"przywóz" English translation


Did you mean: przywozić
PL

"przywóz" in English

PL przywóz
volume_up
{masculine}

przywóz (also: dostawa)
przywóz (also: import)
volume_up
import {noun}
Przywóz tych produktów to pożądany wkład w handel wewnątrzunijny.
The import of these products makes a welcome contribution to trade within the Union.
Wywóz i przywóz niebezpiecznych chemikaliów (debata)
Export and import of dangerous chemicals (debate)
Mniejsze zużycie paliw oznacza mniejsze zapotrzebowanie na przywóz paliwa.
Less fuel consumption means less import of fuel required.

Context sentences for "przywóz" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishW tym przypadku, w szczególności, nie stosuje się środków ograniczających przywóz.
In this respect, in particular, no measure restricting imports may be laid down.
PolishW latach 2008-2009 przywóz tuńczyka do Wspólnoty wzrósł z 9 200 do 16 200 ton.
Community imports of tuna increased from 9 200 to 16 200 tonnes between 2008 and 2009.
PolishKontyngenty taryfowe na przywóz do Bułgarii i Rumunii cukru trzcinowego (głosowanie)
Tariff quotas for imports into Bulgaria and Romania of raw cane sugar (vote)
PolishWobec czego musimy kategorycznie odrzucić przywóz chlorowanych kurczaków.
Consequently, we must say a categorical 'no' to chlorinated chicken imports.
PolishKomisja nie może zezwalać na przywóz z krajów, które nie spełniają tych wymagań.
The Commission must not allow imports from countries which do not fulfil these requirements.
PolishPonadto UE zobowiązała się do stosowania ściśle kontrolowanych ceł na przywóz bananów.
In addition, the EU undertakes to apply strictly controlled tariffs to banana imports.
PolishJego realizację utrudniają blokady, które uniemożliwiają przywóz towarów na te tereny.
It is hindered by the blockades preventing goods from entering the area.
PolishCzy 27 państw członkowskich uchwala akty prawne regulujące przywóz drewna z krajów FLEGT?
Are the 27 Member States passing decisions regulating imports of timber from FLEGT countries?
PolishZwolnienia z podatku od wartości dodanej na przywóz finalny niektórych towarów (
VAT exemption on the final importation of certain goods (
PolishUsiłujemy stymulować rozwój europejskich upraw roślin wysokobiałkowych, a nie ułatwiać przywóz.
We are trying to encourage the growing of European protein crops, not to facilitate imports.
PolishPrzywóz z Chin ogólnie wzrastał, ale w rozsądnych granicach.
Imports from China have increased overall, but within reasonable limits.
PolishW rzeczywistości przywóz wyrobów włókienniczych z Chin osiągnął w zeszłym roku niebotyczne rozmiary.
In fact, last year textile imports from China went through the roof.
PolishGdy wylądowała na Malcie, celnik poprosił ją o okazanie pozwolenia na jego przywóz.
A customs officer asked her for a permit for it.
PolishPrzywóz produktów rybołówstwa i akwakultury ogromnie wzrósł, ale wzrost ten był koniecznością.
Imports of fishery and aquaculture products have increased enormously, but that increase has been necessary.
PolishNajlepszym przykładem jest przywóz tych produktów z Brazylii. FVO dysponuje na to wieloma dowodami.
There is huge evidence from the FVO in relation to this.
PolishPrzywóz okazów gatunków zagrożonych wyginięciem wymaga:
Importation of specimens of endangered species is subject to:
PolishPrzywóz wołowiny wzrośnie o 70 %, a przywóz drobiu o 25 %.
Beef imports will increase by 70%, poultry imports by 25%.
PolishKomisja będzie monitorować przywóz wyrobów włókienniczych z Chin w czasie możliwie jak najbardziej rzeczywistym.
The Commission will monitor textile imports from China in as close to real time as possible.
PolishPrzywóz produktów rybołówstwa i akwakultury z państw trzecich pokrywa ponad 60 % konsumpcji w UE.
Imports of fishery and aquaculture products from third countries account for more than 60% of EU consumption.
PolishAutonomiczne wspólnotowe kontyngenty taryfowe na przywóz niektórych produktów rybołówstwa na Wyspy Kanaryjskie (
Autonomous Community tariff quotas on imports of certain fishery products into the Canary Islands (