"reorganizacja" English translation

PL

"reorganizacja" in English

PL reorganizacja
volume_up
{feminine}

reorganizacja (also: restrukturyzacja)
reorganizacja
reorganizacja (also: przeróbka)
volume_up
revamp {noun}
Niestety koszty reorganizacji i modernizacji siły roboczej są porównywalne na wschodzie i na zachodzie.
Unfortunately, the costs of revamping and redeveloping the workforce are comparable in both the east and west.

Synonyms (Polish) for "reorganizacja":

reorganizacja

Context sentences for "reorganizacja" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishReorganizacja struktury budżetu w gruncie rzeczy oznacza reorganizację polityk unijnych.
Reorganisation of the structure of the budget essentially means a reorganisation of EU policies.
PolishGdy twierdzicie Państwo, że brakuje na to pieniędzy, być może potrzebna jest pewna reorganizacja.
When you say that we have no money for this, then perhaps what is needed is some reorganisation.
PolishKonieczna może okazać się wewnętrzna reorganizacja Komisji.
An internal reorganisation of the Commission may prove necessary.
PolishJednakże właśnie w odniesieniu do powiększenia tej organizacji należy zastanowić się nad reorganizacją WTO.
However, precisely on account of its increased size, some thought needs to be given to a reorganisation of the WTO.
PolishW związku z powyższym, właściwym rozwiązaniem jest reorganizacja ruchu lotniczego przy uwzględnieniu potrzeb środowiska naturalnego.
The solution is therefore to reorganise airport traffic in an environmentally conscious way.
PolishPierwszy z nich to reorganizacja pomocy na mleko, drugi to program pomocy na mleko w szkołach, który stanowi świetną inicjatywę Komisji.
One is the reorganisation of the milk support and the other is the school milk programme which is an excellent initiative by the Commission.
PolishPo roku 1990 nastąpiła jego reorganizacja i podobnie jak inne historyczne kościoły do dzisiaj usiłuje odzyskać swój skonfiskowany majątek trwały.
After 1990, it was reorganised and, similarly to other historical churches, it is trying to this day to recover its confiscated immovable property.
PolishCałkowita reorganizacja systemów i związana z tym konieczność wprowadzenia dodatkowych kontroli, co postulują inni, nie miałaby żadnego sensu.
The complete reorganisation of the systems and the associated introduction of additional checks, as called for by others, would make no sense whatsoever.
PolishKonieczna reorganizacja zarządzania siłami rynkowymi w Unii automatycznie nie zrównoważy przy pomocy nowych miejsc pracy spodziewanych redukcji zatrudnienia.
The necessary re-alignment of the management of free market forces in this Union will not automatically balance the anticipated job losses with new jobs.
PolishChociaż metale ziem rzadkich nie występują tak rzadko, jak by to sugerowała ich nazwa, to specjaliści oceniają, że reorganizacja opłacalnej linii produkcyjnej trwa około 10 do 15 lat.
Although rare earth elements are not as rare as their name suggests, experts estimate that it takes around 10 to 15 years to reorganise a viable production line.
PolishJeśli poprzez produkcję opium dla celów medycznych możliwa jest reorganizacja kontroli i produkcji niektórych rolników pod nadzorem UE i ONZ, wyraźmy zgodę na ten program.
If it is possible through production of opium for medical purposes to reorganise control and production for some farmers under EU and UN supervision, then let us say yes to the project.
PolishReorganizacja i ograniczenie stosowania niebezpiecznych materiałów miały nadrzędne znaczenie z uwagi na znaczący wzrost sprzedaży sprzętu elektrycznego i elektronicznego w UE.
The reorganisation and restriction of the use of hazardous materials was imperative in view of the substantial increase in sales of electrical and electronic equipment within the EU.
PolishJak Szanowni Posłowie wiedzą, pracujemy nad ramami prawodawczymi w zakresie zarządzania kryzysami, reorganizacją kryzysową banków, którą mieliśmy kilkakrotnie okazję omówić.
As you know, we are working, honourable Members, on a legislative framework on the management of the crisis, the banking resolution, which we have had the opportunity to discuss several times.
PolishDlatego uważam, że zasadna byłaby reorganizacja struktur administracyjnych istniejących na szczeblu ministerialnym i stosowanie zaostrzonych kryteriów kwalifikacji w procesie naboru personelu.
Consequently, I believe that it would be useful to reorganise these existing administrative structures at ministry level and apply stringent skills criteria for selecting staff.