PL rozwiać
volume_up
{perfective verb}

rozwiać (also: zaspokoić, rozwiewać, uciszyć, ukoić)
volume_up
to allay {vb} [form.]
Tego typu wątpliwości Jürgen Meisel może najczęściej rozwiać.
Jürgen Meisel can allay most such fears.
Jednak dzisiaj możemy rozwiać te obawy.
There were those who believed, in advance of the process, that it was too early to do this, but we can now allay those fears.
Rozwiały się obawy, również w moim kraju, że państwa członkowskie utracą swoje uprawnienia.
Fears that Member States would lose powers have been allayed including in my country.
rozwiać (also: nadmuchać, dmuchać, dąć, powiewać)
rozwiać (also: rozwiewać)
volume_up
to deflate {vb} [fig.] (hopes)
rozwiać (also: rozwiewać)
volume_up
to disappoint {vb} (dreams, hopes)
rozwiać (also: rozwiewać)
volume_up
to quiet {v.t.} [Amer.] (fear, doubts)
I rozproszę Egipczan między narody, a rozwieję ich po ziemiach.
And I will scatter the Egyptians among the nations, and will disperse them through the countries.
A tak rozproszę Egipczan między narody, i rozwieję ich po ziemiach: i dowiedzą się, żem Ja Pan.
And I will scatter the Egyptians among the nations, and disperse them through the countries; and they shall know that I am Jehovah.
Bo cię rozproszę między pogany, i rozwieję cię po ziemiach, i uprzątnę do końca nieczystość twoję z ciebie.
And I will scatter thee among the nations, and disperse thee through the countries; and I will consume thy filthiness out of thee.
Czy widzi pani jeszcze sposób rozwiania tych obaw ze strony kilku państw członkowskich, odnoszących się do zwrotu ceł?
Can you see a way that these concerns on the part of a number of Member States in respect of such refunding of duties can still be addressed?
Niestety, pewne problemy, pytania i niepokoje niektórych z nas co do tych umów o partnerstwie gospodarczym nie zostały rozwiane, co wywołuje u mnie pewne obawy,
Unfortunately, and this is why I have some misgivings, for some of us there are issues, questions and fears that still remain in relation to these Economic Partnership Agreements.
rozwiać (also: rozwiewać)
volume_up
to dispel {vb} (doubts, fears, illusions)
Dlatego w pierwszej kolejności musimy rozwiać wątpliwości dotyczące naszego bezpieczeństwa.
Thus, we first need to dispel our security concerns.
Jedynie etyka przejrzystości, wiążąca się z wysokimi karami w przypadku jej złamania, może rozwiać te obawy.
Only a transparency ethic, attracting heavy penalties if breached, can dispel this concern.
Pozwolą państwo, że wyrażę pewne wątpliwości, które należy rozwiać przed założeniem funduszu.
Allow me to express some doubts, which we have to dispel before we set up this fund.

Synonyms (Polish) for "rozwiać":

