"rozwiązywać" English translation

PL

"rozwiązywać" in English

PL rozwiązywać
volume_up
[rozwiązuję|rozwiązywałbym] {imperfective verb}

Po pierwsze, nie ma sensu próbować rozwiązywać wczorajszych problemów.
First of all, there is no point in trying to solve yesterday's problems.
Musimy ustalić priorytety, a problemy rozwiązywać nie tylko poprzez zwiększanie budżetów.
We need to set priorities and not solve problems just by increasing budgets.
Powinniśmy proponować rozwiązania polityczne, które będą rozwiązywać problemy, a nie pogłębiać je.
We ought to be making proposals for policies that will solve problems, not exacerbate them.
rozwiązywać (also: rozwiązać)
volume_up
to disband [disbanded|disbanded] {v.t.} (association, group)
rozwiązywać (also: rozwiązać, rozstrzygnąć, rozstrzygać)
volume_up
to hash out {vb} (question)
rozwiązywać (also: rozwiązać)
Pracownicy powinni być równo traktowani w zakresie nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkolenia.
Employees should be treated equally as regards starting and terminating employment, employment conditions, as well as promotion and access to training.
rozwiązywać (also: rozwiązać)
rozwiązywać (also: rozwiązać)
volume_up
to work out {vb} (problem, riddle)
There is nothing to work out.
rozwiązywać (also: rozwiązać)
volume_up
to iron out {vb} [fig.] (problems)
Rozwiązywać spory można, wysłuchując uważnie wszystkich stron.
We can resolve disputes by listening carefully to all of the parties involved.
W przeciwnym razie zamiast rozwiązywać konflikty, tylko je pogłębimy.
Otherwise, we will only deepen the conflicts rather than resolve them.
Nadal musimy rozwiązywać kwestie instytucjonalne.
We must continue to resolve institutional issues.

Synonyms (Polish) for "rozwiązywać":

rozwiązywać

Context sentences for "rozwiązywać" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishTo problem, który najlepiej rozwiązywać lokalnie, nawet nie na płaszczyźnie krajowej.
This is a matter that is probably best tackled not even nationally, but locally.
PolishNie możemy już rozwiązywać tych problemów na szczeblu krajowym, a nawet regionalnym.
We can no longer tackle these problems at the national or even regional levels.
PolishNależy korzystać z zalet, ale nie można rozwiązywać problemów, tworząc nowe.
The advantages are to be benefited from and not for solving problems by creating new ones.
PolishTo trudne, ale któż powiedział, że mamy rozwiązywać tylko łatwe zadania.
This will not be easy, but then, who said we should only have easy tasks to deal with?
PolishNie możemy rozwiązywać problemów związanych z sytuacją gospodarczą bez zmiany naszej strategii.
We cannot deal with the economic situation without changing our strategy.
PolishProblemy te należy rozwiązywać ze wszystkich stron, jednakże dwie kwestie są szczególnie ważne.
These problems must be resolved from all sides, but two points are particularly important.
PolishTo ważne samo w sobie, ale uważamy, że sprawę tę należy rozwiązywać na szczeblu krajowym.
This in itself is important, but we believe this matter should instead be dealt with at national level.
PolishDopiero w 2005 zaczęto ją rozwiązywać -- za sprawą tego faceta.
It finally began to get resolved in 2005 because of this guy.
PolishZamiast rozwiązywać problemy, dolewamy oliwy do ognia.
Instead of solving the problems, we are pouring petrol onto the fire.
PolishNie mniemajcie, abym przyszedł rozwiązywać zakon albo proroki; nie przyszedłem rozwiązywać, ale wypełnić.
Think not that I came to destroy the law or the prophets: I came not to destroy, but to fulfil.
Polish. ~~~ Po drugie, wy umiecie rozwiązywać problemy, ale uciekacie od odpowiedzialności za losy świata.
Second is, you're problem solvers, but you're not engaging your global responsibility.
PolishProblemy globalne należy rozwiązywać na szczeblu globalnym, w ONZ, do której należą wszystkie państwa UE.
Global issues should be addressed at global level, in the UN, where all the EU countries are members.
PolishW tym szczególnym przypadku występują dwa problemy, które należy rozwiązywać w sposób metodyczny i celowy.
On this particular occasion, there are two problems that must be solved methodically and purposefully.
PolishMoże się to nie podobać tej posłance, ale to jej problem i może go rozwiązywać ze swoimi przyjaciółmi.
The Member in question may not like this, but it is her own problem and she can sort it out with her friends.
PolishUważam, że takie kwestie lepiej rozwiązywać na szczeblu krajowym, a Europie nic do tego.
I believe that all these matters can be dealt with better at national level and that Europe has precious little to do with it.
PolishA członkowie Prezydium, w tym i ja, muszą rozwiązywać problemy jakie to stwarza i posprzątać bałagan.
It is the Bureau Members, including myself, who have to deal with the problems this creates and clean up the mess.
PolishZaostrza to problemy zamiast je rozwiązywać, czego świadkami jesteśmy w przypadkach Libii, Afganistanu i Iraku.
Instead of resolving problems, this worsens them, as we can see in the cases of Libya, Afghanistan and Iraq.
PolishNie dysponując dokładnymi danymi naukowymi, nie będziemy mogli rozpoznać problemów ani skutecznie ich rozwiązywać.
Without precise scientific data, we shall not be able to identify problems and deal with them effectively.
PolishZamiast rozwiązywać problemy - zaostrzają je.
Instead of resolving problems, they exacerbate them.
PolishPowinniśmy rozwiązywać "kwestie nieuregulowane".
We should be resolving the 'outstanding issues'.