"przyśpieszać" English translation

PL

"przyśpieszać" in English

PL przyśpieszać
volume_up
[przyśpieszam|przyśpieszałbym] {imperfective verb}

Ich wysiłki przyspieszą osiąganie ugody w sprawach komunikacyjnych.
Their efforts will speed up the settlement of motoring claims.
Łatwe przechodzenie od aktywności do spoczynku, zwalnianie lub przyśpieszanie, zależnie od potrzeb.
Be able to switch between relaxation and activity -- being able to go slow when you need to do that, and to speed up.
Jeśli zwiększymy prędkość któregoś z wirników, robot leci w górę, przyspiesza.
If you increase the speed of each of these rotors, then the robot flies up, it accelerates up.
przyśpieszać (also: przyśpieszyć)
przyśpieszać (also: pośpieszyć)
volume_up
to precipitate [precipitated|precipitated] {vb} [form.] (bring about, hasten)
Zatrzymanie płynów i niewydolność krążenia Tiazolidynodiony mogą powodować zatrzymanie płynów, które może nasilać lub przyspieszać wystąpienie objawów zastoinowej niewydolności serca.
Fluid retention and cardiac failure Thiazolidinediones can cause fluid retention which may exacerbate or precipitate signs or symptoms of congestive heart failure.
Teraz rozważmy religię – w tym wypadku islam będący religią, o której można powiedzieć wprost, że przyśpiesza to, do czego się właśnie zbliżamy.
Now, consider religion -- in this case Islam, which is the religion that, in some direct sense, can be said to be precipitating what we're about to enter.
Potrzebujemy zmian, których tępo będzie przyspieszać.
We need change that's going to accelerate.
To właśnie aktywne zajęcia wydają się najlepiej przyspieszać leczenie.
It's the activity that seems to accelerate people's treatment the most and it also brings the entire hospital together as a kind of musical community.
Substancje te przyspieszają, wzmacniają i przedłużają ochronne działanie szczepionki.
These substances are included in Fendrix to accelerate, improve and prolong the protective effect of the vaccine.
Działania takie przyspieszą upadek małych i średnich gospodarstw.
This will hasten the demise of small and medium-sized holdings.
Odpowiednie preparaty przeciwhistaminowe (np. chlorowodorek cetyryzyny) mogą zmniejszać świąd i przyspieszać ustępowanie wysypki.
Appropriate antihistamines (e. g. cetirizine dihydrochloride) may reduce pruritus and hasten the resolution of rash.
Odpowiednie preparaty przeciwhistaminowe (np. dichlorowodorek cetyryzyny) mogą zmniejszać świąd i przyspieszać ustępowanie wysypki.
Appropriate antihistamines (e. g. cetirizine dihydrochloride) may reduce pruritus and hasten the resolution of rash.
Ich wysiłki przyspieszą osiąganie ugody w sprawach komunikacyjnych.
Their efforts will speed up the settlement of motoring claims.
Oznacza to, że normalną funkcją tego receptora hormonalnego jest przyspieszanie procesu starzenia.
So that means that the normal function of this hormone receptor is to speed up aging.
Zdaniem VVD Turcja poczyniła w ostatnich latach zbyt niewielkie postępy, w związku z czym brak jest powodów, by przyspieszać negocjacje.
In the VVD's view, Turkey has made too little progress in recent years and there is therefore no reason to speed up negotiations.

Context sentences for "przyśpieszać" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishW istocie, liberalizacja w jednym miejscu może przyśpieszać liberalizację w drugim.
Indeed, it may well be the case that liberalisation fuels liberalisation.
PolishDochodzimy do punktu zwrotnego, w którym zmiany są nieodwracalne, a co gorsza - zaczynają przyspieszać.
We are reaching a tipping point at which damage is irreversible and, even worse, accelerating.
PolishWykazał pan dużą dozę cierpliwości i zdecydowania, nie próbując niczego na siłę przyspieszać, a wręcz przeciwnie.
You have managed to show a great deal of patience and determination and you have not rushed things, far from it.
PolishWyręb lasów tropikalnych wydaje się jedynie przyspieszać ocieplenie klimatu, częściowo dlatego, że znacznie zmniejsza zdolność zatrzymywania CO2.
Logging in tropical regions only seems to increase warming, partly because it significantly reduces CO2 storage capacity.
PolishMój drugi zarzut jest następujący: traktat konstytucyjny, konstytucja, nie jest po to, by przyspieszać podejmowanie decyzji politycznych.
My second objection is this: a constitutional treaty, a constitution, does not exist to make it quicker to take political decisions.
Polishprzyspieszać ruch obrotowy
PolishLeki indukujące aktywność enzymatyczną, np. fenobarbital, fenytoina i karbamazepina, mogą przyspieszać metabolizm toremifenu i w konsekwencji, obniżać jego stężenie w stanie stacjonarnym w surowicy.
Enzyme inducers, like phenobarbital, phenytoin and carbamazepine, may increase the rate of toremifene metabolism thus lowering the steady-state concentration in serum.