"przeznaczać" English translation

PL

"przeznaczać" in English

PL przeznaczać
volume_up
[przeznaczam|przeznaczałbym] {imperfective verb}

Czy zasiadamy w zarządach podejmujących decyzje na co przeznaczać fundusze?
Are we on their boards when they make decisions about where to channel money?
Przeznaczanie środków na rozwijanie istniejącej infrastruktury zdecydowanie nie pomoże w przezwyciężeniu narastającego kryzysu.
It is definitely the case that channelling resources into simply expanding the existing infrastructure will not help us overcome the growing crisis.
Jedną z ich głównych cech jest system przeznaczania kredytów na określone cele, co ma na celu skierowanie zasadniczej części zasobów na realizację celów agendy lizbońskiej.
One of their main features is a credit earmarking system to channel the basic essentials of resources towards the objectives of the Lisbon Agenda.
przeznaczać (also: przeznaczyć)
volume_up
to give over {vb} (to sth)

Context sentences for "przeznaczać" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishNależy zainicjować dyskusję o tym, na co UE powinna przeznaczać otrzymywane środki.
We must initiate a discussion on what the EU should do with the money we receive.
PolishTego rodzaju przychody należy przeznaczać wyłącznie na politykę ochrony środowiska.
These revenues must be exclusively destined for environmental policies.
PolishPowinniśmy przyznać priorytet i przeznaczać fundusze na ekspertów zamiast na ekologów.
We should give preference to, and spend funds on, expert brains instead of green brains.
PolishNie wolno nam przeznaczać pieniędzy podatników UE na niebezpieczną energię jądrową.
We must not use EU citizens' money to support unsafe nuclear energy.
PolishNie powinienem przeznaczać swojego czasu wypowiedzi na takie uwagi, ale nie mogłem się powstrzymać.
I should never take up my speaking time by doing this, but I could not help it.
PolishPierwsza dotyczy pytania, czy w ogóle powinniśmy przeznaczać publiczne fundusze na energię.
One is whether we should give public funds to energy at all.
PolishNa rzecz Wspólnotowego Funduszu Tytoniowego z pieniędzy podatników w UE nie powinno się przeznaczać ani grosza.
Not a penny of EU taxpayers' money should go on the Community Tobacco Fund.
PolishNie mogę poprzeć projektu rezolucji, ponieważ nie powinniśmy przeznaczać większej pomocy dla sektora rolnego.
I am not able to support the motion for a resolution because we do not need more aid for the agricultural sector.
PolishNie można ograniczać finansowania w obecnej sytuacji gospodarczej UE, przeciwnie - na ten cel należy przeznaczać więcej środków.
This funding must not be reduced in the EU's current economic situation; on the contrary, we must provide more.
PolishCzy chcemy przeznaczać tak ogromne zasoby dla bardzo małej i, szczerze mówiąc, niereprezentatywnej liczby posłów - 2,55%?
Do we want to give such huge resources to what could frankly be a very small and unrepresentative number of Members - 2.55%?
PolishPokaźną część budżetów zdrowia w państwach członkowskich trzeba przeznaczać na zwalczanie problemów powodowanych przez nadwagę.
A substantial share of the Member States' health budgets has to be allocated to combating the problems raised by overweight.
PolishObywatele cierpią na skutek ubóstwa energetycznego, jeśli znaczną część swoich dochodów muszą przeznaczać na ogrzanie swoich domów.
People suffer from energy poverty if a relatively large proportion of their income has to be spent on heating their home.
PolishWolimy przeznaczać duże sumy dolarów na skorumpowane albo niedemokratyczne rządy zamiast inwestować w ekologiczną technologię innowacji.
We prefer to pay large amounts of dollars to corrupt or non-democratic regimes than to invest in green innovative technology.
PolishMusimy zadać sobie pytanie o to, czy warto jest przeznaczać 17 milionów euro na taki unijny rok i jaka konkretnie płynie z niego korzyść.
We must ask ourselves whether it is worth appropriating EUR 17 million for such an EU Year and what the concrete added value is.
PolishNależy podkreślić, że istotnym negatywnym czynnikiem jest tu ubóstwo i to w tym kierunku należy przeznaczać środki finansowe.
It should be emphasised that one important negative factor here is poverty, and financial means should be addressed to solving this problem.
PolishMusimy przeznaczać więcej pieniędzy na badania, aby węgiel stał się paliwem bardziej przyjaznym środowisku i bardziej konkurencyjnym pod względem ekonomicznym.
We need to find more research money to make coal more environmentally friendly and more economically competitive.
PolishKomisja zaproponowała, żeby nie przeznaczać na ten cel żadnych dodatkowych funduszy, a wyasygnować środki finansowe z budżetu programu Progress.
The Commission proposed that no extra funds would be made available, with funding instead being taken from the Progress programme.
PolishWzywam państwa członkowskie do ponownego niezwykle uważnego zdefiniowania priorytetów, na które zamierzają one przeznaczać fundusze strukturalne.
I call on the Member States to redefine with great care the priorities which they have and for which they intend to use the Structural Funds.
PolishDlatego nasze wezwanie, aby dochody z diamentów przeznaczać na ochronę zdrowia, edukację i świadczenia społeczne, jest słuszne i możliwe do zrealizowania.
Therefore, our appeal for the income from diamonds to be used for health care, education and social needs is both justified and feasible.
PolishCo najmniej 20 % środków w ramach programów geograficznych należy przeznaczać na te ratujące życie sektory, jakimi są podstawowe usługi zdrowotne i edukacyjne.
At least 20% of funding under the geographical programmes should go into these life-saving sectors of basic health and basic education.