PL

serdeczny {adjective masculine}

volume_up
serdeczny (also: miły, ciepły)
Skutkiem takiej sytuacji są nasilające się nastroje antyaustriackie, które zaczynają wpływać już nawet na tradycyjnie serdeczne stosunki pomiędzy tymi dwoma krajami.
The result is that a growing anti-Austrian feeling is even beginning to affect the traditionally cordial relations between the two countries.
Niemniej jednak, mając na uwadze względy pragmatyczne, zgadzam się, że serdeczne stosunki handlowe i dyplomatyczne między UE a Libią na mocy umowy ramowej są potrzebne.
Nevertheless, on pragmatic grounds, I accept the need for cordial trading and diplomatic relations between the EU and Libya under a framework agreement.
serdeczny
Pierwszym elementem jest serdeczny entuzjazm ludzi dla niesienia pomocy bliźnim.
The first element is the natural heartfelt enthusiasm of humans to help those around them.
Chciałabym zakończyć, raz jeszcze wyrażając moje serdeczne poparcie dla standardu XBRL.
I will end by repeating my heartfelt endorsement of the XBRL standard.
Pani Bonner, składamy pani nasze najserdeczniejsze podziękowanie za przesłanie, które pani nam tak wspaniale przekazała.
You have our heartfelt thanks for your message, Ms Bonner, which you delivered so wonderfully.
serdeczny
Ewoluujemy, stając się bardziej zdolni do współpracy i serdeczni.
We are evolving to be a more collaborative and hearty species.
(EL) Pani przewodnicząca! Sprawozdawcy Claudio Favie i sprawozdawcom pomocniczym naprawdę należą się nasze serdeczne gratulacje.
(EL) Madam President, the rapporteur Claudio Fava and the shadow rapporteurs truly deserve our hearty congratulations.
Pani poseł Zdravkova również zasługuje na serdeczne gratulacje z racji doprowadzenia do jednogłośnych decyzji i współpracy nad jej pierwszym sprawozdaniem dla naszej komisji.
Mrs Zdravkova also deserves hearty congratulations on having achieved unanimous decisions and cooperation in her first report for our committee.
serdeczny (also: szczery)
Ogólnie mówiąc, serdeczne gratulacje dla sprawozdawców. Bardzo wam dziękuję za współpracę.
Overall, sincere congratulations to the rapporteurs and thank you very much for the cooperation.
Korzystając z okazji składam mu serdeczne podziękowania.
I would like to take this opportunity to offer him my sincere thanks.
Za to składam każdemu z nich bardzo serdeczne podziękowania.
For this, I offer my very sincere thanks to everyone.
serdeczny (also: ciepły)
Serdeczne witamy w Parlamencie Europejskim, panie prezydencie.
A very warm welcome to the European Parliament, President Mahmud Abbas.
Chciałbym złożyć bardzo serdeczne podziękowania panu Rehnowi za jego odwagę.
I would like to offer my very warm thanks to Mr Rehn for his courage.
Pragnę, aby Wielka Brytania utrzymywała serdeczne i przyjacielskie stosunki z europejskimi sąsiadami.
I want Britain to enjoy warm and friendly relationships with all our European neighbours.
serdeczny (also: szczery)

Synonyms (Polish) for "serdeczny":

serdeczny

Context sentences for "serdeczny" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishPalec wskazujący, środkowy, serdeczny, mały.
Index finger, middle finger, ring, little.
PolishDruga kwestia, którą chciałam poruszyć dotyczy MŚP; zagadnienia, o którym z taką żarliwością mówił mój serdeczny przyjaciel i kolega Joseph Daul.
My second point concerns SMEs, a point passionately mentioned by my good friend and colleague, Joseph Daul.
PolishMały, serdeczny, środkowy.