"przezwyciężyć" English translation

PL

"przezwyciężyć" in English

PL przezwyciężyć
volume_up
{verb}

przezwyciężyć (also: opanować, pokonywać, przełamać, przemóc)
Jednakże sektor ten musi przezwyciężyć problem przesycenia infrastruktury.
However, it must overcome the problem of its infrastructures becoming saturated.
Aby osiągnąć ten cel, należy jeszcze przezwyciężyć kilka poważnych wyzwań.
In order to achieve this, several major challenges have still to be overcome.
Trudności, jakie dzisiaj napotykamy, nie będzie łatwo przezwyciężyć.
The difficulties that we are now facing will not be so easy to overcome.
przezwyciężyć (also: ignorować, pokonać, przewyższać, przecinać)
volume_up
to overpass {vb} [rare]
przezwyciężyć
przezwyciężyć (also: rozgramiać, rozgromić, pokonać, pokonywać)
volume_up
to vanquish {vb} [elev.]

Synonyms (Polish) for "przezwyciężyć":

przezwyciężyć

Context sentences for "przezwyciężyć" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishJest to konieczne, by przezwyciężyć przeszkody istniejące na szczeblach krajowym i unijnym.
This is crucial for overcoming existing barriers at the national and EU level.
PolishMyślę, że to sprawozdanie mówi o trzech bardzo ważnych problemach, które należy przezwyciężyć.
I think there are three very important problems contained in this report which need to be put right.
PolishJeżeli nie uda się nam przezwyciężyć zmian klimatycznych, będą one miały katastrofalne skutki na całym świecie.
If climate change is not dealt with, it will result in disasters all over the world.
PolishNieufność można przezwyciężyć jedynie poprzez ujawnienie wszystkich informacji.
Distrust can only be eased by full disclosure.
PolishAby przezwyciężyć kryzys demograficzny, musimy odbudować podstawową integralność stosunków międzyludzkich.
To rectify our demographic crisis we must restore the basic integrity of human relationships.
PolishŻeby przezwyciężyć kryzys finansowy, pozyskali oni niewyobrażalne środki i zdobyli się na wolę polityczną.
To tackle the financial crisis, they have mobilised incalculable resources and political will.
PolishNasi hodowcy zwierząt muszą przezwyciężyć presję importu i działać na rynku uczciwej konkurencji.
Our livestock farmers must survive the pressure of imports and work within a market where competition is fair.
PolishW ostatnich latach określaliśmy wszystkie nasze słabości i omawialiśmy środki, które pozwoliłyby je przezwyciężyć.
In recent years we have listed all our deficiencies and spoken about measures to remedy them.
PolishNaiwnością jest sądzić, że różnice w Europie da się przezwyciężyć interwencjami społeczno-ekonomicznymi.
It is pie in the sky to think that differences in Europe can be erased with socio-economic interventions.
PolishJednocześnie, jeżeli mamy przezwyciężyć kryzys gospodarczy i społeczny, musimy reagować na szczeblu europejskim.
Equally, if we are to face up to the economic and social crisis, we will need a European response.
PolishJak stwierdzono w sprawozdaniu, systemy te są złożone, ale trudności z nimi związane da się przezwyciężyć.
As stated in the report, such systems are a complex matter, but difficulties associated with them are not insurmountable.
PolishTrudno jest przezwyciężyć impas w stosunkach pomiędzy Unią Europejską a Białorusią.
(HU) Mr President, it is difficult to move forward from the stalemate in relations between the European Union and Belarus.
PolishChciałem przezwyciężyć własne ograniczenia.
I tried to improve on the limits in myself.
PolishJeżeli Europa jest w stanie stać się kluczowym graczem w tym regionie, to będzie w stanie przezwyciężyć błędy swojej młodości.
If Europe is capable of becoming a key player in this area, it will be able to put the errors of its youth behind it.
PolishSpodziewamy się, że Plan Działań z Bali pozwoli przezwyciężyć impas w sprawie transferu do krajów rozwijających się technologii przyjaznych dla klimatu.
We expect the Bali Action Plan to shift the deadlock on the transfer of climate-friendly technologies to developing countries.
PolishMoglibyśmy również ustalić priorytety w naszych komisjach parlamentarnych, które pomogłyby nam przezwyciężyć ten kryzys i spełnić oczekiwania ludzi.
We could also set priorities in our parliamentary committees, which would help us to survive this crisis and meet people's expectations.
PolishZielona księga musi także obejmować zobowiązanie do wsparcia regionów wymagających znacznych inwestycji, aby przezwyciężyć skutki zmian klimatycznych.
The Green Paper must also include a commitment to support the regions requiring substantial investment to counteract the effects of climate change.
PolishKonieczne jest podjęcie konkretnych działań w celu zmobilizowania sektorów gospodarki, aby można im pomóc przezwyciężyć kryzys.
(EL) Madam President, specific measures need to be taken to mobilise sectors of the economy so that they can be helped in dealing with the crisis.
PolishPakiet zarządzania gospodarczego musi dowieść, że Europa potrafi: umie przezwyciężyć trudności i uchronić się przed przyszłymi problemami.
This economic governance package must show that Europe is capable: it is capable of overcoming difficulties and it is capable of guarding against future problems.
PolishKomisja i Parlament muszą utworzyć oś władzy, która zdoła przezwyciężyć opór państw członkowskich, które były niechętne postępowi w tej materii.
The Commission and Parliament must now form an axis of power that truly overcomes resistance on the part of the Member States that have been unwilling to make progress in this matter.