"przez" English translation

PL

"przez" in English

EN
PL

przez {adverb}

volume_up
Niemożliwe będzie nadzorowanie go na otwartych granicach, a ponadto może zostać zakwestionowany przez WTO.
Not only will it be impossible to police across open borders, but it could be challenged by the WTO.
Tu przechodzi przez drogę, tutaj schodzi na drugą stronę.
Here it is going across.
To są wielbłądy idące przez Rift Valley w Afryce, sfotografowane przez Chrisa Johns.
These are camels moving across the Rift Valley in Africa, photographed by Chris Johns.

Context sentences for "przez" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishKoszty ponoszone przez twórców są zbyt wysokie, a procedury zbyt skomplikowane.
The costs incurred by inventors are too high and procedures are too complicated.
PolishPoprawka ustna zaproponowana przez pana Landsbergisa nie jest zgodna z tą decyzją.
The oral amendment proposed by Mr Landsbergis is not in line with this decision.
PolishOsobiście, przez 36 lat mojej kariery zawodowej broniłem prawa do prywatności.
On a personal level, I have, for 36 years of my career, defended privacy rights.
PolishSłusznie jest, byśmy potępili potworne przestępstwa popełnianie przez fanatyków.
It is right that we should condemn atrocious killings perpetrated by fanatics.
PolishWszystko to wymaga więcej środków niż wstępnie zostało zarezerwowane przez Radę.
All this requires more money than has provisionally been set aside by the Council.
PolishPopieram pytania zadane przez pana Vissera i innych mówców oraz ich stanowisko.
I endorse the questions and position adopted by Mr Visser and the other speakers.
PolishObjawy choroby mogą nie być widoczne przez 6 tygodni do 6 miesięcy od zakażenia.
Signs of the disease may not be seen for 6 weeks to 6 months after infection.
PolishPo podaniu do organizmu DaTSCAN transportowany jest w obrębie ciała przez krew.
When DaTSCAN is injected into you, it is carried around the body in the blood.
PolishHydrochlorotiazyd nie jest metabolizowany, ale zostaje szybko wydalony przez nerki.
Hydrochlorothiazide is not metabolized but is eliminated rapidly by the kidneys.
PolishObniżone stężenie iPTH i iloraz Ca x P utrzymywały się przez 12 miesięcy leczenia.
Reductions in iPTH and Ca x P were maintained for up to 12 months of treatment.
PolishKontrolę nad zarządzaniem budżetem przez Komisję sprawuje Trybunał Obrachunkowy.
The Commission’s management of the budget is scrutinised by the Court of Auditors.
PolishZatem udało się znaleźć konsensus europejski, którego szukaliśmy przez wiele lat.
The European consensus that we have sought for years has therefore been found.
PolishSporządziliśmy listę środków, które muszą być regulowane przez agencje ratingowe.
We have drawn up a list of measures that must be regulated by the rating agencies.
PolishPodejmowane przez rząd próby zwalczania pakistańskich talibów to pozytywna zmiana.
The government's efforts against the Pakistani Taliban represent a positive move.
Polish(RO) Z ogromnym zadowoleniem przyjmuję środki zaproponowane przez Komisję i Radę.
(RO) I very warmly welcome the measures put forward by the Commission and Council.
PolishPrzyjęta dziś przez Parlament rezolucja odnosi się do niektórych z tych środków.
The resolution adopted today by Parliament highlights some of these measures.
PolishPołożył kres zaostrzonym technikom przesłuchań, również tym stosowanym przez CIA.
He has put an end to the 'enhanced' interrogation techniques, also by the CIA.
PolishPrzez 10 lat mojej kariery posła do PE zajmowałam się kwestiami zmian klimatu.
I have been concerned about climate change throughout my 10year career as an MEP.
PolishZnamy różne sposoby wybijania się na wolność dręczonych przez dyktatorów ludów.
We know there are different ways to freedom for people oppressed by dictators.
PolishTermin zaproponowany przez Komisję Europejską jest zbyt krótki i nierealistyczny.
The deadline proposed by the European Commission is too close and unrealistic.