"rozmieszczenie" English translation

PL

"rozmieszczenie" in English

PL rozmieszczenie
volume_up
{neuter}

1. general

rozmieszczenie (also: dystrybucja, kolportaż)
No cóż, obecnie rozmieszczenie terenów zurbanizowanych jest podobne do tego sprzed 10 wieków.
Well we now have a distribution of urban power similar to what we had 1,000 years ago.
Po wyznaczeniu tras znanych zwierząt otrzymujemy właśnie takie rozmieszczenie.
And what we find if we plot up the well-known species is this sort of a distribution.
Za ich pomocą można określić rozmieszczenie gatunków w oceanach.
And so what you can do with that is to plot the distribution of species and where they occur in the oceans.
rozmieszczenie (also: układ, porozumienie, ułożenie, ustawienie)
. ~~~ Poprzez rozmieszczenie szkieł odblaskowych jej światło odbija się w nieskończoność we wszystkich kierunkach.
There is a single candle flickering in the center; by an arrangement of reflective glasses, it reflects into infinity in all directions.
rozmieszczenie (also: rozłożenie, odstępy)
rozmieszczenie (also: wyrażenie, ustawienie, zwrot, kolokacja)
rozmieszczenie (also: układ, ułożenie, ustawienie)
volume_up
setup {noun}

2. military

rozmieszczenie (also: rozlokowanie)
Rozmieszczenie tej misji nie było łatwe do osiągnięcia, jak prawdopodobnie państwo zauważyliście.
Deployment of this mission was not easy to achieve, as you probably observed.
Nie ma zatem powodów, by dalej opóźniać rozmieszczenie wojsk.
So there is no reason to further delay deployment.
Komisja Europejska przeznaczyła 10 milionów euro na rozmieszczenie sił policyjnych MINURCAT.
The European Commission also allocated EUR 10 million to deployment of the MINURCAT police force.

Synonyms (Polish) for "rozmieszczenie":

rozmieszczenie

Context sentences for "rozmieszczenie" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishBezpośrednim wynikiem tych działań było rozmieszczenie 63 przeszkolonych załóg w Afganistanie.
As an immediate result, 63 trained crews were deployed in Afghanistan.
PolishMożesz łatwo zmieniać rozmieszczenie kart znajdujących się w górnej części okna przeglądarki.
You can easily rearrange the tabs at the top of your browser window.
PolishUtworzenie i rozmieszczenie jednostki kryzysowej zawsze jest rzeczą dobrą, ale nie pomaga.
Setting up and deploying a crisis unit is always a good thing to do, but it does nothing to help.
PolishAle jest to miejsce, gdzie rozmieszczenie wojsk tylko nasiliło akty przemocy.
But it is a place where the putting-in of the troops has increased the violence rather than decreased it.
PolishMożemy je zlokalizować tylko dlatego, że znamy ich rozmieszczenie anatomiczne wzdłuż naczyń krwionośnych.
They are traced just by their known anatomical path along vasculature.
PolishWydaje się, że najskuteczniejszą formą zapobieżenia tej klęsce, tej wojnie jest rozmieszczenie w Somalii żołnierzy sił międzynarodowych.
It would seem that the most effective way of dealing with this disaster and with this war is to put an international military force into Somalia.
PolishW tak krótkim okresie rozmieszczenie na miejscu europejskich obserwatorów jest trudne, ale bez wątpienia zrobimy wszystko, by było to możliwe.
It is difficult to put European election observers in place in such a short space of time, but we will, of course, do our best to achieve this.
PolishObecnie brak jest danych dotyczących wpływu zaburzeń czynności wątroby i (lub) przerzutów do wątroby na rozmieszczenie temsyrolimusu (patrz punkt 4. 2).
No data are currently available regarding the influence of hepatic dysfunction and/ or hepatic metastases on temsirolimus disposition (see section 4.2).
PolishRosja zezwoliła na rozmieszczenie obserwatorów, przede wszystkim obserwatorów europejskich, i Rosja, aczkolwiek niechętnie, będzie uczestniczyć w rozmowach w Genewie.
Russia allowed observers to be deployed, most notably European observers, and Russia, albeit with rather bad grace, is going to the Geneva discussions.
PolishCzy mógłby nam Pan podać, kto w sekretariacie jest odpowiedzialny za rozmieszczenie miejsc, i czy ta osoba jest tu obecna?
(DE) Mr President, could you tell us the name of the person in the secretariat who is responsible for the seating plan and whether he or she happens to be in the Chamber?
PolishRozmieszczenie tkanki tłuszczowej: zmiana rozmieszczenia, gromadzenie się lub utrata tkanki tłuszczowej ciała mogą wystąpić u pacjentów poddawanych skojarzonemu leczeniu przeciwretrowirusowemu.
Fat redistribution: redistribution, accumulation or loss of body fat may occur in patients receiving combination antiretroviral therapy.
PolishObecnie niestabilne dochody producentów nie pozwalają na najlepsze rozmieszczenie zasobów, które ma zasadnicze znaczenie z punktu widzenia przyszłych inwestycji w sektorze.
Currently, the instability in producers' incomes does not allow the best allocation to be made of resources that are vital for future investments in the sector.
PolishKrokiem w dobrą stronę byłoby także rozmieszczenie żołnierzy sił pokojowych ONZ do czasu poprawy sytuacji politycznej oraz wznowienie embarga ONZ na dostawy broni do Somalii.
Bringing in UN peacekeepers until the political situation improves would also be a step in the right direction, as would renewing UN embargoes on the supply of arms to Somalia.