"rola" English translation

PL

"rola" in English

PL

rola {feminine}

volume_up
Nasza rola, rola Komisji, jest drugorzędna i obejmuje dwa bardzo różne zadania.
Our role, the role of the Commission, is secondary and consists of two very distinct tasks.
Rola wolontariatu w kształtowaniu spójności gospodarczej i społecznej (debata)
The role of volunteering in contributing to economic and social cohesion (debate)
Osteoporoza, stan, w którym rola suplementacji wapnia jest dobrze udokumentowana.
Osteoporosis, where the role of calcium supplementation is well established.
rola (also: teren, ziemia, ląd, kraj)
Na koniec należy położyć nacisk na rolę myślistwa i rybołówstwa w utrzymaniu gruntów.
Lastly, emphasis must be placed on the role of hunting and fishing in land maintenance.
I rzekł jej Piotr: Powiedz mi, jeźliście za tyle tę rolę sprzedali?
And Peter answered unto her, Tell me whether ye sold the land for so much.
Po drugie dyrektywa uznaje szczególny charakter użytkowania roli.
Another is that the directive recognises the special character of agricultural land use.
rola (also: odcinek, część, rzut)
Dlatego też ogromna rola Międzynarodowej Organizacji do spraw Drewna Tropikalnego.
This is why the International Tropical Timber Organization has such an important part to play.
Jaka będzie ich rola w publikacji ich pracy w sieci?
What part will they play in the publication of their work on the web?
Rola społeczeństwa obywatelskiego nie ogranicza się tylko i wyłącznie do udziału w wyborach.
The task of civil society does not lie solely in taking part in elections.

Context sentences for "rola" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishRola Unii Europejskiej nie polega na występowaniu w roli mentora i pouczaniu Rosji.
It is not for the European Union to be the schoolmaster and give lessons to Russia.
PolishDzięki przedmiotowej rezolucji wzmocnieniu ulega rola UE w systemie wielostronnym.
This specific resolution strengthens the roles of the EU in the multilateral system.
PolishMyślę, że rola, jaką ma do odegrania ta Izba i my, jej posłowie, jest zasadniczo trojaka.
I think that this House, and we, its Members, have three essential roles to play.
PolishAlbowiem jesteśmy pomocnikami Bożymi, wy Bożą rolą, Bożym budynkiem jesteście.
For we are God's fellow-workers: ye are God's husbandry, God's building.
PolishNie na tym polega rola Parlamentu Europejskiego, jak słusznie zauważono w sprawozdaniu.
This is not the function of this Parliament, as duly noted by the report in question.
PolishRola zawodnika w drużynie - na tym również polega koncepcja trzech prezydencji.
Being a player in a team: this is also what the concept of the trio of presidencies represents.
PolishNiestety nie wykorzystaliśmy tych siedmiu lat, aby wyjaśnić, jaka jest rola tego Parlamentu.
Unfortunately, we have not used those seven years to clarify what this Parliament is.
PolishWydawanie osądów co do uprzejmości nie jest rolą przewodniczących.
Mr Allister, it is not the duty of the Presidency to judge on courtesy.
PolishTutaj rola Parlamentu Europejskiego jest absolutnie podstawowa.
Clearly, Internet access in the Member States of the Union varies considerably.
PolishFakt, że rola WTO jest kluczowa dla światowej naprawy gospodarczej.
The fact is, the WTO's work is crucial to the global economic recovery.
PolishNie chcę, żeby rolą tego podatku było zabezpieczanie ryzyka ponoszonego przez sektor finansowy.
I do not want the purpose of this tax to be to cover risks taken by the financial world.
PolishPodczas kampanii wyborcy pytają jednak wprost: jaka jest rola Europy?
On the campaign trail, the voters ask us outright. Where is Europe?
PolishNie taka jest nasza rola jako stanowiących prawa - i nie po to wysłali nas do Strasburga nasi wyborcy.
As legislators, this is not what our constituents have sent us to Strasbourg to do.
PolishWcześniej rola Parlamentu ograniczała się tylko i wyłącznie do funkcji konsultacyjnej.
Previously, Parliament was only consulted on such agreements.
PolishOznacza to, że zwiększa się rola innych czynników. ~~~ Są to tak zwa
If governments are less able to affect the problems that affect us in the world, then that mea
PolishPo ratyfikacji traktatu lizbońskiego rola instytucji Wspólnoty wzmocni się jeszcze bardziej.
When the Lisbon Treaty is ratified, it will strengthen the Community institutions even further.
PolishDlatego ona rola nazwana jest rolą krwi, aż do dnia dzisiejszego.
Wherefore that field was called, the field of blood, unto this day.
PolishPodobnie jak wcześniej, również i teraz wiodąca rola UE ma kluczowe znaczenie.
EU leadership is now crucially important, as before.
PolishW tym przypadku jednak jego rola polega na reprezentowaniu Rady i obronie spraw beznadziejnych.
But, in this instance, his job is to talk on behalf of the Council and defend the indefensible.
PolishNa podstawie obecnych unormowań traktatowych nasza rola polega zaledwie na konsultacji.
Under the current treaty rules, we are merely consulted.