"rząd" English translation

PL

"rząd" in English

PL

rząd {masculine}

volume_up
1. general
Po drugie, rząd przejściowy nie jest rządem jedności narodowej.
Second, the transitional government is not a government of national unity.
Czy rząd będzie popierał różnorodność polityczną, etniczną, kulturową i religijną?
Will the government encourage political, ethnic, cultural and religious diversity?
A ponieważ finansowałby to rząd, rząd również firmowałby tę pomoc.
And because the government would be funding it, it would be co-branding these services.
Oczekuję na szybki postęp programu Światowego Partnerstwa Energii Jądrowej, opracowanego przez rząd Busha (ang.
And so I would like to see the GNEP program, that was developed in the Bush administration, go forward aggressively.
Postanowienie to pokazuje podejście á la carte, coraz częściej stosowane przez obecny rząd.
This decision conveys the 'à la carte' approach which is increasingly being adopted by the current administration.
Później pracowałem dla rządu Jerry'ego Browna.
And then worked for the Jerry Brown administration.
Poproszę więc rząd niżej, zaczynając od Pana: raz, dwa, trzy, cztery, pięć.
Let's do the row before you, starting with you sir: one, two, three, four, five.
Mogli zakręcić się na głowie 80 razy pod rząd.
They could spin on their heads for 80 times in a row.
Można to zrobić jednego roku, a nawet przez dwa lata z rzędu.
And you can do that one year in a row, you may be able to do it two years in a row.
W pierwszym rzędzie chciałbym przypomnieć państwu o pewniej informacji, która już została dodana do tego dossier.
First of all I should just like to remind you of the information which has already been added to this file.
Myślę tu szczególnie o sprawach, w których Parlament wyraził jasne i wyraźne stanowisko, odbiegające jednak od stanowiska Rady i rządów państw członkowskich.
I am thinking especially of those files on which Parliament expressed a position which is strong and clear but divergent from that of the Council and governments of the Member States.
., rząd Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii złożył wniosek o pomoc finansową Wspólnoty na budowę korytarza nr 10, który ma biec przez jej terytorium.
In October 2008, the government of the Former Yugoslavian Republic of Macedonia filed an application for Community financing for Corridor 10, which crosses its territory.
I usiedli rząd podle rządu, tu po stu, tu zaś po pięćdziesiąt.
And they sat down in ranks, by hundreds, and by fifties.
Rząd tunezyjski należał do najgorętszych zwolenników cenzury, nadzoru i technologii filtrujących w celu represjonowania obywateli.
The Tunisian Government ranked among the most severe users of censorship, surveillance and filter technologies to repress citizens.
rząd
volume_up
tier {noun} (of seating)
Sytuację utrudnia decyzja rządu dotycząca zatrzymania wpłat na drugi filar emerytalny.
The situation is complicated by the Government's decision to retain payments to the second pension tier.
Obecny rząd holenderski jest najlepszym w historii - ma świetny program w dziedzinie polityki azylowej i imigracyjnej.
The present Dutch cabinet has been the best cabinet yet, with an excellent agenda for asylum and immigration policy.
Pan poseł był tak kompetentny w tej dziedzinie, że od razu został mianowany, by dołączyć do rządu w moim kraju.
He was so competent that he was immediately chosen to join my own country's Cabinet.
W Finlandii każdy region cieszy się, gdy ma "swojego” ministra w rządzie.
In Finland every region rejoices if it has its 'own' minister in the Cabinet.
"Wzywa rząd Ukrainy do dostosowania przepisów dotyczących wolności mediów do standardów OBWE”.
'Calls on the Ukrainian Government to bring the legislation on media freedom into line with OSCE standards'.
Rząd brytyjski planuje, że wprowadzenie opłaty za pojazdy ciężarowe umożliwi nam dostosowanie się do Europy do 2015 roku.
The UK Government is looking into HGV charges to bring us in line with Europe by 2015.
Demokracja wymaga podziału władzy oraz wyraźnego rozgraniczenia między opozycją a rządem.
Democracy requires the separation of powers and a clear line between opposition and government.
2. biology
rząd
Innymi słowy, każdy kolejny krok oznacza następny rząd wielkości w skali wydajności.
In other words, every step here represents an order of magnitude in performance scale.
Cóż, to nawet nie jest rząd wielkości, ale to inna historia.
Well, remember that's not even an order of magnitude, but that's a different story.
To rząd wielkości, w górę lub w dół.
That's an order of magnitude, up or down.

