"rozróżniać" English translation

PL

"rozróżniać" in English

PL rozróżniać
volume_up
{imperfective verb}

rozróżniać (also: odróżniać)
volume_up
to difference {vb} [rare]
rozróżniać (also: rozróżnić, odróżnić, odróżniać)
volume_up
to discriminate {vb} (between)
A zatem proponuję wyraźniejsze rozróżnianie, na przykład zgodnie z celem interwencji.
Therefore, I propose differentiating more clearly, for example according to intervention purpose.
Uważam, że ta nazwa jest bardziej odpowiednia, ponieważ i tak ludzie przestali rozróżniać między traktatem lizbońskim a strategiami lizbońskimi.
I believe, in any case, that this name is more appropriate as, at the end of the day, the population had ceased to differentiate between the Treaty of Lisbon and the Lisbon strategies.
Musimy nauczyć się rozróżniać pomiędzy nadużyciem a niegospodarnością.
We must learn to distinguish between fraud and wastefulness.
Państwo nie powinno podejmować decyzji dotyczących istoty polityki przemysłowej ani rozróżniać poszczególnych sektorów przemysłu, dzieląc je na dobre i złe.
The state does not need to decide on the content of industrial policy or to distinguish between good and bad industry.
Zgodnie z tym orzeczeniem od 21 grudnia przyszłego roku nie będzie już możliwe rozróżnianie osób kupujących ubezpieczenie na podstawie płci.
In accordance with this judgment, from 21 December of next year, it will no longer be possible to distinguish between buyers of insurance on the basis of gender.

Context sentences for "rozróżniać" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishKiedy badamy tę sprawę musimy jasno rozróżniać te dwa aspekty.
When we examine the case, therefore, we must make a clear distinction between these two aspects.
PolishNależy rozróżniać oba pojęcia.
PolishPoza tym, tak samo jak nie rozróżniamy przestępców z Manchesteru lub Londynu, nie będziemy również rozróżniać przestępców z Madrytu czy Lizbony.
Otherwise, just as we make no distinction between criminals in Manchester or London, neither should we if it is Madrid or Lisbon.
PolishUnia Europejska ma obowiązki, ale musi też rozróżniać kompetencje państw członkowskich od kompetencji Unii Europejskiej.
The European Union also has a duty, but it must make a distinction between what is the competence of a Member State and what is the competence of the European Union.
PolishJak państwo podkreślali, w naszej codziennej pracy musimy rozróżniać tych, którzy prowadzą osiadły tryb życia od tych, którzy pozostali przy koczowniczym trybie życia.
As you stressed, in our daily work, we need to make a distinction between those who have become sedentary and those who remain nomadic.
PolishOczywiście w kategoriach ściśle prawnych jest to w tej chwili prawda, ale jednocześnie powinniśmy jasno rozróżniać pomiędzy traktatem lizbońskim a rozszerzeniem.
Of course, in strict legal terms, this is true at the moment, but, at the same time, we should make a clear distinction between the Lisbon Treaty and enlargement.