"serdecznie" English translation

PL

"serdecznie" in English

PL serdecznie
volume_up
{adverb}

serdecznie
Serdecznie gratuluję posłom sprawozdawcom Reimerowi Bögemu i Kyöstiemu Virrankoskiemu bardzo dobrych sprawozdań.
I cordially congratulate Mr Böge and Mr Virrankoski on their very good reports.
Serdecznie zapraszam pana, panie przewodniczący, i wszystkich moich kolegów posłów do wzięcia w niej udziału.
I cordially invite and expect to see Mr President and all my fellow Members.
Serdecznie zachęcam Grupę Zielonych, by spotkała się z nami i określiła, dlaczego postrzega nasze sprawozdanie jako zagrożenie.
I cordially invite them to come round our table and to say why our report is dangerous.
. - Serdecznie gratuluję wyborcom z Republiki Irlandii zdecydowanego odrzucenia tej konstytucji w zmienionym opakowaniu.
. - I heartily congratulate the voters of the Republic Of Ireland on convincingly rejecting the repackaged Constitution.
Uważam za uzasadnione i sprawiedliwe, aby serdecznie pogratulować prezydencji portugalskiej za jej działania, co już zrobiłem nie tylko z czystej uprzejmości.
I think it is legitimate and fair - I have already done so and not just to be polite - to heartily congratulate the Portuguese Presidency on its work.
Nie można pogodzić Islamu z naszymi zachodnimi wartościami i wolnościami, i obawiam się, że będziemy serdecznie żałować naszej polityki otwartych drzwi i otwartych granic.
Islam is incompatible with our Western values and freedoms, and I fear that we shall come to heartily regret our open-door and open-border policy.
serdecznie (also: przyjaźnie, gościnnie)

Synonyms (Polish) for "serdecznie":

serdecznie

Context sentences for "serdecznie" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishChciałbym na początku bardzo serdecznie podziękować sprawozdawcy w imieniu mojej grupy.
Let me begin by offering the rapporteur very warm thanks on behalf of my Group.
PolishNa koniec chcę serdecznie podziękować sprawozdawczyni za wspaniałe sprawozdanie.
Finally, I should like to offer the rapporteur sincere thanks for this excellent report.
PolishNajwyższej klasy praca Komisji - serdecznie gratuluję zarówno pani, jak i panu Uusitalo.
First-class work by the Commission - I warmly congratulate you and Mr Uusitalo.
PolishTedy westchnąwszy serdecznie w duchu swym, rzekł: Przeczże ten rodzaj znamienia szuka?
And he sighed deeply in his spirit, and saith, Why doth this generation seek a sign?
PolishPragnę jeszcze raz serdecznie podziękować Komisji i naszemu sprawozdawcy.
Let me just offer my sincere thanks to the Commission and our rapporteur once again.
PolishChciałabym serdecznie podziękować obu współsprawozdawczyniom, paniom Bauer i Hedh.
I would like to pass on my sincere thanks to the two co-rapporteurs, Ms Bauer and Ms Hedh.
PolishChciałabym również bardzo serdecznie podziękować sprawozdawcom za ich wspaniałą pracę.
I also want to thank the rapporteurs very warmly for their very good work.
PolishNa koniec chciałbym jeszcze raz bardzo serdecznie podziękować panu posłowi Kyösti Kirrankoski.
Finally, I would like once again to express my sincere thanks to Mr Virrankoski.
PolishSerdecznie dziękujemy panom i wszystkim współpracownikom, którzy panom pomagali.
Many thanks to you and all your colleagues who have assisted you.
PolishSerdecznie witamy pana w pańskim domu, w Parlamencie Europejskim.
Mr Komorowski, we warmly welcome you to this your home, the European Parliament.
PolishChciałbym serdecznie podziękować sprawozdawczyni, pani Thyssen, za jej świetną pracę.
I would like to thank the rapporteur, Mrs Thyssen, most sincerely for her successful work.
PolishChciałbym bardzo serdecznie przywitać prezydencję hiszpańską.
Mr President, I would like to welcome the Spanish Presidency very warmly.
PolishSerdecznie dziękuję pani, pani komisarz, i wszystkim pracownikom podległych pani departamentów.
My sincere thanks go to you, Commissioner, and to all the staff of your departments.
PolishSprawozdawca przedstawiał argumenty za większą przejrzystością i serdecznie to popieram.
What the rapporteur has argued for here is greater transparency, and I warmly support that.
PolishChciałabym jeszcze raz podziękować serdecznie pani poseł Budreikaitza jej sprawozdanie.
Once again, let me give warm thanks to Mrs Budreikaitfor her report.
PolishSerdecznie dziękuję liderom grup za ich bardzo inspirujący wkład w debatę.
Mr President, my thanks to the group leaders for their very inspiring contributions.
PolishZ tego względu chciałbym złożyć bardzo serdecznie podziękowania naszemu sprawozdawcy.
May I therefore express my very special thanks to our rapporteur.
PolishZ tego właśnie powodu pragnę serdecznie podziękować pani poseł Iotovej za wspaniałą pracę.
That is why I give many thanks to Mrs Iotova for the outstanding work.
PolishTak więc z tych sześciu miesięcy możemy wam przynajmniej serdecznie podziękować za Václava Klausa.
So at least for Václav Klaus we thank you very much for the last six months.
PolishZachęcam serdecznie do ponownej lektury przedmiotowych rozdziałów, gdyż są one bardzo jasne.
Please feel free to read these sections again, as they are very clear.