"rozwój" English translation

PL

"rozwój" in English

PL rozwój
volume_up
{masculine}

Trzeba zapewnić zrównoważony rozwój, ale równie ważny jest rozwój gospodarczy.
There is a need to ensure sustainable development, but economic development is also important.
Inwestycje w rozwój regionalny są inwestycjami w przyszłość oraz rozwój UE.
Investments in regional development are investments in the future and the development of the EU.
Azja doczekała się rozwoju społecznego zanim nastąpił rozwój gospodarczy.
And Asia could have social development before they got the economic development.
rozwój (also: postęp)
Globalizacja jest procesem, którego rozwój możemy i musimy kontrolować.
Globalisation is a process the progress of which we can, and indeed must, control.
Pozwala także na rozwój innowacji technologicznych.
It also allows technological innovation to progress.
Mają one również szansę na rozwój bez potrzeby masowego inwestowania w najnowsze technologie.
There can also be progress in development without massive investment in the latest technology.
16/ 54 Rozwój raka miał związek z liczbą podanych sesji PDT.
Progression to cancer was related to the number of PDT courses administered.
2/ 54 Rozwój raka miał związek z liczbą podanych sesji PDT.
Progression to cancer was related to the number of PDT courses administered.
skrócenie czasu do rozwoju nowotworu u pacjentów z zaawansowanym nowotworem głowy i
shortened time to tumour progression in patients with advanced head and neck cancer receiving
rozwój (also: krok, postęp)
volume_up
stride {noun}
Uganda na przestrzeni ostatnich dwóch dziesięcioleci wykonała wiele wspaniałych kroków naprzód i pod pewnymi względami może być postrzegana jako model dla rozwoju Afryki.
Uganda has made many great strides in the past two decades and, in some ways, can be seen as a model for Africa's development.
Jest to paszport do rozwoju osobistego i integracji społecznej.
It is a passport to personal advancement as well as society's integration.
Udział i aktywna rola MŚP są niezbędne dla rozwoju konkurencyjności na jednolitym rynku.
The participation and active role of SMEs are imperative for the advancement of the competitiveness of the single market.
To dzięki wam cieszymy się rozwojem, który ma miejsce. ~~~ Wszyscy jesteście bardzo młodzi.
And you've all made these advancements happen in such a short time -- you're all so young.

Context sentences for "rozwój" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishChoć rozwój wypadków był w pewnej mierze pozytywny, wiele pozostaje do zrobienia.
There have been some positive developments, but equally there is more to be done.
PolishDlatego należy stworzyć otoczenie, w którym rozwój w tym zakresie będzie możliwy.
It is therefore important to create an environment in which this can develop.
PolishBadania na zwierzętach wykazały minimalny wpływ na rozwój płodu (patrz punkt 5. 3).
Animal studies have revealed minimal developmental toxicity (see section 5.3).
PolishBoeing i Lockheed nie wydają z własnej kieszeni ani dolara na badania i rozwój.
Today, the Boeings and the Lockheeds don't spend a dollar of their own money in R&D.
PolishW Niemczech agencje i ich rozwój są bacznie śledzone przez opinię publiczną.
In Germany, the issue of agencies and the growth of agencies is in the public eye.
PolishTutaj po raz kolejny zgadzam się, Panie Komisarzu, że ważny jest rozwój tych szczebli.
Here again, I agree, Commissioner, that it is important to develop these levels.
PolishRada Prezesów będzie więc bardzo uważnie obserwować dalszy rozwój sytuacji.
Consequently, the Governing Council will monitor very closely all developments.
PolishUniemożliwia to Czarnogórze rozwój społeczeństwa demokratycznego i wolnego rynku.
This is preventing Montenegro from developing a democratic society and a free market.
PolishW okresach spadku PKB, nakłady sektora publicznego na badania i rozwój rosły.
When there were collapses in their GDP, the public sector investment in R&D went up.
PolishMusimy monitorować rozwój sytuacji w przeszłości i wynikające z niego nowe potrzeby.
We must monitor historical developments and the new requirements they give rise to.
PolishDynamiczny rozwój Europy dał jej możliwość konkurowania na arenie światowej.
Europe's dynamic growth has given Europe the opportunity to compete globally.
PolishEuropa musi przejąć kontrolę nad tą sytuacją, zamiast po prostu pozwalać na jej rozwój.
Europe needs to take control of this situation instead of just letting it happen.
PolishW jaki sposób możemy zadbać o to, by utrzymać i utrwalić ten pozytywny rozwój sytuacji?
How do we now make sure that these steps forward are maintained and consolidated?
PolishUE ma w tym kraju swoją delegację i uważnie monitoruje rozwój wydarzeń.
The EU has a delegation in the country and is monitoring developments carefully.
PolishRozwój kariery i zwiększona mobilność: europejskie partnerstwo na rzecz naukowców (
Better careers and more mobility: a European partnership for researchers (
PolishMusimy promować rozwój technologii i zaprzestać ustawiania przeszkód na jego drodze.
We need to promote technology and not continue to put obstacles in its way.
PolishW tym kontekście rozwój odnawialnych źródeł energii jest szczególnie istotny.
In this context, advances in renewable energies are particularly relevant.
PolishStrona chińska musi włożyć wiele pracy w rozwój tego rodzaju operacji monitorowania.
This monitoring operation therefore needs to be considerably developed by the Chinese.
PolishRozwój wielkich instytucji akademickich następuje oddolnie, a nie odgórnie.
Great academic institutions grow from the bottom up, not from the top down.
PolishCzynniki te mają ogromny wpływ na rozwój gospodarczy i spójność społeczną.
These factors make a vital contribution to economic growth, social cohesion.