"przyspieszyć" English translation


Did you mean: przyśpieszyć
PL

"przyspieszyć" in English

PL przyspieszyć
volume_up
{perfective verb}

Musimy pilnie przyspieszyć realizację tych programów.
We urgently need to speed up the implementation of these programmes.
Reformy rynku produktów powinny pobudzić konkurencję i przyspieszyć skuteczną restrukturyzację.
Product market reforms should foster competition and speed up effective restructuring.
Należy niezwłocznie podnieść poziom nakładów, by przyspieszyć planowany program modernizacji.
The funding must be increased immediately in order to speed up the planned modernisation programme.
(NL) Prezydencja pragnie przyspieszyć negocjacje akcesyjne, w tym z Islandią.
(NL) The Presidency wishes to accelerate accession negotiations, including with Iceland.
Musimy również przyspieszyć nasze prace nad stworzeniem wspólnego systemu azylowego.
We also need to accelerate our work to establish a common asylum system.
Po trzecie musimy przyspieszyć odnowienie floty pojazdów poruszających się po drogach.
Thirdly, accelerate the renewal of the vehicles on the road.

Synonyms (Polish) for "przyspieszyć":

przyspieszyć

Context sentences for "przyspieszyć" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishPrzede wszystkim państwa członkowskie muszą przyspieszyć wdrażanie przepisów UE.
First of all, Member States have to step up national implementation of EU legislation.
PolishW obliczu trudności negocjacyjnych odpowiedź UE brzmi: musimy przyspieszyć.
The EU's response to the negotiating difficulties is that we must step up the pace.
PolishDlatego powinniśmy ostro przyspieszyć naszą interwencję w tej sprawie.
So I think we should get our skates on in terms of supporting the ICC over Darfur.
PolishPo drugie należy w sposób sensowny przyspieszyć wdrożenie pakietu SESAR.
Secondly, the SESAR package must be brought forward in a sensible fashion.
PolishChcemy pójść jeszcze dalej i zdecydowanie przyspieszyć europejską politykę w zakresie wiedzy.
We want to go even further and send the European knowledge policy into overdrive.
PolishMusimy przyspieszyć tok spraw, aby zapewnić osiągnięcie na świecie niezbędnego porozumienia.
We must drive things forward to ensure that the world reaches the agreement required.
PolishZawsze możesz przyspieszyć ten proces, ładując ponownie dokument albo arkusz kalkulacyjny.
Tell us how we're doing - Answer five short questions about your help center experience
PolishMusimy uczynić więcej na rynku pracy oraz - jak już państwo wspomnieli - przyspieszyć inwestycje.
We have to do more on the labour market and, as you say, front-load investments.
PolishPo pierwsze należy nie tylko kontynuować proces reform, ale także go przyspieszyć.
Firstly, the reforms must not only be continued but stepped up.
PolishZwracam się do pani komisarz Vassiliou -- zauważyłam, że Komisja zamierza przyspieszyć sprawy.
I took note, Mrs Vassiliou, of the Commission's wish to speed things up.
PolishNależy przyśpieszyć udzielenie kredytu w wysokości 100 milionów euro, który obiecała Komisja.
The granting of the EUR 100 million credit promised by the Commission must be speeded up.
PolishJeśli negocjacje to umożliwią, Komisja, rzecz jasna, będzie rada przyspieszyć sprawy.
If the negotiations allow, the Commission is happy to move things up a gear; this is quite clear.
PolishMożesz przyspieszyć ten proces, korzystając z narzędzia do usuwania adresów URL.
You can expedite this process using the URL removal tool.
PolishNie, reformy trzeba przyspieszyć, zarówno w Chorwacji, jak i oczywiście w pozostałych krajach.
No, the reforms must be expedited, both in Croatia and, of course, in the other countries.
PolishCzy mogę zasugerować, by zrobił pan wszystko, co w pana mocy, by to przyspieszyć?
Might I suggest that you do your best to speed that up?
PolishZawsze możesz przyspieszyć ten proces, ładując ponownie dokument albo arkusz kalkulacyjny.
A few things to remember: ~~~ Looking to learn more about the new Google bar at the top of Docs?
PolishWciąż jeszcze pozostało wiele do zrobienia i Chorwacja musi przyspieszyć wprowadzanie licznych reform.
There is still plenty of work to do, and many reforms need to be stepped up by Croatia.
PolishMusimy przyspieszyć prace nad wdrażaniem systemów wczesnego ostrzegania.
We need to step up work to implement early warning systems.
PolishPrzedstawienie wypełnionego formularza U1 może jednak przyspieszyć rozpatrzenie Twojego wniosku.
However, submitting a completed U1 form can help the authority process your claim more quickly.
PolishSą one niezbędne, aby przyśpieszyć nasz potencjalny wzrost i stworzyć trwałe miejsca pracy.
These are indeed necessary for increasing our potential growth and for creating sustainable employment.