"rygorystyczny" English translation

PL

"rygorystyczny" in English

PL rygorystyczny
volume_up
{adjective masculine}

rygorystyczny (also: ścisły, surowy)
volume_up
rigorous {adj.} (strict)
Chciałbym, aby Parlament Europejski był w tej kwestii bardzo rygorystyczny.
I would not want the European Parliament to be anything less than rigorous in this area.
So, I started a very rigorous scientific process.
Tak czy inaczej, w określonych punktach musimy przyjąć postawę uważną i rygorystyczną.
In any case, we must be very attentive and rigorous on certain points.
rygorystyczny (also: ostry, srogi, surowy)
volume_up
strict {adj.}
Jest on rygorystyczny z punktu widzenia naszych publicznych rachunków i będziemy go realizować.
It is strict in terms of our public accounts, and we will put it into practice.
Parlament musi być na tym obszarze rygorystyczny.
Parliament needs to be strict in this area.
Dlatego słuszne jest założenie, że europejski mechanizm stabilności musi być rygorystyczny.
That is why it is right that the European Stability Mechanism must be strict.
rygorystyczny (also: surowy, kategoryczny)
Parlament powinien wyposażyć się w o wiele bardziej rygorystyczny regulamin i powinien z niego korzystać.
Parliament should equip itself with far more stringent rules of procedure and abide by them.
Specjaliści mówią o maksymalnie 10%, co oznacza dziesięciokrotnie bardziej rygorystyczny wymóg.
The experts say a maximum of 10%, which would mean a requirement ten times more stringent.
Należy zapewnić bardziej rygorystyczną i jednolitą kontrolę w państwach członkowskich.
There must be more stringent and uniform control in the Member States.
rygorystyczny (also: wymagający, wymagający wysiłku)
Pomimo faktu, że zamówienia przedkomercyjne wprowadzają uproszczenia, cały proces jest bardzo rygorystyczny.
Despite the fact that pre-commercial procurement provides some simplification, the whole process is very exacting.
Mimo to, kandydaci muszą spełniać rygorystyczne i wymagające standardy określone w kryteriach kopenhaskich.
However, candidates must be subject to rigorous and exacting standards as laid out in the Copenhagen criteria.
rygorystyczny (also: skrupulatny, ścisły, sztywny, nieelastyczny)
volume_up
rigid {adj.}
New York Times prowadzi bardzo rygorystyczną politykę w tym zakresie.
The New York Times has very rigid policies about that.
Nasza procedura budżetowa jest zasadniczo bardzo rygorystyczna i nie dopuszcza korekt w międzyczasie.
Our budgetary procedure is essentially very rigid and does not allow for corrections along the way.
Zdecydowanie uważam, że nie ma miejsca na tak rygorystyczne podejście, zwłaszcza wobec małych projektów oraz projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.
I firmly believe that such a rigid approach has no place, especially for small projects and projects financed from the European Social Fund.
rygorystyczny

Context sentences for "rygorystyczny" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishProces ten nie jest rygorystyczny naukowo ani właściwy.
This process lacks scientific rigour and integrity.
PolishKonieczny będzie jego rygorystyczny nadzór, bez jednoczesnego ograniczania inicjatywy czy procesów rynkowych.
It will be vital to supervise the system strictly, without simultaneously limiting initiative or market processes.
PolishKomisja jest strażnikiem traktatów i jeśli o mnie chodzi, zamierzam w sposób rygorystyczny wypełniać swoje obowiązki w tym zakresie.
The Commission is the guardian of the Treaties, and as far as I am concerned I intend to perform my duty rigorously in this respect.
PolishKryzys w Grecji, oczywiście, świadczy o tym, że pakt na rzecz utrzymania deficytu budżetowego na niskim poziomie musi być bardziej rygorystyczny.
The crisis in Greece naturally demonstrates the fact that the pact for keeping the budget deficit at a low level must be tightened up.
PolishUważam, że po bliższym przyjrzeniu się zakresowi porządku dziennego, oczywiste staje się, że Komisja postępuje w rygorystyczny sposób w takich sprawach.
I think that, on looking closely at the extent of the agenda, it becomes obvious that the Commission proceeds rigorously in these cases.
PolishKomisja odnalazła przyczyny braku sukcesów - system jest zbyt rygorystyczny, zbyt drogi i zbyt złożony - i zaproponowała akceptowalne uproszczenia.
The Commission found reasons for the lack of success - the system is too tough, too expensive and too complex - and has proposed acceptable simplifications.
PolishTo oczywiste, że Morze Bałtyckie, Morze Północne i Kanał La Manche są silniej zanieczyszczone, w związku z czym moim zdaniem monitoring emisji siarki musi być tam bardziej rygorystyczny.
It is obvious that the Baltic Sea, the North Sea and the English Channel are more polluted and, in my view, sulphur monitoring will have to be stricter.
PolishRygorystyczny system zarządzania jakością zapewnia wymienność monet w całej strefie euro i ich zgodność z normami, które muszą spełniać automaty wrzutowe.
A detailed quality management system ensures that all euro coins are interchangeable throughout the euro area and conform to the standards necessary for their use in vending machines.