PL

rzucić {verb}

volume_up
1. general
That's why I dumped him.
Panie wiceprezydencie, jest pan jak nałóg, który nie wiem jak rzucić.
Vice President, I wish I knew how to quit you.
Zapytałem: "Czy w takim razie mogę rzucić szkołę?"
." ~~~ I said, "Can I quit school then?"
Rzuciłem więc pracę. ~~~ Wróciłem do Bangladeszu.
So I quit my job; I went back to Bangladesh.
Teraz musimy rzucić prawdziwe światło na te wszystkie odpowiedzi.
There is now a need to throw real light on all these replies.
Nieważne jak go rzucić, robot odzyskuje równowagę i wraca.
No matter how you throw it, the robot recovers and comes back to him.
DH: Możecie nam rzucić jakiegoś zwierzaka?
DH: Will someone please throw a small farm animal up onto the stage?
Czy kiedykolwiek rzuciłeś coś dla mnie?
What did you ever give up for me?
I could never give up men.
rzucić (also: rzucać, wtrącać, wtrącić)
volume_up
to interpose {v.t.} (remark, observation)
Przetoż rzekł król do Doega: Obróć się ty, a rzuć się na kapłany.
And the king said to Doeg, Turn thou, and fall upon the priests.
Macie taki wybór: albo zaryzykujecie, a wtedy rzucę jedną z tych małpich monet.
And here's your choice: you can either be risky, in which case I'm going to flip one of these monkey tokens.
Albo wybierzecie ryzykowną stratę – rzucę monetą.
You can either take a risky loss -- so I'll flip a coin.
2. "wysokim łukiem"
rzucić (also: rzucać)
3. "czymś, coś"
rzucić (also: rzucać, cisnąć, ciskać)
volume_up
to pitch {v.t.} (object)
4. "kogoś"
5. "nawyk"
rzucić (also: rzucać)
volume_up
to lay off {vb} [coll.] (sth)
6. sports
rzucić (also: rzucać, miotać)
volume_up
to pitch {v.i.} [Amer.] (in baseball)

Synonyms (Polish) for "rzucić":

rzucić

Context sentences for "rzucić" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Polishby wytrząsnąć popiół, stłumić ciąg potem wracał na górę, rzucić się na łóżko -
to shake out the ashes and damp the draft before he came upstairs to fall into bed --
PolishTo co chciałbym na chwilę zrobić, to rzucić coś na ekran waszej wyobraźni.
For a moment, what I need to do is project something on the screen of your imagination.
PolishDzisiejsze spotkanie Rady może rzucić więcej światła na tę ciemną stronę europejskiej polityki.
Today's Council meeting might shed more light on that dark corner of European politics.
PolishAle słudzy królewscy nie chcieli podnieść ręki swej, ani się rzucić na kapłany Pańskie.
But the servants of the king would not put forth their hand to fall upon the priests of Jehovah.
PolishW trakcie procesu poszukiwania, zebrałam kilka faktów, które pomogły mi rzucić światło na tę zagadkę.
In the process, I've gathered a few fragments that help me shed some light on this puzzle.
PolishDlatego też wskazywałam na to, że statystyki powinny rzucić światło na te dwie oddzielne kategorie.
I have therefore argued that the statistics should shed some light on these distinct categories.
PolishPodwyżki cen żywności mogą rzucić rządy na kolana.
on behalf of the ECR Group. - Madam President, rising food prices can bring governments to their knees.
PolishMogłem akurat rzucić okiem na ' Lange ' jak przerzucałem zdjęcia.
I might've looked at a little bit of Lange on the way out.
PolishKomisja musi rzucić światło na aresztowania i zniknięcia.
This committee must shed light on the arrests and disappearances.
PolishMożecie rzucić kilka nazw i ludzie już będą wiedzieć o co chodzi.
You can just say a few names and people will understand.
PolishSądzę, że właśnie na tę sprawę debata może rzucić nieco światła.
I think that is where this debate can shed some light.
PolishNiemniej jednak pragnę teraz rzucić nieco światła na te trzy dokumenty, z pożytkiem dla Parlamentu.
Nevertheless, I would now like to shed some light on these three dossiers for the benefit of Parliament.
PolishW moim kraju, w Austrii, wystarczy tylko rzucić okiem na nagłówki, żeby zrozumieć, o co w tym wszystkim chodzi.
In my country, Austria, you need only to glance at the headlines to know what it is all about.
PolishPoniższe strony powinny rzucić jakieś światło na te tematy i pomóc ci odnaleźć właściwe informacje.
The following pages are intended to shed some light on these topics and help you find the right information.
PolishMożna rzucić wyzwanie zawieszeniu niewiary, takiemu jak w ostatnim akcie „Makbeta”.
So, the building affords artistic directors the freedom to conceive of almost any kind of activity underneath this floating object.
PolishPrawdę mowiąc, jestem tutaj, aby rzucić ludziom wyzwanie.
I'm actually here to make a challenge to people.
PolishMusimy także rzucić wyzwanie organom regulacyjnym w innych częściach świata i uznawać tylko systemy międzypaństwowe.
We must also challenge regulators elsewhere in the world and recognise country-to-country regimes only.
PolishTacy ludzie, jak pan…” Koledzy musieli trzymać Rölliga, bo chciał się rzucić na byłego oficera Stasi.
Later, he increasingly came to understand that “the GDR was not a system in which the individual could develop freely”.
PolishCo by się stało, gdyby rzucić wyzwanie świętym krowom?
And I see it over and over and over again.
PolishChcę od razu rzucić im wyzwanie - niech to zrobią!
I want to challenge them outright to do so.