"rzeczy" English translation

PL

"rzeczy" in English

PL rzeczy
volume_up
{neuter}

Pozbawiła też dalsze dziesiątki tysięcy osób domów, rzeczy osobistych i dobytku, dramatycznie wpływając na ich życie na wiele kolejnych lat.
It has deprived further tens of thousands of their homes, personal items and belongings, dramatically changing their lives for years to come.

Context sentences for "rzeczy" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishPerseweracja to obsesyjne i wielokrotne skupianie się na jednej i tej samej rzeczy.
To perseverate means to focus obsessively and repeatedly on the exact same thing.
PolishTo w gruncie rzeczy proste, i powinniśmy mieć odwagę sformułowania tej myśli.
It is simple actually, and we should have had the courage to put it into words.
PolishMam tylko nadzieję, że powiesz mi zanim pójdziesz i zaczniesz robić te rzeczy...
I just do wish you would've told me before you went and started this thing because...
PolishSprawozdania statystyczne w odniesieniu do przewozu rzeczy i osób drogą morską (
Statistical returns in respect of carriage of goods and passengers by sea (
PolishI właściwie jeśli te rzeczy są nieszkodliwe to nie powinny być całkowicie odrzucone.
And the thing is, if they're not harmful, they're not to be completely dismissed.
PolishNie powinniśmy być zmuszani do liczenia krów, pól i innych tego typu rzeczy.
We should not have to count cows and set-aside fields and all that kind of thing.
PolishDlaczego, mając wolny wybór, mielibyśmy przywiązywać się do tej samej rzeczy?
Why should we therefore tie ourselves to this same thing with a blank cheque?
PolishW gruncie rzeczy nie ograniczono skutecznie dostępu takich produktów do rynku.
Essentially, market access for these products is not restricted effectively.
PolishI tak naprawdę, uważam, że również mylimy się, kiedy mówimy o raku jako o rzeczy.
And in fact, I think we're even wrong when we talk about cancer as a thing.
PolishAle na poważnie, mnie czarną kobietę odróżnia od was jeszcze kilka innych rzeczy.
But, besides being a black woman, I am different from most of you in some other ways.
PolishUważam, że tym procesem jest wymiana, zwyczaj wymiany jednej rzeczy za inną.
And I think the answer is exchange, the habit of exchanging one thing for another.
PolishMusimy zaniechać mówienia pierwszej rzeczy, jaka nam przyjdzie do głowy na ten temat.
We must stop saying the first thing that comes into our minds on this question.
PolishJest wiele rzeczy do zrobienia, i to pańska szansa, by pociągnąć Europę naprzód.
There is a great deal to be done, and this is your opportunity to take Europe forward.
PolishCórki też wasze pobierze, by gotowały rzeczy wonne, i były kucharkami i piekarkami.
And he will take your daughters to be perfumers, and to be cooks, and to be bakers.
PolishTutaj, w tym Parlamencie, nie możemy tak łatwo ignorować tego stanu rzeczy.
Here in this Parliament we cannot so obviously turn our backs on this reality.
PolishNie potłuczono ani jednego okna, nie ukradziono ani jednej rzeczy z budynku.
Not a single window was broken and not a single thing was stolen from the building.
PolishNauczyliśmy się również innej ważnej rzeczy o lubieniu swojego głównego bohatera.
Another fundamental thing we learned was about liking your main character.
PolishUważam, że przyjęte ogólne podejście jest w istocie rzeczy zbyt ogólnikowe.
I believe that the general approach that is being adopted is actually too general.
PolishMogę jedynie poprosić Parlament na sesji plenarnej, by poprawił ten stan rzeczy.
I can only ask Parliament and plenary to improve matters in this respect.
PolishW istocie rzeczy czynniki zewnętrzne odgrywają być może znacznie większą rolę.
Indeed, exogenous factors are perhaps far more significant in this respect.