"rezultat" English translation

PL

"rezultat" in English

PL

rezultat {masculine}

volume_up
rezultat (also: następstwo, wynik, skutek)
Jestem pewny, że w nadchodzących tygodniach osiągniemy zadowalający rezultat.
I am convinced that over the weeks to come we will achieve a satisfactory result.
Rezultat procedury pojednawczej trzeba uznać za zwycięstwo Parlamentu.
The result of the conciliation procedure must be seen as a victory for Parliament.
To rezultat wykorzystania szybszych komputerów do budowy jeszcze szybszych.
This is the result of faster computers being used to build faster computers.
W rezultacie okazuje się, że nieważna jest tutaj sprawa klimatu, a interesy.
It looks as if the issue of climate change is not what is important here, just business issues.
Irlandia nie podjęła decyzji na temat Traktatu; rezultat referendum był spowodowany przez problemy polityki wewnętrznej.
Ireland did not decide on the Treaty; the outcome of the referendum was determined by domestic policy issues.
W rezultacie należy aktywnie zbadać kwestię romska w Europie, a postępy w tej sprawie - profesjonalnie monitorować.
As a result, the Roma issue in Europe must be actively explored and its progress professionally monitored.
rezultat (also: zapis, wynik, karb, nacięcie)
W rezultacie powstaje świetna komedia, przekazująca jednocześnie informacje rzetelniejsze i łatwiejsze do zapamiętania, niż te oferowane przez tradycyjne media.
And the result is great comedy that's also an information delivery system that scores markedly higher in both credibility and retention than the professional news media.
rezultat (also: wynik)
Coca-Cola ma jasno określony rezultat finansowy. ~~~ Zdają raport przed akcjonariuszami. ~~~ Muszą wykazać zysk.
Now Coke has a very clear bottom line -- they report to a set of shareholders, they have to turn a profit.
To oznacza, że w rezultacie dla tak zwanych "nowych” państw członkowskich dostępnych będzie więcej pieniędzy niż obecnie.
This means that the bottom line will be that there will more money available for the so-called 'new' Member States than is the case today.
rezultat (also: wynik)
Rezultat będzie pozytywny dla wszystkich dziedzin prawodawstwa Unii Europejskiej.
The outcome will be progressive coverage of all the European Union's areas of legislation.
Wszystkie powyższe kwestie mogą znacznie wpłynąć na ten rezultat.
These are all things that could still substantially influence this outcome.
Rezultat zostanie ustalony w toku debat w ciągu najbliższych dni.
The outcome will be decided by the debates in the days ahead.

Context sentences for "rezultat" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishJedna pomyłka, jedno małe niedoszacowanie, a rezultat może być katastrofalny.
One mistake or miscalculation and the results can be catastrophic.
PolishNie chodzi o schludność i zgodność z procedurami: chodzi o rezultat.
It is not about the niceties of correct procedures: it is about the effect.
PolishRezultat jest pozytywny, ponieważ przyjęto: eliminowanie nierówności płci w strategii UE 2020 (ust.
Positive because adopted: eliminate gender inequalities in EU 2020 strategy (para.
PolishLiczy się rezultat jaki można osiągnąć przy pomocy technologi jeśli się rozumie biologię.
It's that this is the net effect in terms of what technology does, if you understand biology.
PolishJest to bezpośredni rezultat pogarszającej się sytuacji gospodarczej i socjalnej tych krajów.
This directly results in a deteriorating economic and social situation in these countries.
PolishNikt z nas obecnych w tym Parlamencie nie wie, gdzie to się zakończy i jaki będzie końcowy rezultat.
None of us in this House know where it will end and what that end will bring.
PolishUważam, że możemy jednak z zadowoleniem przyjąć ostateczny rezultat.
Nevertheless, I think that we can be satisfied with the final form.
PolishMoim zdaniem osiągnięty kompromis to niezwykły rezultat.
I regard the compromise that has been reached as an outstanding piece of work.
PolishA to z kolei spowoduje mniejsze zadowolenie z rezultatu nawet jeśli rezultat będzie dobry.
And what that's going to produce is less satisfaction with results, even when they're good results.
PolishPrzeprowadziliśmy 5 tysięcy wywiadów Pokażę wam rezultat.
We have done five thousand interviews. ~~~ I'm going to show you this.
PolishGdyby wyjąć 4% stąd i włożyć do tego koszyka, otrzymalibyśmy całkiem odmienny rezultat.
If you just take four percentage points and put it into this basket, you would have a transformative effect.
PolishRezultat tego może nie pokrywać się z naszymi intencjami.
And the results of that may not match what our intentions had been.
PolishW znacznej mierze był to jednak rezultat niedorozwoju sektora usług w gospodarkach centralnie planowanych.
This was largely due to the underdevelopment of the sector in centrally planned economies.
PolishDanny uważa, że cudowna podróż ma nieznany rezultat.
And then Danny says a really great journey will have a secret payoff.
PolishTechnologia jest może skomplikowana, ale rezultat jest bardziej "intuicyjny".
So, technically, it's a little bit complex, but it gives you an output which is more intuitive to use, in some sense.
PolishTo jest rezultat pracy Kacey Marra z Pittsburgh'a, jak również jej kolegów po fachu z całego świata.
This is the work of Kacey Marra from Pittsburgh, along with a number of colleagues around the world.
PolishOto rezultat 15 miesięcy. ~~~ Oto rezultat 15 miesięcy.
So, that's where we were at the end of about 15 months.
PolishSkumulowany efekt, rezultat wspólnego działania jest właściwie czymś, co możemy użyć dla naszego dobra.
And that aggregating effect, that collective action effect, is actually something we can use to our advantage.
PolishMówimy, że do roku 2010 chcemy zmniejszyć biurokrację o 25%, ale w ten sposób osiągniemy dokładnie odwrotny rezultat!
We say we want to reduce bureaucracy by 25% by 2010, but this will only achieve the very opposite!
PolishDla nas jest to rezultat ogromnego nakładu pracy.
For us, this is the culmination of a great deal of work.