"przy" English translation

PL

"przy" in English

PL

przy {preposition}

volume_up
przy (also: w, na, do, po)
Całkowite zużycie energii to 25 watów przy starcie oraz 16 do 18 watów przy locie.
So the overall consumption of energy is about 25 watts at takeoff and 16 to 18 watts in flight.
Wykorzystuje zdolności nawigacyjne przy poszukiwaniu partnerek.
He uses his wonderful skills at navigation to wander the oceans, looking for a mate.
Istnieje pogląd, że życie powstało przy kominach. ~~~ Istnieje pogląd, że życie powstało przy kominach.
There are a number of groups that are proposing that life evolved at these vent sites.
Tać będzie powinność synów Kaatowych przy namiocie zgromadzenia, przy miejscu najświętszem;
This is the service of the sons of Kohath in the tent of meeting, [about] the most holy things:
Całkowite zużycie energii to 25 watów przy starcie oraz 16 do 18 watów przy locie.
So the overall consumption of energy is about 25 watts at takeoff and 16 to 18 watts in flight.
Uczą się równie dobrze, jak przy użyciu wiodących programów do nauki języków.
And they learn it about as well as the leading language learning software.
przy (also: obok, nieopodal)
To Góry Mandara, przy granicy Kamerunu z Nigerią, w Mokoulek.
This is in the Mandara mountains, near the Nigerian border in Cameroon, Mokoulek.
Przy wejściu do sklepu postawiliśmy stoisko degustacyjne.
We set up a little tasting booth right near the entrance of the store.
Rosja i Białoruś rozpoczynają budowę elektrowni przy granicach Unii.
Russia and Belarus are beginning the construction of power stations near the borders of the Union.
Bo choć od rozumu odchodzimy, Bogu odchodzimy, choć przy rozumie jesteśmy, wam jesteśmy.
For whether we are beside ourselves, it is unto God; or whether we are of sober mind, it is unto you.
I usiadła przy żeńcach, i podał jej prażma, które jadła aż do sytości, i jeszcze jej zbyło.
And she sat beside the reapers, and they reached her parched grain, and she did eat, and was sufficed, and left thereof.
Nie sadź sobie gaju z żadnego drzewa przy ołtarzu Pana, Boga twego, który sobie zbudujesz.
Thou shalt not plant thee an Asherah of any kind of tree beside the altar of Jehovah thy God, which thou shalt make thee.

Context sentences for "przy" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishA wsi ich były: Etam, i Hain, Remnon, i Tochen i Asan przy tych pięciu miastach;
And their villages were Etam, and Ain, Rimmon, and Tochen, and Ashan, five cities;
PolishObszarów wiejskich nie da się jednak utrzymać przy życiu samymi dotacjami rolnymi.
However, rural areas cannot be kept alive through agricultural subsidies alone.
PolishTo pozytywny obrót spraw, przy czym oczywiście konieczne są dalsze działania.
This is a welcome development and, of course, further measures are still needed.
PolishStarzejemy się, a medycyna staje się coraz lepsza w podtrzymywanie nas przy życiu.
We're just getting older. ~~~ Medicine is doing a better job of keeping us alive.
PolishPotem pracowałem przy genetyce ewolucyjnej i zajmowałem się biologią systemową.
Later, I would work on evolutionary genetics, and I would work on systems biology.
PolishDziś siedzimy przy stole i staramy się znaleźć metodę negocjowania tych kwestii.
Today, we sit around a table and try to find a method of negotiating these matters.
PolishTo jest jedna z ważnych kwestii - jak sądzę - przy wypracowywaniu tej polityki.
That is one of the things that I think is important in developing this policy.
PolishPrzy opracowywaniu spójnych planów europejskich należy uwzględnić nowe instrumenty.
New measures must be considered for the development of consistent European plans.
PolishPodejrzewam, że przechodzicie przez to przy każdym głosowaniu w tym Parlamencie.
All of you are going through that every time you vote in this Parliament, I suspect.
PolishWszystko to ma miejsce w warunkach kryzysu przy braku oznak jego rychłego końca.
All this is happening alongside a crisis that is showing no sign of passing.
PolishTo jest -- nie chcecie prowadzić interesów przy takich wynikach bezpieczeństwa.
That's -- You don't want to run a business with that kind of a safety record.
PolishSkoro jesteśmy przy temacie dzieci, dlaczego mają one być dzielone na kategorie?
While we are on the subject of pupils, why should they be separated into categories?
PolishPrzy braku skutecznego monitorowania łowisk problemy będą występować zawsze.
If there is no effective monitoring of fisheries, there will always be problems.
PolishI rzekł Dawid do Achimelecha: A niemaszże tu przy ręce swej włóczni, albo miecza?
And David said unto Ahimelech, And is there not here under thy hand spear or sword?
PolishProsimy tylko, abyście przy następnej wizycie przywieźli do Brukseli trochę słońca.
All we ask is that on your next visit you bring a little sunshine to Brussels.
PolishMożecie być jednak pewni, że będziemy im o tym przypominać przy każdej okazji.
However, you can be sure that we shall take every opportunity to remind them.
PolishTrzeba to uwzględnić przy rozważaniu korzystnego oddziaływania wykorzystywanych TIK.
This must be taken into account in considering the beneficial impact of ICT used.
PolishAle szczodrobliwy o szczodrobliwości myśli, a przy szczodrobliwości stać będzie.
But the noble deviseth noble things; and in noble things shall he continue.
PolishNawet przy tak szybkim przyroście demograficznym w Ameryce, trudno dożyć 100 lat.
Even though it's the fastest growing demographic in America, it's hard to reach 100.
PolishZasoby nie są przy tym lepsze, a rybaków jest coraz mniej i są coraz biedniejsi.
Yet stocks in the main are no better, and fishermen are a lot fewer and a lot poorer.