"raz" English translation


Did you mean: razić
PL

"raz" in English

EN
PL

raz {masculine}

volume_up
Raz w " Archiwalnych zdjęciach Schottingera "...... drugi raz jako odźwierny.
One time at Schottinger's photo archive... second time as the doorman.
Raz, naprawdę trudno jest nam myśleć w pojęciach absolutnych.
One is that we have a really hard time thinking in absolute terms.
Preparatu tego zazwyczaj nie należy stosować więcej niż raz u jednego pacjenta.
It should not usually be used on more than one occasion in any one patient.
raz (also: takt, sezon, godzina, czas)
Raz w " Archiwalnych zdjęciach Schottingera "...... drugi raz jako odźwierny.
One time at Schottinger's photo archive... second time as the doorman.
Nie będzie to pierwszy raz i, niestety, obawiam się, że nie będzie to raz ostatni.
This will not be the first time and, unfortunately, I fear that it will not be the last.
Ale nie jest to pierwszy raz kiedy przechodzimy rewolucję technologiczną.
But this is not the first time that we've had a technological revolution.
Preparatu tego zazwyczaj nie należy stosować więcej niż raz u jednego pacjenta.
It should not usually be used on more than one occasion in any one patient.
Raz ujrzał mężczyznę w szlafroku, palącego fajkę i uświadomił sobie, że widzi siebie samego.
On one occasion, he saw a man in a bathrobe smoking a pipe, and realized it was himself.
Po raz kolejny zajmujemy się sytuacją w Azerbejdżanie.
Mr President, this is another occasion when we find ourselves looking into the situation in Azerbaijan.
Raz w " Archiwalnych zdjęciach Schottingera "...... drugi raz jako odźwierny.
One time at Schottinger's photo archive... second time as the doorman.
Wiesz, raz widziałam jak Pan Nicholl kiedy myślał, że nie patrzałam.
You know, one time I saw Mr. Nicholl when he thought I wasn't looking.
Bach napisał tematy i wariacje tylko raz.
Bach only wrote themes and variations one time.

Context sentences for "raz" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishA zatem tak i jeszcze raz tak: ograniczmy stosowanie pestycydów i zróbmy to szybko.
So, yes and yes again: let us reduce pesticide use and let us reduce it quickly.
PolishW kosciele Matki Boskiej Niepokalanego Poczęcia... robią śluby 15, 20 par na raz.
At the church Our Lady of Conception... they do weddings with 15, 20 couples.
PolishJednak po raz kolejny powiem, że teraz jest czas na dokonanie niesamowitych rzeczy.
But again I would say that this is our moment for extraordinary things to happen.
PolishTocilizumab w dawce 8 mg/ kg mc. podawano raz na cztery tygodnie w monoterapii.
Doses of 8 mg/ kg of tocilizumab were given every four weeks as monotherapy.
PolishChciałbym jeszcze raz spróbować pokazać, że nasz projekt jest wielowymiarowy.
I would like to try again to show that there are a variety of dimensions here.
PolishBył on powtarzany wiele, wiele razy i jeszcze raz ponownie, przez prawie 40 lat.
This has been replicated over and over and over again, for nearly 40 years.
Polishwielu dawek w okresie 12 tygodni (dawkowanie raz na tydzień lub raz na dwa tygodnie).
change on multiple dosing over 12 weeks (dosing every week or every two weeks).
PolishCieszę się, że Rumunia raz jeszcze powstrzymała się od realizacji tych planów.
I am pleased that Romania has again refrained from implementing these plans.
PolishTutaj po raz kolejny zgadzam się, Panie Komisarzu, że ważny jest rozwój tych szczebli.
Here again, I agree, Commissioner, that it is important to develop these levels.
PolishDzisiaj Europa potwierdziła raz jeszcze swoją wiodącą rolę w zwalczaniu zmian klimatu.
Today Europe has confirmed yet again its leadership in combating climate change.
PolishMoże się jednak wydawać, że niektórzy muszą usłyszeć to przesłanie jeszcze raz.
It would appear, however, that some people need to hear this message again.
PolishDorośli i młodzież: zalecana dawka preparatu Ziagen wynosi 600 mg (30 ml) raz na dobę.
Adults and adolescents: the recommended dose of Ziagen is 600 mg daily (30 ml).
PolishZ tego powodu powtórzę raz jeszcze, że jest to ważny i decydujący krok naprzód.
For this reason I would reiterate that this is an important and decisive step forward.
PolishW badaniu I tocilizumab podawano dożylnie raz na cztery tygodnie w monoterapii.
In Study I, tocilizumab was administered intravenously every four weeks as monotherapy.
Polishu wielu dawek w okresie 12 tygodni (dawkowanie raz na tydzień lub raz na dwa tygodnie).
change on multiple dosing over 12 weeks (dosing every week or every two weeks).
PolishRaz jeszcze mogę wyłącznie zachęcić Państwa i Radę do dalszej pracy w tym zakresie.
Again, I can only encourage you and the Council to keep on working on this.
PolishRaz jeszcze wysłuchałam również pańskiego stanowiska wobec procedur oceny zgodności.
I have also listened again to your position on the conformity assessment procedures.
PolishJeśli lek ADARTREL stosowany jest po raz pierwszy, dawka będzie stopniowo zwiększana.
When you first start taking ADARTREL, the dose you take will be increased gradually.
PolishNa koniec pragnę potwierdzić raz jeszcze, że Rumunia nie uznała niepodległości Kosowa.
Finally, I wish to reconfirm that Romania has not recognised Kosovo's independence.
PolishRaz jeszcze korzyści z tej wymiany są znaczące w każdym możliwym sensie.
Again, the benefits of these exchanges are substantial in every possible sense.