"rozbudować" English translation

PL

"rozbudować" in English

PL rozbudować
volume_up
{perfective verb}

Unia Europejska musi rozbudować Frontex tak, by stał się prawdziwą agencją ochrony granic.
The EU must develop Frontex into a genuine border protection agency.
Mówiąc ogólnie, taka sytuacja jest korzystna, ponieważ oznacza, że inne regiony świata mogły rozbudować swój dobrobyt.
In general, that is a good thing because it means that other parts of the world have been able to develop prosperity.
Komisja robi wszystko, aby rozbudować w naszym społeczeństwie dziedzinę cyfrową.
. - Madam President, the Commission is doing its utmost to develop the digital field in our society.
. ~~~ A potem kiedy próbuje się go rozbudować, ponieważ zmarniał, wszędzie natykasz się na przeszkody.
And then when you try and expand it, because it's shriveled away, you encounter a lot of bottlenecks.
Są oparte na otwartym standardzie IP, oferując niedrogie i przyszłościowe platformy nadzoru, które łatwo rozbudować zależnie od potrzeb.
Based on open IP standards, they offer a cost-efficient and future-proof surveillance platform that easily can be expanded with growing needs.
Należy zadania te realizować w ramach funkcjonujących instytucji, które są i tak rozbudowane.
These tasks should be implemented within the framework of functioning institutions that have in any case already been expanded.

Synonyms (Polish) for "rozbudować":

rozbudować

Context sentences for "rozbudować" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishWierzę, ze do roku 2020 jesteśmy w stanie rozbudować sieć transeuropejskich korytarzy kolejowych.
I am sure that we can enlarge the trans-European railway corridor network by 2020.
PolishKoniecznie należy rozbudować rybołówstwo przybrzeżne, aby nadać specjalny status mniejszym statkom.
Coastal fisheries must be enhanced to give smaller boats a special status.
PolishWydaje się, że te regulacje już są zawarte w tekście, że często rozumieją się per ipso, że mogłyby tylko nadmiernie rozbudować wprowadzaną regulację.
Finally, I would like to thank the shadow rapporteurs for their cooperation, which was very productive.
PolishSą oparte na otwartym standardzie IP, oferując niedrogie i przyszłościowe platformy nadzoru, które łatwo rozbudować zależnie od potrzeb.
Based on open IP standards, they offer a cost-efficient and future-proof surveillance platform that easily can be expanded with growing needs.
PolishNależy utrzymać cel 3, a co ważniejsze, rozbudować go, tak byśmy uzyskali możliwość integrowania terytorium wspólnoty mimo granic narodowych.
Objective 3 must be maintained and, even more importantly, developed, so that we can pursue the integration of Community territory across national borders.
Polish. ~~~ Pozwoliło to nam rozbudować projekt i osiągnąć mózg ludzki.
And we've done, in the past four years, a proof of concept on a small part of the rodent brain, and with this proof of concept we are now scaling the project up to reach the human brain.