"rozległe" English translation

PL

"rozległe" in English

EN

PL rozległe
volume_up
{adjective}

Francja miała rozległe imperium kolonialne, a Wielka Brytania własne Imperium.
France had a vast colonial empire and Great Britain its own Empire.
Rozległe rejony wiejskie, zamieszkane przez 100 milionów ludzi, nie posiadały telefonów.
The vast rural areas, where 100 million people lived, there were no telephones.

Context sentences for "rozległe" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishDoksazosyna jest rozlegle metabolizowana z < 5 % wydalanymi jako niezmieniony produkt.
Doxazosin is extensively metabolised with < 5 % excreted as unchanged product.
PolishCzy jest Pan świadomy, że kraj ten wprowadził rozległe reformy i osiągnął ogromne postępy?
Are you aware that the country has introduced massive reforms and made huge progress?
PolishJestem gotów współpracować w tym zakresie, ponieważ posiadam rozległe doświadczenie w tym temacie.
As I have considerable experience in this area, I am ready to collaborate in this matter.
Polishmoczu, zaburzenia wzroku lub słuchu, utrata słuchu, rozległe lub bolesne zaczerwienienia lub ranki na skórze lub błonach śluzowych.
chest pain or persistent and severe cough; irregular or rapid heartbeat; shortness of breath,
PolishIm bardziej rozległe stają się wasze gesty, tym są bardziej niejasne, rozmyte i właściwie bezużyteczne dla orkiestry.
And the bigger your gesture gets, the more ill-defined, blurry and, frankly, useless it is to the orchestra.
PolishW Tunezji cenzura zaczęła ponownie się pojawiać w maju - nie aż tak rozlegle jak pod rządami prezydenta Ben Alego.
And in Tunisia, censorship actually began to return in May -- not nearly as extensively as under President Ben Ali.
PolishDzięki wspólnej operacji Hermes agencja graniczna Frontex koordynuje reakcję na rozległe naciski imigracyjne.
Through the Hermes joint operation, the Frontex border agency is coordinating a response to the strong migratory pressure.
Polishmoczu, zaburzenia wzroku lub słuchu, utrata słuchu, rozległe lub bolesne zaczerwienienia lub ranki na skórze lub błonach śluzowych. zn
ra hearing, loss of hearing, severe or painful reddening or sores on your skin or mucous membrane.
PolishKsięgarze NRD, nastawieni komercyjnie, chwalą Rozległe pole jako najlepszego Grassa od czasu ostatniego.
GRD booksellers, commercially overwhelmed by best-selling airport novels, laud Ein weites Feld as the best Grass since the last one.
PolishRyzyko wystąpienia ŻChZZ może być okresowo zwiększone przez długotrwałe unieruchomienie, rozległe urazy czy duże zabiegi chirurgiczne.
The risk of VTE may be temporarily increased with prolonged immobilisation, major trauma or major surgery.
PolishDystrybucja Paroksetyna jest rozlegle rozprowadzana do tkanek i obliczenia farmakokinetyczne wskazują, że tylko 1 % paroksetyny znajduje się w osoczu.
Distribution Paroxetine is extensively distributed into tissues and pharmacokinetic calculations indicate that only 1 % of the paroxetine in the body resides in the plasma.
PolishPonieważ obie substancje czynne są rozlegle metabolizowane, należy oczekiwać, że ich stężenie w osoczu u pacjentów z umiarkowanym i ciężkim zaburzeniem czynności wątroby, będą większe.
Since both active substances are extensively metabolized, the plasma levels will be expected to be higher in patients with moderate and severe hepatic impairment.
PolishChoroba Gauchera jest wrodzonym zaburzeniem metabolicznym, powodowanym przez niemożność rozkładu glukozyloceramidu, co powoduje jego odkładanie się w lizosomach i rozległe zaburzenia.
Gaucher disease is an inherited metabolic disorder caused by a failure to degrade glucosylceramide resulting in lysosomal storage of this material and widespread pathology.
PolishChciałbym również podkreślić, jak bezcenne są te środki dla obszarów wiejskich regionu North West, w którym występują rozległe obszary rolnicze, tak ważne dla gospodarki.
I would also like to emphasise how very invaluable these monies have been to the rural areas of the North West, where there are a lot of agricultural areas, which are vital to the whole economy.