"przywiązany" English translation


Did you mean: przywiązać
PL

"przywiązany" in English

PL przywiązany
volume_up
{adjective masculine}

przywiązany (also: dołączony, przydzielony, dobudowany)
Parlament jest bardzo przywiązany do omawianego funduszu pomocy żywnościowej.
Parliament is very attached to this food aid fund.
Podobnie jak państwo jestem przywiązany do metody wspólnotowej i do traktatu, który przewiduje wyraźny podział obowiązków.
Like you, I am very attached to the Community method and to the treaty, which provides for a clear division of responsibilities.
Jeżeli chodzi o pozostałych, to ten Parlament jest zbyt przywiązany do zasady domniemania niewinności, abym mógł dalej komentować te sprawy.
As for the rest, this House is too attached to the presumption of innocence for me to comment on these matters further.
przywiązany (also: kochający)
przywiązany (also: przykuty, uwiązany)
volume_up
tethered {adj.} (also fig.)

Context sentences for "przywiązany" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishJestem do niego bardzo przywiązany i musimy wspólnie dążyć do jego osiągnięcia.
I am very committed to this, and we must strive to achieve it together.
PolishRealizacja programu dostosowawczego przebiega bez opóźnień, rząd zaś przywiązany jest do idei dalszej konsolidacji.
The adjustment programme is on track and the government is committed to further consolidation.
PolishJestem bardzo przywiązany do kolegialności.
I am extremely committed to collegiality.
PolishA jeśli ktoś powinien być przywiązany do dawnej świetności górnictwa węgla kamiennego, i do miasta, to powinna być to Judy.
And if anyone should be clinging to the former glory of the coal mining history, and of the town, it should be Judy.
PolishTen Parlament jest mocno przywiązany do liczby dyrektyw, które zostały transponowane do prawa krajowego, do słynnej tablicy wyników rynku wewnętrznego.
This Parliament is fixated on the number of transposed directives, the famous Internal Market Scoreboard.
Polish"Teraz związany sznurem, uwiązany, dominatryksa okrutna podchodzi, teraz przywiązany do dołu, jest w górze." ~~~ To niesamowite.
None of the haikus were written by the same person, and in fact, no line was -- you know, each line is contributed by a different person at a different -- at a different time.
PolishJeśli każdy komercyjnie myślący chirurg plastyczny zostałby przywiązany do szyn kolejowych to właśnie ja prowadziłbym ten pociąg jak gdyby nigdy nic.
If every commercially minded cosmetic surgeon were tied end to end along a railroad track, that would be me, stoking the train without a qualm in the world.
PolishJestem przywiązany do demokratycznej zasady pomocniczości, pomocniczości połączonej, rzecz jasna, z solidarnością, w ramach której decyzje są podejmowane na najbardziej odpowiednim szczeblu.
I am committed to the democratic principle of subsidiarity, subsidiarity linked, of course, to solidarity, with decisions being taken at the most appropriate level.