"rentowny" English translation

PL

"rentowny" in English

PL rentowny
volume_up
{adjective masculine}

Kluczowe pytanie brzmi: czy Opel Europa może znowu być rentowny w pespektywie średnioterminowej?
The crucial question will be whether Opel Europe can be profitable again in the medium term.
Handel ludźmi to poważne pogwałcenie praw człowieka i bardzo rentowny interes dla przestępczości zorganizowanej.
Human trafficking is a serious violation of human rights and is very profitable for organised crime.
Aby zrealizować cele reformy musimy po prostu zapewnić zrównoważony i rentowny sektor, gwarantując podaż.
In order to fulfil the objectives of the reform, the answer is simple: ensure a sustainable and profitable sector and guarantee supply.
rentowny (also: dochodowy, korzsystny)
volume_up
paying {adj.}
"Rząd musi zapewnić ekonomicznie rentowne usługi.
"The government needs to provide economically viable services."
Musimy rozmawiać tu o rentownej działalności gospodarczej, ponieważ nie chcę oferować pracownikom, których dotyczy sytuacja, czegoś, co nie jest rentowne.
We have to talk about viable economic activities, because I do not want to present the workers who are involved with something that is not viable.
To nie jest odpowiedź, której chciałabym udzielić pracownikom zainteresowanym swoimi miejscami pracy, miejscami pracy, które są rentowne.
That is not the answer I would like to give to the workers who are interested in their jobs, in jobs that are viable.

Context sentences for "rentowny" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishSkutki będą jeszcze poważniejsze dla mieszkańców odległych i trudno dostępnych rejonów górskich i wysp, gdzie firmy nie będą mogły działać w sposób rentowny.
The consequences will be all the more serious for residents of remote and inaccessible mountain or island regions, which companies will not be able to serve profitably.