"robić" English translation

PL

"robić" in English

PL

robić [robię|robiłbym] {imperfective verb}

volume_up
1. general
Musicie robić samochody w deszczu, musicie robić samochody w śniegu.
You've got to do cars in the rain; you've got to do cars in the snow.
Innymi słowy, moim zdaniem oznacza to, że UE może robić mniej, ale musi to robić lepiej.
In other words, I think that means that the EU might do less, but it must do it better.
Czy mamy zamiar robić to za każdym razem, gdy zajdzie zmiana w dziedzinie współpracy?
Do we mean to do that every time there is a change in the area of cooperation?
Grecy zamierzają podejmować wysiłki, robić oszczędności, lecz któż na tym skorzysta?
The Greeks are going to make efforts, are going to make savings, and who is going to benefit?
Nie chcę robić z tej kwestii sprawy politycznej, bo dla mnie nie jest ona polityczna.
I do not want to make this political because for me this is not political.
Byłoby miło, gdyby Komisja mogła robić szybsze postępy w tym zakresie.
It would be very nice if the Commission could make swifter progress in this regard.
Po prostu dlatego, że jeśli chcemy podejmować działania, musimy to robić jedynie w oparciu o dowody.
Simply because if we want to act, we can only act on the basis of legal evidence.
Zaczęliśmy drążyć sprawę i dowiedzieliśmy się, że to, co robili, było nielegalne.
Now, when we started working deeper and digging deeper, we found that it's an illegal act.
Zgadzam się, że powinniśmy działać i reagować, lecz nie powinniśmy tego robić w nadmiernym stopniu, gdyż potrzeba nam wyważonego podejścia.
I agree that we should act and react, but we should not overdo it, because we need a balanced approach.
Powinniśmy ich w tym wspierać i zagwarantować, że będą oni mogli robić to w przyszłości.
We should support them in so doing and ensure that they are able to achieve this in future.
Wtedy mogliby robić coś dobrego w ciekawy sposób.
And then you can really achieve good in some interesting ways.
Robimy dużo i mamy nadzieję, że osiągniemy wymierne rezultaty.
A lot is being done and we are confident we will achieve tangible results
robić (also: kontynuować)
volume_up
to make with {vb} [Amer.] [coll.]
Grecy zamierzają podejmować wysiłki, robić oszczędności, lecz któż na tym skorzysta?
The Greeks are going to make efforts, are going to make savings, and who is going to benefit?
Z oczywistych powodów nie ma oczywiście zgody co do tego, gdzie te oszczędności robić.
For obvious reasons, of course, there is no agreement on where to make savings.
Mógłbyś robić mapy Toronto." "Nie, ja chcę robić mapy planet".
You could make maps of Toronto."
2. "kopie"

Context sentences for "robić" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishWidzę ludzi walczących o przeżycie, nie wiedzących co robić i co się stanie za chwilę.
I saw people struggling to get by, not knowing what was what and what was next.
PolishWięc zaczęliśmy robić to i z każdym rokiem zwiększaliśmy "dziesięcinę" o 1%.
So, we started doing that, and each year we would raise our tithe 1 percent.
PolishZarówno UE jak i Rosja szukają możliwości dywersyfikacji i nie przestaną tego robić.
Both are searching for possibilities to diversify and they will not stop doing this.
PolishPo pierwsze, nie doprowadzamy do rozbrojenia jądrowego, co powinniśmy robić.
Firstly, we are not effecting nuclear disarmament, which we are supposed to be doing.
PolishOkazało się jednak, że trudno jest przewracać strony i nie da się tego szybko robić.
But it actually turns out to be pretty hard to turn pages, and the volume isn't there.
PolishGdyby tylko Izaak Newton zrobił film o różniczkowaniu, ja nie musiałbym tego robić.
If Isaac Newton had done YouTube videos on calculus, I wouldn't have to.
PolishCo powinniśmy w tej sytuacji robić i na co położyć szczególny nacisk?
How should we respond to this situation? What should we focus on in particular?
PolishUważamy ten dokument za czerwoną linię: powtarza on co można, a czego nie można robić.
We consider that document to be a red line: it reiterates what can and cannot be done.
PolishTo właśnie powinna robić Unia Europejska, zamiast nakładać sankcje.
This is what the European Union should be doing, rather than imposing sanctions.
PolishPrawda zaś była taka, że dostaliśmy podręcznik programowania i zaczęliśmy robić na niego gry.
The reality is we got the programming manual and we started making games for it.
PolishCo zatem będziemy robić do czasu, gdy nowy instrument wejdzie w życie?
So what are we doing in the meantime, before that new instrument becomes effective?
PolishNie mówi on w jaki sposób są one ze sobą połączone, co mają one robić i tak dalej.
It doesn't say how things are connected, what causes what and so on.
PolishMusisz zastosować albo usunąć wszystkie zmiany – nie można tego robić wybiórczo.
You'll have to apply or delete all your changes – you can't apply or delete just some changes.
PolishNowa Europa nie jest Europą, w której każdy decyduje, co i jak chce robić.
A new Europe is not a Europe where each one decides what they want and how they want it.
PolishI jakieś 10 lat temu, sugerowałam, że niemowlęta mogą robić to samo.
And some 10 years ago, I suggested that babies might be doing the same thing.
PolishZamiast budować systemy równoległe, należałoby więcej robić na rzecz wzmocnienia Interpolu.
Instead of building up parallel systems, more should be done to strengthen Interpol.
PolishNależy zapytać farmaceutę, co robić z lekami, których się już nie potrzebuje.
Ask your pharmacist how to dispose of medicines no longer required.
PolishBez niego wszystko, co będziemy robić w Afganistanie, jest bezużyteczne.
Without that, anything that we are doing in Afghanistan is not worth it.
PolishNie można tego robić w oparciu o nadzieje i założenia. Potrzebujemy realistycznych decyzji.
It cannot be based on hopes and assumptions, but needs realistic decisions.
PolishOwszem, są cholernie sfrustrowani, ale zamiast narzekać, próbują coś robić.
They are frustrated as hell with it, but they're not complaining about it, they're fixing it.