Context sentences for "rząd" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishW czerwcu zeszłego roku rząd w Katmandu wydał władzom Chin uchodźców z Tybetu.
Last June, Kathmandu handed over Tibetan refugees to the Chinese authorities.
PolishNależy się zastanowić, czy sankcje dotykają bardziej społeczeństwo czy rząd Birmy.
We need to consider whether sanctions impact most on Burma's leaders or on its people.
PolishPonadto rząd przygotowuje publiczną sieć wodociągów do przyszłej prywatyzacji.
Furthermore, it is preparing the public water system for its privatisation in the future.
PolishJak stwierdził rząd Jej Królewskiej Mości, terroryzm wciąż stanowi poważne zagrożenie.
As HMG has expressed, terrorism remains a serious and continuing threat.
PolishCzynimy to w uprawomocniony sposób, dopiero gdy rząd o to poprosi.
We do this in a legitimized way only after our democracy has asked us to do so.
PolishJak stwierdził rząd Jej Królewskiej Mości, terroryzm wciąż stanowi poważne zagrożenie.
As HMG has stated, terrorism remains a serious and continuing threat.
PolishRząd Czech odroczył nawet negocjacje z Rosją w sprawie bezpieczeństwa energetycznego.
It has even postponed negotiations with Russia over energy security.
PolishHaiti nas ostrzega, że zasady mogą stać się złe, bo rząd jest słaby.
What Haiti warns us is that rules can be bad because governments are weak.
PolishA wszyscy będą go nadal spalać, gdyż jest tani, dopóki rząd nie nałoży wyższych opłat.
And everyone will keep burning it because it's so cheap, until governments make it expensive.
PolishNo cóż, problem istniał i rząd francuski ma odpowiednio zmienić prawo.
Well, there was a problem and they are bringing us the law which they are going to change.
PolishZe względu na takie zaniedbania rząd stał się współwinny zbrodni.
Such negligence by the authorities makes them an accomplice to the killing.
PolishAby wyrównać ten deficyt, rząd w Waszyngtonie musi pożyczać każdego dnia ponad 5 miliardów dolarów.
To make up this deficit, Washington has to borrow each day more than USD 5 billion.
PolishNowy rząd w Wielkiej Brytanii dał nam wyraźny mandat do zweryfikowania prawdziwego stanu finansów.
New leadership in the UK gives us a clear mandate to reassess the true state of finances.
PolishJego rząd odpowiada za śmierć tysięcy niewinnych cywilów.
His regime is responsible for the deaths of thousands of innocent civilians.
PolishMusimy zachęcać rząd do spojrzenia na te kwestie w perspektywie długofalowej.
We need to encourage them to take such a long-term view.
PolishRozsądne rządy, takie jak rząd fiński lub brytyjski, rozpoczęły już działania w tym kierunku.
Reasonable governments such as the Finnish or British Governments have already begun to do so.
Polish Nadeszły trzy dołki pod rząd które złamały temu dzieciakowi serce.
There came three holes in succession that broke the kid's heart.
PolishRozumiem, że Trybunał Obrachunkowy odmówił zamknięcia budżetu czternasty raz pod rząd.
I understand that the Court of Auditors has declined to sign off the budget for the 14th time running.
PolishTym razem pomógł nam rząd, ale także środowiska biznesowe.
Because poor people are business people who lack business skills and access to credit.
PolishPomimo to ci ludzie nie mają demokratycznego prawa, by wybierać rząd, który sprawuje nad nimi władzę.
Most of them are governed by governors appointed, for example, by the Queen of England.