"rozłożenie" English translation

PL

"rozłożenie" in English

PL rozłożenie
volume_up
{neuter}

rozłożenie (also: podział, rozdział)
rozłożenie (also: rozkład)
rozłożenie (also: rozmieszczenie, odstępy)

Synonyms (Polish) for "rozłożenie":

rozłożenie

Context sentences for "rozłożenie" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishAmoksycylina jest podatna na rozłożenie przez betalaktamazy wytwarzane przez niektóre szczepy bakteryjne.
Amoxicillin is susceptible to breakdown by ß-lactamases produced by some bacterial strains.
PolishNie jestem pewien, czy nadszedł czas na rozłożenie czerwonego dywanu w Brukseli dla wszystkich przywódców Białorusi.
I am not sure whether the time has come to roll out the red carpet in Brussels for all the leaders of Belarus.
PolishJednakże, jeśli idzie o Cypr, wiele osób nalega na równe rozłożenie odpowiedzialności między ofiarą a sprawcą.
However, as far as Cyprus is concerned, there are many who insist on putting equal responsibility on the victim and the perpetrator.
PolishByłoby zatem uzasadnione rozłożenie w czasie wdrożenia tych przepisów, aby umożliwić niezbędne dostosowanie.
It would therefore be legitimate to stagger over time the implementation of the regulation in order to allow the necessary adjustments.
PolishDłuższe perspektywy czasowe, korzystniejsze pożyczki i, jak sądzimy, łagodne, systematyczne i bezpieczne rozłożenie długu.
Longer timeframes, more favourable loans - we believe that there also needs to be a gentle, systematic and secure rescheduling of debt.
PolishRóżnice między projektami nie miałyby znaczącego wpływu na zakres prowadzonego nadzoru gospodarczego ani na rozłożenie jego akcentów.
The differences in drafting would have no substantive impact on the scope or emphasis concerning the economic surveillance to be carried out.
PolishMnie w Pana wypowiedzi zaniepokoiło to, że mówił Pan, iż trzeba dbać o to, żeby to rozłożenie, jeśli chodzi o państwa i geografię, było różne.
I was concerned that you stated in your reply that we should ensure different levels of distribution by state and geographical area.
PolishSztuczny rozwój nowego ekosystemu, w postaci rafy w porcie, która by chroniła nowe rozłożenie osiedli na lądzie, oraz Kanału Gowanus.
One is to develop a new artificial ecology, a reef out in the harbor, that would then protect new settlement patterns inland and the Gowanus.
PolishNie jest to w moim przekonaniu istotna zmiana w stosunku do tego, co już zawarto we wspólnym stanowisku Rady, a jedynie nieco odmienne rozłożenie akcentów.
This, to my mind, is not a major change from what is already in the Council common position, just a slight difference of emphasis.
PolishDodatkowo należałoby uczynić harmonogram dla marokańskiego eksportu bardziej elastycznym, co pozwoliłoby na rozłożenie przywozów na przestrzeni całego roku.
In addition, the timetable for Moroccan exports should be made more flexible, allowing exports to be spread across the entire year.
PolishNie masz totalnej kontroli, ale zmieniasz zasady w interesujący sposób, gdyż masz na celu bardziej demokratyczne rozłożenie głosów.
You're not totally in control, but you're changing the underlying rules in interesting ways because you have an end result which is maybe a more democratic spread of voices.
PolishKolejnymi krokami będzie zatwierdzenie wspólnych działań nad koncepcją operacji oraz plan operacyjny obejmujący skład i rozłożenie sił.
The next steps to be taken will be the approval of a common action on the concept of the operation and the operational plan, including determining the composition of the force.
PolishMożna także zatrzymać kroplę i otworzyć zawarte uczucie, Na koniec lokalizacja - umieszcza uczucia w miejscu na mapie świata, pokazując ich geograficzne rozłożenie.
You can also stop a raindrop and open the feeling inside. ~~~ Finally, location causes the feelings to move to their spots on a world map, giving you a sense of their geographic distribution.