"rzecznicy" English translation

PL

"rzecznicy" in English

PL rzecznicy
volume_up
{masculine plural}

rzecznicy (also: orędownicy)
rzecznicy
Objawmy się jako wiarygodni rzecznicy, gotowi sprostać poważnym wyzwaniom związanym z zarządzaniem naporem migracji na granice Europy.
Let us come forward as credible spokespeople ready to rise to the sizeable challenge represented by the management of migratory pressure at the frontiers of Europe.

Context sentences for "rzecznicy" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishWszyscy rzecznicy, czy też raczej rzeczniczki, zostały podporządkowane jednemu rzecznikowi ds. obywatelskich.
All the four Ombudsmen or Ombudswomen that existed have been subordinated to one general office of the Ombudsman.
PolishNiestety niektórzy rzecznicy Teheranu, którzy wierzą kłamstwom Teheranu, przedstawili kilka poprawek.
Unfortunately there are some amendments tabled by some of the spokesmen for Tehran, those who believe the lies told by Tehran.
PolishNie wolno nam zapominać, jak ważny wkład we współpracę międzyparlamentarną mogą wnieść inni europejscy rzecznicy praw obywatelskich.
We must not forget how important the contribution of other European ombudsmen may be in relation to interparliamentary cooperation.
PolishJako rzecznicy interesów obywateli musimy zabiegać o to, by UE nie wywoływała w głowach obywateli prawnego mętliku.
As representatives of the interests of citizens, we must strive to ensure that the EU does not conjure an image of a legislative maze in people's minds.
PolishRzecznicy generalni muszą wydawać opinię jedynie, jeżeli Trybunał uznaje, że w związku z daną sprawą powstaje nowe zagadnienie prawne.
Advocates-general are only required to give their opinion on the case if the Court believes that the particular case raises a new point of law.
PolishChcę również wskazać, że rzecznicy na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym odgrywają kluczową rolę, więc należy rozwijać ich działalność.
I would also like to point out that the Ombudsmen at national, regional and local level play a key role, and their activities should be developed.
PolishIdąc w ślady Szwecji, w której narodził się pomysł tej instytucji, od dwustu lat rzecznicy praw obywatelskich starają się rozstrzygać spory i problemy na zasadzie bezstronności.
Taking a concept originally developed in Sweden, ombudsmen have been trying to resolve disputes and problems on an impartial basis for 200 years now.
PolishNa koniec muszę również wspomnieć szóste seminarium Europejskiej Sieci Rzeczników Praw Obywatelskich, w którym po raz pierwszy uczestniczyli rzecznicy regionalni.
To end, I must also mention in particular the sixth seminar of the European Network of Ombudsmen which introduced, for the first time, the participation of ombudsmen from the regions.