"realizować się" English translation

PL

"realizować się" in English

PL realizować się
volume_up
[realizuję się|realizowałbym się] {r. v. ipf.}

Similar translations for "realizować się" in English

realizować verb
się pronoun

Context sentences for "realizować się" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishŻadne tak zwane podmioty "odpowiedzialne” nie ważą się już realizować swoich obowiązków.
No so-called 'responsible' parties dare shoulder their responsibilities any longer.
PolishLecz stanowimy Izbę polityczną i staramy się realizować poważną politykę najlepiej, jak umiemy.
But this is a political House, and we all do serious politics as best we can.
PolishTak więc będziemy oczywiście starać się realizować nadal to wielostronne podejście.
So we will try, of course, to have this multilateral approach.
PolishCzy ENISA w swojej obecnej postaci jest w stanie realizować zadania, jakich się od niej wymaga?
In its present form, can ENISA perform the tasks that are expected of it?
PolishCele Komisji Europejskiej nie są nowe, ale dotychczas Europie udawało się je realizować.
The objectives set by the European Commission are not new but, to date, Europe has not managed to achieve them.
PolishWłaściwa reakcja musi zatem realizować się etapami, ale jest ona konieczna i to bezzwłocznie.
The appropriate response must therefore be given in stages, but it does have to be given and given quickly.
PolishMusimy zapewnić wystarczające środki na rzecz strategii UE 2020, którą wszyscy zobowiązaliśmy się realizować.
We must provide sufficient finance for the EU 2020 strategy to which we have all committed ourselves.
PolishStrategii tej nie da się jednak realizować bez środków finansowych.
PolishRozwoju obszarów wiejskich nie da się realizować poprzez nagłe, doraźne decyzje.
Rural development cannot be implemented through sudden ad hoc decisions, but must be based on a long-term plan.
PolishMyślę, że ta strategia musi być bardziej ambitna i że w jej ramach należy starać się realizować wszystkie cele Unii Europejskiej.
I think that the strategy must be more ambitious and seek to attain all the objectives of the European Union.
PolishBez tej kampanii nie udałoby się nam realizować bardzo ambitnych celów w zakresie zwiększania zatrudnienia i zmniejszania ubóstwa w Europie.
Without this campaign we would not have been successful in delivering the very ambitious targets on raising employment and reducing poverty in Europe.