"słabo" English translation

PL

"słabo" in English

PL słabo
volume_up
{adverb}

słabo (also: kiepsko, ubogo, niezręcznie, krucho)
volume_up
poorly {adv.}
Słabo naprawione drogi i powstawanie korków drogowych zwiększają potencjalne ryzyko.
Poorly upgraded roads and the formation of tailbacks also increase the potential danger.
gdzie wszystko było pokazane w słabo oznakowane anty karaluchowe skrzynie.
Where everything was displayed in poorly labeled roach-proof bins.
Wykonują one słabo opłacane zawody, często na pograniczu wyzysku.
They do poorly paid jobs, often bordering on exploitation.
słabo (also: źle, kiepsko, marnie, dotkliwie)
volume_up
badly {adv.}
Jednak fakt faktem - coraz więcej stanowisk pracy pasuje do definicji pacy pomocniczej, służebnej, innymi słowy niewymagającej wysokich kwalifikacji i bardzo słabo płatnej.
The fact remains, however, that more and more jobs fit the description of menial jobs, in other words unskilled, badly-paid work.
słabo (also: rzadko, skąpo)
To, że Arktyka jest słabo zaludniona nie oznacza, że każdy może tam wtargnąć i brać, co chce.
Just because the Arctic is sparsely populated does not mean that anyone can go there and help themselves.
Musimy skupić swoją uwagę na słabo zaludnionych regionach, które pod względem społeczno-gospodarczym ucierpią najbardziej.
We need to focus our attention just as much on sparsely populated regions, which will suffer the most in socio-economic terms.
Kopalnie te dają pracę na słabo zaludnionych obszarach, a dotychczas nie udało się opracować alternatywnej technologii.
These mines help to provide employment in sparsely populated areas, and as yet it has not been possible to develop alternative technology.
słabo (also: lekko, ledwie, blado, cienko)
volume_up
thinly {adv.}
Ta koncepcja, która została obecnie włączona słabo maskuje nasze ciągłe fiasko w zakresie podjęcia decyzji.
This concept which we have now incorporated thinly veils our continuing failure to take a decision.
W trakcie poprzednich debat nad omawianą dyrektywą wyrażałam obawy, że obszary słabo zaludnione mogą nie być odpowiednio zaopatrzone.
In previous debates on the directive I have expressed fears that the needs of thinly populated areas might not be catered for.
Zważywszy na poważne skutki społeczno-ekonomiczne zamykania kopalń, zwłaszcza w słabo zaludnionych regionach, należy zastanowić się nad możliwościami pomocy oraz wsparcia.
In the light of the serious socio-economic impact of pit closures, particularly in thinly populated regions, consideration should be given to the possibility of providing help and support.
słabo
volume_up
weakly {adv.}
Pacjent oddycha wówczas zbyt wolno lub zbyt słabo.
Symptoms are that the person breathes abnormally slowly or weakly.
PRP jakkolwiek indukuje odpowiedź serologiczną, to jest słabo immunogenny u niemowląt.
When administered alone PRP induces a serological response, but it is weakly immunogenic in infants.
Około 62 % ranolazyny wiąże się z białkami osocza, głównie z kwaśną alfa- 1 glikoproteiną i słabo z albuminami.
Approximately 62 % of ranolazine is bound to plasma proteins, mainly alpha-1 acid glycoprotein and weakly to albumin.
słabo
volume_up
chest {adv.}
słabo (also: niewyraźnie, blado, mgliście)
volume_up
dimly {adv.}
Była to słabo oświetlona chałupa.
It was a dimly lit shack.
słabo (also: trochę, cicho, lekko)
słabo
volume_up
feebly {adv.}
Bezpieczeństwa Żywności i Komisja Europejska zareagowały słabo i nieporęcznie.
As for the EU institutions, an analysis of their actions reveals that the European Food Safety Authority and the Commission reacted feebly and clumsily.
słabo (also: lekko)
słabo (also: luźno, swobodnie, dowolnie)

Synonyms (Polish) for "słabo":

słabo
Polish

Context sentences for "słabo" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishRzeczywista i polityczna wola ich realizacji w praktyce jest raczej słabo rozwinięta.
The actual and political will to implement them in practice is rather under-developed.
PolishW rasie kaukaskiej i czarnej jest 3- 5 % słabo metabolizujących osobników.
For Caucasians and Blacks the prevalence of poor metabolisers is 35 %.
PolishNa przykład uważa się, że 15- 20 % populacji Azji to osobnicy słabo metabolizujący worykonazol.
For example, 15-20 % of Asian populations may be expected to be poor metabolisers.
PolishObjawy te są zwykle słabo nasilone i łatwo je opanować przyjmując
These reactions are mostly mild and easily handled through intake of carbohydrates.
PolishNie, tworzy się małe enklawy przyjazne dla pieszych w miejscach słabo prosperujących budynków.
No, it's pockets of walkability on the sites of under-performing properties.
PolishA wszystko to działa na korzyść słabo wykwalifikowanej, taniej siły roboczej z Azji.
All of this in favour of under-qualified, cheap labour from Asia.
PolishNiekiedy w dzień po szczepieniu można obserwować słabo nasiloną apatię.
Slight apathy may occasionally be observed one day after vaccination.
PolishPo podaniu doustnym u psów obserwowano słabo wyrażone działanie ogólne.
After oral administration in dogs few systemic effects were observed.
PolishJest on przezroczysty lub jasnożółty, słabo opalizujący do opalizującego.
The reconstituted product is colourless to light yellow and slightly opalescent to opalescent.
PolishDlaczego tak słabo ust jest art.
With this in mind, I would ask for clarification on three points.
PolishSłabo powiązany z rodzajem fizycznej rzeczywistości, którą postrzegamy.
It is barely tethered to any sort of physical reality in our minds.
PolishGlobalizacja to główna siła napędowa dla demokracji i dobrobytu w krajach słabo rozwiniętych.
Globalisation is the mainspring of democracy and prosperity for underdeveloped countries.
PolishSprawozdawca stwierdza, że aktywny dialog z obywatelami na temat Europy jest słabo rozwinięty.
The rapporteur states that active dialogue with citizens on Europe is not well developed.
PolishNasi współobywatele słabo rozumieją nasze instytucje i nie wiedzą, jak one funkcjonują.
Our fellow citizens have a poor understanding of our institutions and do not know how they work.
PolishWbrew temu artykułowi, niestety, w niektórych krajach wolność wyznania jest słabo przestrzegana.
Despite this, it is, unfortunately, a right that is little respected in some countries.
PolishJeden z obszarów, na których kobiety są szczególnie słabo reprezentowane, stanowią badania naukowe.
One of the fields in which women are hugely underrepresented is scientific research.
PolishPóźniej odkryłem także, że słabo słyszę, prawdopodobnie od urodzenia, w górnych rejestrach.
I later discovered I was also hard of hearing, possibly congenitally, in the upper registers.
PolishTak słabo oddziałują, że przenikają przez ziemię, ściany...
They can come through the building, through the Earth -- they're so non-interacting.
PolishUważa się je za słabo poznane przez naukę zarówno na Florydzie, jak na Wyspach Bahama.
But this is an animal that's considered data deficient by science in both Florida and in the Bahamas.
PolishU pacjentów opornych lub słabo reagujących na epoetynę, jeśli brak odpowiedzi na dawkę icz
Anaemia in epoetin-resistant or hyporesponsive patients with failure to respond to 20,000 IU/ week lp