rozwiać

Context sentences for "rozwiać" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishNiektóre pytania pozostają bez odpowiedzi, nie wszystkie obawy udało się rozwiać.
Some questions remain unanswered, not all fears have been dispelled.
PolishAle musimy przyciągnąć tych ludzi do siebie, aby rozwiać czarne chmury nad edukacją.
But we have to draw those people in, because this is about education.
PolishMusimy te obawy rozwiać, dzięki czemu będziemy mieli rolników po naszej stronie.
We need an explanation of that in order to bring farmers with us.
PolishMa rozwiać obawy będące wynikiem zatonięcia tankowca Erika u wybrzeży Francji.
It addresses the concerns that followed the sinking of the Erika oil tanker off the French coast.
PolishMam nadzieję, że to wyjaśnienie pozwoli rozwiać wątpliwości, z którymi się stykam w ciągu ostatnich dni.
I hope this will help to clarify the concerns which I have registered over the last days.
PolishUdało się jednak rozwiać te obawy i w imieniu Parlamentu zająć pryncypialne stanowisko.
These fears were however successfully dispelled, and an uncompromising stance was taken on Parliament's behalf.
PolishNa koniec, w trakcie kilku ostatnich przysługujących mi minut, chciałabym rozwiać kilka narosłych mitów.
Let me just, in the final minutes I have got, kill off a few of the myths which have grown up.
PolishI naszym obowiązkiem jest zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby rozwiać wątpliwości wyrażone w głosowaniu na "nie”.
And it is incumbent on us to do what we can to address the concerns that were expressed by the 'no' vote.
PolishPropozycja kompromisowa dotycząca rozporządzenia w sprawie wspólnotowego programu oznakowania ekologicznego pomoże rozwiać te wątpliwości.
The compromise proposal for a regulation on the Ecolabel will help to remove these doubts.
PolishPotrzebujemy odpowiedzialnej strategii, aby rozwiać obawy i wątpliwości naszych coraz bardziej niespokojnych społeczeństw.
A responsible policy is needed to counter the fears and uncertainties of our increasingly uneasy societies.
PolishTe wątpliwości należy rozwiać poprzez rygorystyczne stosowanie zaleceń przez państwa członkowskie i Radę.
These few doubts need to be removed by the stringency with which the Member States and the Council apply the recommendations.
PolishMusimy również rozwiać wątpliwości dotyczące zakresu ram, tak by ramy były nam znane i umożliwiały odpowiedzialne działania.
We must also be free of any doubts as to what the framework is, so that we are able to know and to act as responsibly as possible.
PolishJeśli mamy czerpać korzyści z tych właściwości, to musimy oczywiście rozwiać obawy obywateli oraz zapewnić im bezpieczeństwo.
If we are to take advantage of such benefits, we obviously need to respond properly to people's fears and we need to ensure their safety.
PolishPrzede wszystkim musimy wszyscy dążyć do przejrzystości tak wśród opinii publicznej jak i w sektorze, aby rozwiać obawy obywateli związane z CCS.
Above all, we all need to pursue clarity, for public opinion and for industry, in order to ally people's fears about CCS.
PolishTen brak przejrzystości rodzi podejrzenia, które można rozwiać jedynie konsultując się z opinią publiczną i Parlamentem Europejskim.
This lack of transparency arouses genuine suspicion, which can only be diminished by consulting the public and the European Parliament.
PolishChciałabym również usłyszeć Pańską analizę, Panie Przewodniczący Van Rompuy, jako że jeśli obawy te są nieuzasadnione, musimy koniecznie je rozwiać.
I would also like to hear your analysis, Mr Van Rompuy, as, if this double fear is unfounded, we really must banish it.
PolishTej kwestii poświęcono już jednak uwagę i w związku z tym chciałbym pogratulować sprawozdawczyni, że pracowała nad tym, by rozwiać nasze obawy.
However, this has now been addressed and accordingly I would like to congratulate the rapporteur on working to address our concerns.
PolishNie wiem, czy zrobiliśmy wszystko aż nadto dobrze lub czy może mogliśmy uczynić więcej, lecz chciałbym rozwiać wszelkie wątpliwości, które mogłyby się pojawić.
I do not know if we have done everything too well or if we could have done something more, but I do want to clear up any doubts that may have arisen.
PolishJeśli Iran chce utrzymać dobre relacje z UE i innymi demokratycznymi państwami, musi jednoznacznie rozwiać wszelkie wątpliwości co do celu swojego programu jądrowego.
If Iran wants to maintain good relations with the EU and other democratic states, it must unequivocally remove all doubts as to the purpose of its nuclear programme.
PolishMusimy rozwiać obawy i lęki naszych obywateli przed imigracją i pokazać im, że uregulowana i rozsądna imigracja jest absolutnie niezbędna w niektórych sektorach w Europie.
We must assuage our citizens' concerns and fears about immigration and show them that regulated and sensible immigration is entirely necessary in some sectors in Europe.