"realizacje" English translation

PL

"realizacje" in English

PL realizacje
volume_up
{feminine plural}

Synonyms (Polish) for "realizacja":

realizacja

Context sentences for "realizacje" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishRealizację tego celu blokuje dwustronne strategiczne partnerstwo z Brazylią.
This objective is thwarted by the bilateral strategic partnership with Brazil.
PolishDlaczego więc nie przekazać ich innym firmom, które mogą zapewnić realizację usług?
Why, then, do we not give them to other companies that can provide a service?
PolishGdy tylko zostaną zawarte umowy wstępne, będziemy kontynuować realizację tego celu.
Once the first-step agreements are concluded, we will continue towards this objective.
PolishW ten sposób utrudniają realizację planów pomyślnego rozwoju regionalnego.
By doing this, they are hindering plans for successful regional development.
PolishJak mogą Państwo zapewnić właściwą realizację strategii na tych warunkach?
How can you ensure that the strategy is properly implemented under these conditions?
PolishUnia nie może sobie pozwolić na realizację kierunków polityki o wąskim zakresie.
The EU cannot afford to follow policy lines that are narrow in scope.
PolishJak już państwo stwierdzili w swojej rezolucji, kryzys ułatwił realizację celów.
As you also stated in your resolution, the crisis has made it easier to achieve the targets.
PolishTo czas na realizację ambitnych celów łączących w sobie realizm i odpowiedzialność.
This is the time for ambition combined with realism and responsibility.
PolishW związku z tym wskazaliśmy zadania, których realizację uważamy obecnie za niezbędną.
In light of this, we have pointed out the approaches that we think are necessary today.
PolishMaksymalna kwota wsparcia na realizację projektu nie może przekroczyć:
The assistance cannot exceed 50% of the maximum amount of the eligible expenditure.
PolishTego rodzaju wsparcie strukturalne daje szansę na realizację zamierzonych celów.
This kind of structural support affords an opportunity for the achievement of our objectives.
PolishMusimy także dodać, że obowiązujące przepisy nie pozwalają na realizację tego celu.
We must also add that the current regulations are unsuitable for achieving this objective.
PolishSprawozdawca proponuje cały zestaw środków, mających umożliwić realizację tego celu.
The rapporteur proposes a whole raft of measures to make this possible.
PolishPo to mamy Trybunał Sprawiedliwości, aby zapewnić realizację zasady państwa prawa.
That is why we have the Court of Justice, to ensure the rule of law.
PolishJego realizację utrudniają blokady, które uniemożliwiają przywóz towarów na te tereny.
It is hindered by the blockades preventing goods from entering the area.
PolishOpłaty transakcyjne za realizację czeku z innego kraju UE są czasem bardzo wysokie.
There are sometimes very high transaction fees for cashing a cheque from another EU country.
PolishPodejmowane przez nas działania finansowe muszą wspierać realizację tych celów.
The financial measures that we take must support these objectives.
PolishWkład polityki spójności w realizację celów lizbońskich i celów strategii UE 2020 (
Contribution of the Cohesion policy to the achievement of Lisbon and the EU2020 objectives (
PolishUE ma obowiązek zapewnić dostateczne wsparcie finansowe na realizację tego zobowiązania.
The EU is committed to providing sufficient financial support to meet these obligations.
PolishMy, decydenci polityczni, podnieśliśmy stawkę obiecując realizację tej polityki.
We policy makers have raised the stakes by promising to deliver.