"przyjść" English translation

PL

"przyjść" in English

PL przyjść
volume_up
{verb}

Aby dostać pitną wodę, trzeba przyjść do obozu.
And people are forced to come into the camps to get their safe drinking water.
We're going to get together and talk.
Do you want to come and get it?"
Dlatego musimy zapewnić, żeby przyszłe przepływy funduszy do Dżuby nie zostały nieodpowiednio wykorzystane lub, co gorsza, dodane do i tak już szeroko rozpowszechnionej korupcji.
Indeed, we must ensure that future flows of funding to Juba do not end up being used inappropriately or, worse, adding to the already widespread corruption.
Nie możemy dopuścić do tego, by przyszłe środki finansowe dla Juby zostały niewłaściwie spożytkowane lub, co gorsza, przyczyniły się do wzrostu istniejącej już korupcji.
We must avoid the situation in which future funding flows to Juba end up being improperly deployed or, even worse, feeding the existing high level of corruption.
W efekcie możemy zobaczyć to zjawisko całościowo, gdzie w gruncie rzeczy idziemy naprzód i przede wszystkim wydajemy pieniądze na przyszłą edukację, przyszłe dzieci i nasze domostwa.
And what you end up seeing is the whole phenomenon of the fact that we are actually stepping forth and basically leveraging future education, future children in our households.
Nadto rzekł do sługi swego: Pójdź, abyśmy przyszli na jedno z tych miejsc, i przenocowali albo w Gabaa albo w Rama.
And he said unto his servant, Come and let us draw near to one of these places; and we will lodge in Gibeah, or in Ramah.
Zgromadźcie się, a przyjdźcie; przybliżcie się wespół, wy, którzyście pozostali między poganami.
Assemble yourselves and come; draw near together, ye that are escaped of the nations: they have no knowledge that carry the wood of their graven image, and pray unto a god that cannot save.

Synonyms (Polish) for "przyjść":

przyjść

Context sentences for "przyjść" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishA on wziąwszy zasię z sobą onych dwanaście, począł im powiadać, co nań przyjść miało,.
And he took again the twelve, and began to tell them the things that were to happen unto him,.
PolishRzekł mu: Tyżeś jest on, który ma przyjść, czyli inszego czekać mamy?
and said unto him, Art thou he that cometh, or look we for another?
PolishNiestety rządowi bułgarskiemu nie udało się przyjść obywatelom z pomocą podczas tego kryzysu.
Unfortunately, the Bulgarian Government was unable to help its citizens during this crisis.
PolishDlaczegom też często miewał przeszkody, żem do was przyjść nie mógł.
Wherefore also I was hindered these many times from coming to you:
PolishJeśli my, Europejczycy, będziemy czekać, aż inni zrobią coś przed nami, może nam przyjść długo czekać.
If we Europeans wait for others to do something before we act, we could be waiting a long time.
PolishTedy Jezus wiedząc wszystko, co nań przyjść miało, wyszedłszy rzekł im: Kogo szukacie?
Jesus therefore, knowing all the things that were coming upon him, went forth, and saith unto them, Whom seek ye?
PolishAle tak się niektórzy nadęli, jakobym nie miał przyjść do was.
Now some are puffed up, as though I were not coming to you.
PolishA oto teraz ja będąc związany duchem, idę do Jeruzalemu, nie wiedząc co tam na mię przyjść ma.
And now, behold, I go bound in the spirit unto Jerusalem, not knowing the things that shall befall me there:
PolishNie ma nic co by usprawiedliwiało, że ludzie poświęcili tyle cennego czasu, żeby przyjść na ten wywiad.
There's nothing that ever happens that justifies people taking good hours of the day to be with them.
PolishWideo: Rockett: Kto w ogóle chciałby przyjść na to przyjęcie?
Rockett: Who'd want to show up at that party anyway?
PolishTedy kazał przyjść Isaj siedmiu synom swoim przed Samuela.
And Jesse made seven of his sons to pass before Samuel.
PolishMusimy przyjść z pomocą tej części ludności Europy, która nie jest w stanie sama poradzić sobie z biedą i odrzuceniem.
We must help those people in Europe who cannot cope on their own with poverty and rejection.
PolishKiedy mój szef spotyka się z nową dziewczyną, każe mi przyjść do restauracji i udawać, że go poznaję.
Whenever my boss starts dating a new girl, he likes me to show up at the restaurant and pretend to recognize him.
PolishPosłał je do Jezusa, mówiąc: Tyżeś jest ten, który ma przyjść, czyli inszego czekać mamy?
And John calling unto him two of his disciples sent them to the Lord, saying, Art thou he that cometh, or look we for another?
PolishMusi przyjść zmniejszenie ilości nienawiści na świecie, wziąwszy pod uwagę jak niebezpieczna się ona staje.
There's going to have to be a lessening of the amount of hatred in the world, given how dangerous it's becoming.
PolishPotem kazał przyjść Isaj Sammie, a on rzekł: I tego nie obrał Pan.
PolishGdyby pan Gollnisch chciał przedstawić swoje uwagi, mógł przyjść na posiedzenie naszej komisji, lecz nie uczynił tego.
If Mr Gollnisch had wished to present his case, he could have attended our committee meeting, but he did not.
PolishW jaki sposób tak niemoralne postępowanie mogło przyjść państwu do głowy, a razem z państwem i temu tchórzliwemu rządowi węgierskiemu?
How did such an immoral action occur to you, together with the spineless Hungarian Government?
PolishA oni ludzie, ujrzawszy cud, który uczynił Jezus, mówili: Tenci jest zaprawdę on prorok, który miał przyjść na świat.
When therefore the people saw the sign which he did, they said, This is of a truth the prophet that cometh into the world.
PolishNie możesz po prostu przyjść i powiedzieć Cześć, jestem naprawdę fajnym człowiekiem i powinniście we mnie zainwestować".
You can't just walk up and say, you know, "Hi, I'm a really good guy, and a good girl, and you should really invest in me."