"rozkład" English translation

PL

"rozkład" in English

PL rozkład
volume_up
{masculine}

  1. general
  2. geology

1. general

rozkład (also: próchnica, gnicie)
volume_up
decay {noun}
Walsartan charakteryzuje się wielowykładniczą kinetyką rozkładu (t½α < 1 h i t½ß około 9 h).
Valsartan shows multiexponential decay kinetics (t½α < 1 h and t½ß about 9 h).
Entropia oznacza, że wszystko na świecie, jest w stanie upadku i rozkładu, to jak łuk. jest w stanie upadku i rozkładu, to jak łuk.
Entropy means that everything in the world, everything, is in a state of decline and decay, the arch.
Po podaniu preparatu KOGENATE Bayer, szczytowa aktywność czynnika VIII zmniejszała się poprzez dwufazowy rozkład wykładniczy ze średnim końcowym okresem półtrwania wynoszącym około 15 godzin.
After administration of KOGENATE Bayer, peak factor VIII activity decreased by a two-phase exponential decay with a mean terminal half-life of about 15 hours.
rozkład (also: rozłożenie)
Wpompowuje się w nie toksyczny formaldehyd, aby spowolnić proces rozkładu. ~~~ Powoduje to problemy układu oddechowego i raka wśród pracowników zakładów pogrzebowych.
It's then pumped with toxic formaldehyde to slow decomposition -- a practice which causes respiratory problems and cancer in funeral personnel.
Aktualnie pracuję nad zestawem decompiculture, czyli koktajlem kapsułek, które zawierają zarodniki Grzyba Infinity oraz inne składniki przyspieszające rozkład ciała i rekultywację toksyn.
I'm also making a decompiculture kit, a cocktail of capsules that contain Infinity Mushroom spores and other elements that speed decomposition and toxin remediation.
rozkład (also: proces gnilny)
Gdy Georgia Franzius planuje rozkład zajęć, ma zwykle poważny dylemat: Czy wybrać wykłady w języku angielskim?
Building her schedule is not an easy task for Georgia Franzius. What about the lecture in English?
Z rozkładu wynika, że następny pociąg jest za 43 minuty.
According to this schedule, it says there should be another train in 43 minutes.
rozkład (also: gnicie)
volume_up
putrescence {noun} [form.]
rozkład (also: zgnilizna, gnicie, butwienie)
volume_up
rot {noun}
Mówicie o prawach człowieka i wolności słowa, o wartościach europejskich i o tolerancji, ale pod powłoką bielinki nie ma nic innego jak tylko rozkład.
You talk about human rights and freedom of expression, about Europe's values and about tolerance, but underneath the whitewash it is all rot.

2. geology

rozkład (also: łupliwość)
volume_up
cleavage {noun} [geol.]
Rozkład poliprotein wirusowych odgrywa zasadniczą rolę w procesie dojrzewania zakaźnych cząstek wirusa.
The cleavage of these viral polyproteins is essential for the maturation of infectious virus.
Dlatego szybkość procesu ograniczona jest tylko na etapie rozkładu mocznika (13C) przez ureazę wytwarzaną przez bakterie Helicobacter.
Therefore, the rate limiting step in the whole process is the cleavage of 13C-urea by Helicobacter's urease.

Context sentences for "rozkład" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishJak wygląda rozkład geograficzny tych różnic w poszczególnych państwach członkowskich?
What is the geographical distribution of such differences in the Member States?
PolishLeki przeciwdrgawkowe, cymetydyna, tiazydy mogą nasilać rozkład witaminy D.
Anticonvulsants, cimetidine and thiazides may increase the catabolism of vitamin D.
PolishNie musimy nakładać kontyngentów i wprowadzać nienaturalny rozkład płci w sektorze.
It is not necessary for us to impose quotas and unnatural gender distributions on the sector.
PolishTo jest rozkład dochodów narodów świata, od jednego dolara, kiedy ludzie mają co jeść.
This is the income distribution of peoples in the world, from $1.
PolishW badaniach na zwierzętach TachoSil wykazuje postępujący rozkład biologiczny.
In animal studies TachoSil shows a progressive biodegradation.
PolishTo rozkład w Niemczech - bardzo odmienny, przesunięty w lewo.
This is distribution as seen in Germany -- very different, it's shifted to the left.
PolishKażdy z nich ma inny rozkład częstości, ale różnice są widoczne.
They all have their own type of frequency distribution, but it's robust.
PolishDzięki niemu możemy się dowiedzieć jaki jest rozkład rozmiarów planet.
It basically tells us this is the distribution of planets in size.
PolishOrfadin powstrzymuje rozkład tyrozyny dzięki temu nie wytwarzają się szkodliwe substancje.
Orfadin blocks the breakdown of tyrosine and by doing so the harmful substances are not formed.
PolishZwykły rozkład dializ nie wpływa na skuteczność leczenia niedokrwistości za pomocą leku Aranesp.
Your normal dialysis routine will not affect the ability of Aranesp to treat your anaemia.
PolishMożna by podjąć próbę spojrzenia na rozkład dochodów.
Well, one way of trying is to see whether we could look at income distribution.
PolishJM: Można spojrzeć na rozkład wskaźników tłumienia całej populacji.
JM: Now you can actually look at the distribution of suppression indexes over whole populations.
PolishRozkład teczek, jaki pan zaprezentował, wydaje się mieć wyraźne podteksty prezydenckie.
The portfolio responsibilities that you have presented seem to us to have very presidential overtones.
PolishRozkład podklas IgG jest zbliżony do rozkładu w naturalnym osoczu ludzkim.
It has a distribution of immunoglobulin G subclasses closely proportional to that in native human plasma.
PolishWydaje się, że dalszy rozkład M8 jest katalizowany przez CYP3A4.
The further degradation of M8 appears to be catalysed by CYP3A4.
PolishAle dzisiaj potrzebujemy nowej narracji jeżeli mamy zrozumieć rozkład sił w XXI wieku.
It's not whose army wins; it's also whose story wins.
PolishMuszę wyjaśnić, że górna część wykresu pokazuje rozkład częstości, o którym mówiłem.
And I have to explain to you, the top of this graph shows you that frequency distribution that I talked about.
Polish(PDE5), która jest odpowiedzialna za rozkład cGMP w ciałach jamistych.
Sildenafil has a peripheral site of action on erections.
PolishPokażę wam teraz rozkład materii jako funkcję skali.
So what I'm going to do is show you the distribution of matter as a function of scales.
PolishInterakcje te wpływają na wchłanianie, dostępność w ustroju, rozkład i wydalanie leków.
These affect the absorption, availability to the body, the breakdown and the elimination of these medicines.