wzrostu waha się między 5 % a 46 %.
According to our estimates, their volume on the global market is between EUR 950 billion and EUR 1 100 billion per year, with an expected annual growth rate of between 5% and 46%.
Ogólna dyslokacja sił pokojowych jest przewidywana na maj, przed rozpoczęciem pory deszczowej.
General deployment of the peace forces is foreseen for May, before the start of the rainy season.
Odwołano też przewidywaną misję obserwatorów wyborów powszechnych w dniu 29 listopada.
In addition, the foreseen electoral observation mission for the general elections on 29 November was cancelled.
Komisja uważa, że penalizacja homoseksualizmu, przewidywana w projekcie ustawy, byłaby sprzeczna z konwencjami ONZ dotyczącymi praw człowieka.
The Commission considers that the penalisation of homosexuality, as foreseen in the bill, would go against the UN human rights conventions.

Context sentences for "przewidywana" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishŚrednia stopa inflacji przewidywana na rok 2007 wynosi między 1,4% a 2,6%.
For 2007 an average inflation rate of between 1.4% and 2.6% is projected.
PolishCo najmniej 2 tygodnie urlopu macierzyńskiego mogą przypadać przed przewidywaną datą porodu.
At least 2 weeks of maternity leave can be taken before the anticipated date of birth.
PolishPrzewidywana w przedmiotowej dyrektywie uprzednia zgoda neguje prawa pacjentów.
Prior authorisation in this directive negates patients' rights.
PolishW 2009 r. przewidywana inflacja HICP ma wynieść między 1,2% a 2,4%.
For 2009, HICP inflation is projected to lie between 1.2% and 2.4%.
PolishŚrednia przewidywana długość życia wynosi tylko 40 lat.
The average life expectancy in many of these countries is only 40 years.
PolishCałkowita biodostępność dawki 100 mg wynosi 23 %, a przewidywana wartość dla dawki 300 mg wynosi 33 %.
The absolute bioavailability of a 100 mg dose is 23 % and is predicted to be 33 % at 300 mg.
Polish- (LT) Obecnie co piąty obywatel UE ma powyżej 60 lat z przewidywaną długością życia powyżej 80 lat.
- (LT) Today, every fifth EU citizen is over 60, with a life expectancy of more than 80 years.
PolishCałkowita biodostępność dawki 100 mg wynosi 23 %, a przewidywana jej wartość dla dawki 300 mg wynosi 33 %.
The absolute bioavailability of a 100 mg dose is 23 % and is predicted to be 33 % at 300 mg.
Polish. ~~~ średnia przewidywana długość życia to 78 lat.
Costa Rica -- average life expectancy is 78-and-a-half years.
PolishMoja grupa wzywa do ułatwienia wprowadzenia wspólnotowych mechanizmów finansowania przed przewidywaną datą.
My Group is calling for Community financing mechanisms to facilitate its introduction by the date envisaged.
PolishJednak od roku 2019 przewidywana kara wynosi 95 euro za pierwszy gram CO2, o który przekroczono wartość graniczną.
From 2019, however, the fine envisaged is EUR 95 from the first gram of CO2 by which the limit value is exceeded.
PolishKomisja zbada też, czy przewidywana umowa nie przeczy polityce stosunków zewnętrznych przyjętej przez Wspólnotę.
The Commission will also check that the envisaged agreement does not undermine external relations policy as decided by the Community.
PolishBadania i dotychczasowe doświadczenia pokazały, że sklonowane zwierzęta są bardziej wrażliwe na choroby i mają krótszą przewidywaną żywotność.
Research and past experience have proven that cloned animals are more prone to disease and have a reduced life expectancy.
PolishNa przykład przewidywana długość życia dla przeciętnej japońskiej dziewczynki wynosi 83 lata, podczas gdy w Lesotho wyniosłaby 42 lata.
An average Japanese girl, for example, can expect to live to the age of 83. In Lesotho in Africa, her life expectancy would be 42.
PolishPrzy takich dawkach niewywołujących działań niepożądanych ekspozycja ogólna 2, 5 – krotnie przekraczała przewidywaną ekspozycję kliniczną.
These no observed adverse effect level (NOAEL) doses were associated with systemic exposures up to 2.5 times greater than anticipated clinical exposure.
PolishNajbardziej dotkniętymi regionami są najbiedniejsze kraje Afryki, Azji, Ameryki Środkowej i Łacińskiej, gdzie przewidywana jest migracja środowiskowa.
The regions hardest hit will be the poorest countries in Africa, Asia and Central and Latin America, where environmental migration is envisaged.
PolishJeżeli opinia Trybunału Sprawiedliwości jest negatywna, przewidywana umowa może wejść w życie wyłącznie po jej zmianie lub rewizji Konstytucji.
Where the opinion of the Court of Justice is adverse, the agreement envisaged may not enter into force unless it is amended or the Constitution is revised.
PolishWarto także podkreślić, że w starzejącym się społeczeństwie odsetek kobiet jest wyższy niż mężczyzn, z uwagi na ich wyższą przewidywaną długość życia.
It is also important to emphasise that an ageing society contains a higher percentage of women than men due to the longer life expectancy of the former.
PolishOcena ta ukazuje także związek między ubóstwem, przeludnieniem, wykluczeniem społecznym, pogarszającym się stanem zdrowia społeczeństwa i krótszą przewidywaną długością życia.
The stocktake also shows the connection between poverty, overcrowding, social exclusion and increased ill health and shorter life expectancy.
PolishPonieważ przewidywana częstotliwość obliczana jest na podstawie próbki danych, liczba unikalnych użytkowników i ich dalszych kliknięć nie zawsze jest liczbą całkowitą.
Because the estimated frequency is based on sample group data, the estimation of unique users, and their subsequent clicks, isn't always a whole number.