"rzut" English translation

PL

"rzut" in English

PL rzut
volume_up
{masculine}

1. military

rzut
volume_up
echelon {noun} (of troops)

2. other

rzut (also: podrzut, wyrzut)
volume_up
throw {noun}
Na koniec filmu wrzucimy kawałek o nartach i rzut na góry.
We'll just throw theJet Skis on the trailer and head to the mountains.
major inner reaping throw 
one-arm shoulder throw
rzut (also: podrzut, przerzut)
volume_up
toss {noun}
Następny rzut - orzełek, emocje.
The next toss is a tail -- you get really excited.
You're waiting with bated breath for the final toss.
Może to być po dziesiątym rzucie.
The first time they do it, maybe it happens after the 10th toss, as here.
rzut (also: odcień, gips, zarys, przerzut)
volume_up
cast {noun}
rzut (also: romans, wyskok)
volume_up
fling {noun}
Czyli tyle, ile można oczekiwać od próby rzutu monetą.
And it got it 50 percent of the time -- which is exactly what you'd expect with a coin flip model.
rzut (also: grupa, zespół, banda, zgraja)
volume_up
group {noun}
Chciałbym wyjaśnić, że przynależność do dużej grupy nie jest tylko tym, co widać na pierwszy rzut oka.
I should explain that being in a big group is not everything it seems.
Na pierwszy rzut oka powinienem poprzeć to sprawozdanie, ponieważ ma ono na celu wsparcie krajów słabo rozwiniętych.
on behalf of the IND/DEM Group. - Mr President, on the face of it, I should be in favour of this report which seeks to help under-developed nations.
Problemy na pierwszy rzut oka widać po statusie grup religijnych oraz jako wady w systemie wolności słowa i prawa pokojowego gromadzenia się i stowarzyszania.
The problems are visible first in the status of religious groups and as flaws in the system of freedom of speech and right of assembly.
rzut (also: odcinek, rola, część)
volume_up
part {noun}
Średni czas wystąpienia rzutu choroby liczony od rozpoczęcia części 2 badania wynosił ≥ 116 dni u pacjentów leczonych produktem Enbrel i 28 dni u pacjentów otrzymujących placebo.
From the start of part 2, the median time to flare was  116 days for patients who received Enbrel and 28 days for patients who received placebo.
rzut (also: odcinek, scena, estrada, stadium)
volume_up
stage {noun}
Na pierwszy rzut oka jest to coś pozytywnego, ale nie mogę państwu powiedzieć niczego więcej na tym etapie.
On the face of it, this is something positive but I cannot tell you any more at this stage.
Badanie 4 oceniało skuteczność i bezpieczeństwo produktu Zevalin u pacjentów z zaawansowanym chłoniakiem grudkowym, którzy odpowiedzieli na chmioterapię pierwszego rzutu.
Study 4 investigated the efficacy and safety of Zevalin consolidation in patients with advanced-stage follicular lymphoma responding to first-line chemotherapy.

3. "w piłce nożnej"

rzut (also: odrzut, wykop, kopnięcie, kop)
volume_up
kick {noun}
indirect free kick

4. mathematics

rzut
Pomysł rzutu stereograficznego pochodzi z 330 roku p.n.e.
The concept of stereographic projection originated in 330 B.C.

5. zoology

rzut
volume_up
litter {noun}

6. medicine

rzut
volume_up
phase {noun}
Porównawcze badanie fazy III preparatu Caelyx i topotekanu u pacjentek z nabłonkowym rakiem jajnika, po niepowodzeniu terapii pierwszego rzutu związkami platyny, zakończono u 474 pacjentek.
A phase III comparative study of Caelyx versus topotecan in patients with epithelial ovarian cancer following the failure of first-line, platinum based chemotherapy was completed in 474 patients.

Synonyms (Polish) for "rzut":

rzut

Context sentences for "rzut" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishTo co widzicie, to w zasadzie rzut różnych instalacji, które tam umieściliśmy.
So, what you see here is basically a plan of many installations that were put there.
PolishTe przykłady to jedynie rzut oka na naszą niewiedzę życia na tej planecie.
These examples are just the first glimpse of our ignorance of life on this planet.
PolishRzut oka na tę Izbę udowadnia, że nie jest to najpopularniejsze miejsce.
A glance around this chamber shows that it is not exactly the most popular of places.
PolishIstnieją jednak różne metody i nie zawsze można je rozpoznać na pierwszy rzut oka.
There are different methods, however, and they are not always recognisable at first glance.
PolishŹródło niektórych problemów jest inne niż nam się na pierwszy rzut oka wydaje.
Sometimes problems do not lie where they seem to at first glance.
PolishWniosek dotyczący integracji może na pierwszy rzut oka wydawać się skomplikowany.
The proposal for integration might seem complex at first sight.
PolishJakby coś trującego wydobywało się z pompy, co widać na pierwszy rzut oka.
And so you can see this something poisonous emanating out of this pump that you could see in a glance.
PolishAle żeby tego dokonać, musisz zrobić coś, co na pierwszy rzut oka wydaje się całkowicie niemożliwe.
But to do it, you have do something that may, at first sight, seem completely impossible.
PolishChciałbym powiedzieć panu posłowi Pflügerowi, że rzut oka na przepisy ułatwi ich zrozumienie.
To Mr Pflüger from the left, I would say that a glance at the law will facilitate its understanding.
PolishNa pierwszy rzut oka to najbardziej dziewiczy stan w USA.
And Montana, at first sight, seems like the most pristine environment in the United States.
PolishTylko na pierwszy rzut oka rozporządzenie to wydaje się nakładać ciężar na przedsiębiorstwa kolejowe.
It is only at first sight that this regulation appears to place a burden on railway undertakings.
PolishPamiętali, że każdy rzut może być chybiony.
They remembered that every shot that is taken, they assumed would be missed.
PolishWidzicie państwo, sama ONZ jest podzielona w tej kwestii, choć nie widać tego na pierwszy rzut oka.
You see, the UN itself is implicitly divided on the issue.
PolishUszkodzenie OUN może wystąpić w trakcie ataku MS (rzut).
The damage to the CNS can occur within an MS attack (relapse).
PolishWygląda, jakby cały świat był płaski, bo wszystko jest o rzut beretem.
We look at a map like this one, and it looks like the entire world is flat because everything is a hop or two away.
PolishMuszę powiedzieć, że na pierwszy rzut oka wygląda ona zachęcająco.
I must say that it looks good at first glance.
PolishRzut oka na Internet pokaże, kogo dokładnie mam na myśli.
A glance at the internet will show exactly who I mean.
PolishNa pierwszy rzut oka jest to decyzja bardzo trudna, gdyż ogromnie delikatna z punktu widzenia państw członkowskich.
At first glance this is a very difficult decision, because it is extremely sensitive for the Member States.
PolishNa pierwszy rzut oka reakcja obywatelska przeciwko reżimowi wydaje się spontaniczna i nie powiązana ideologicznie.
At first glance, the grassroots reaction against the regime appears to be spontaneous and ideologically unaligned.
PolishNa pierwszy rzut oka nie widać tego, że z wypełnieniem tego formularza może wiązać się jakakolwiek płatność, jakikolwiek koszt.
At first glance, one does not notice any cost, any payment that might result from filling in this form.