"przybyć" English translation

PL

"przybyć" in English

PL przybyć
volume_up
{verb}

Synonyms (Polish) for "przybyć":

przybyć

Context sentences for "przybyć" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishGdzie mamy zamiar ich zawrócić, jeżeli zdarzy się tak, że będą chcieli przybyć do Europy?
To where are we going to return them if, by chance, they want to enter Europe?
PolishTo miło, że dziękuje nam pan za to, że udało nam się przybyć do Strasburga.
It is nice for you to congratulate us for being here today.
PolishPoza tym mamy jeszcze władze państwowe, które mogą przybyć nam na ratunek.
And we still have governments which can jump on board.
PolishPrzepraszam w jej imieniu, że nie mogła tu przybyć, ponieważ jest obecnie w drodze do Strasburga.
I apologise on her behalf that she is unable to be here, as she is currently on the way to Strasbourg.
PolishNikomu z nas nie było łatwo przybyć do Strasburga.
It has not been easy for any of us to get to Strasbourg.
PolishKorzystając z okazji przepraszam za mojego kolegę, posła Timothy'ego Kirkhope'a, który nie mógł dziś tu przybyć.
Can I take this opportunity first of all to apologise for my colleague, Timothy Kirkhope, who is unable to be here.
PolishPrzeciwnie, zachęci do kolejnych przybyć.
On the contrary, it would encourage new arrivals.
PolishSekretarz generalny został zaproszony do wygłoszenia przemówienia na tej sesji parlamentu, ale nie mógł tu dziś przybyć.
The Secretary-General was invited to address this parliamentary session but was unable to be here today with us.
PolishNie był w stanie przybyć na dzisiejszą debatę.
PolishWiem, że aby tu dzisiaj przybyć, zrezygnowała z innych bardzo ważnych spraw i przyjęła na siebie bardzo ważne zobowiązania wobec tego Parlamentu.
I know she gave up vital commitments to be here today and she has made vital commitments to this Parliament.
PolishMyślę, że będzie to możliwe po wyborze danej osoby; osoba taka powinna wtedy przybyć do Parlamentu i omówić z nim określone tematy.
I think this could be done after somebody has been appointed; then they should go to Parliament and discuss things with Parliament.
PolishNie mogła przybyć na dzisiejsze posiedzenie, a więc występuję w jej imieniu i w imieniu Grupy Socjalistycznej w Parlamencie Europejskim.
She could not be here today and so I am speaking on her behalf and on behalf of the Socialist Group in the European Parliament.
PolishW latach 50-tych Hongkong był miejscem, dokąd mogły przybyć miliony ludzi kontynentu i zacząć pracować szyjąc koszule lub robiąc zabawki.
In the 1950s, Hong Kong was a place where millions of people could go, from the mainland, to start in jobs like sewing shirts, making toys.
PolishWłaśnie opuściłem Radę, by przybyć znów tutaj - nie wiem jeszcze, w jakim stanie, uczynię jednak, co w mojej mocy.
PolishDlatego wielu z nas nie udało się przybyć tu na czas, więc może moglibyśmy zwrócić się do właściwych służb o naprawienie dzwonka?
That is the reason why many of us did not manage to get here on time, so perhaps we could ask the relevant services to get the bell to actually ring, please.
Polishprzybyć tłumnie na
PolishJest on niezbędny do funkcjonowania w dzisiejszym mobilnym świecie, gdzie obywatele przemierzają setki kilometrów, aby przybyć na określone spotkanie.
This is needed for people to be able to function in today's fast-moving world, where people travel hundreds of kilometres to attend a specific meeting.
PolishSprawozdawca w imieniu Komisji Rozwoju, pan poseł Mitchell, poprosił mnie o zastępstwo, ponieważ nie mógł dziś przybyć.
Mr President, ladies and gentlemen, the rapporteur for the Committee on Development, Mr Mitchell, has asked me to substitute him because he could not be present today.
PolishChciałabym przeprosić państwa w imieniu mojego kolegi, komisarza Cioloşa, który jest spóźniony i próbuje możliwie jak najszybciej tu przybyć, aby odpowiedzieć na państwa pytania.
I would like to apologise on behalf of my colleague, Mr Cioloş, who is delayed and who is trying to get here as soon as possible to discuss with you.
Polish. - (RO) Z zadowoleniem przyjmujemy inicjatywę przewodniczącego, by przybyć do Parlamentu Europejskiego i przedstawić wnioski w sprawie energii i zmian klimatycznych.
in writing. - (RO) We welcome the President's initiative of coming to the European Parliament to present proposals concerning energy and climate change.