"sfera" English translation

PL

"sfera" in English

PL sfera
volume_up
{feminine}

sfera (also: obszar, krąg)
volume_up
sphere {noun}
AlloSfera - trzypiętrowa kula z metalu w pomieszczeniu bezpogłosowym.
The AlloSphere: it's a three-story metal sphere in an echo-free chamber.
Drugą sferą, w której nie ma rzeczywistej konkurencji, jest sektor rolnictwa.
There is a second sphere where there is no real competition, and that is the agriculture sector.
Dotyczy to także specyficznego rynku pracy, jakim jest sfera nauki.
This is also true of the very specific labour market that is the sphere of science.
sfera (also: dziedzina, królestwo)
volume_up
realm {noun}
Tak więc sama praca dłońmi, samo tworzenie przedmiotów jest ściśle powiązana nie tylko ze sferą idei, lecz również ze sferą uczuć.
So, the whole activity of working with my hands and creating objects is very much connected with not only the idea realm, but also with very much the feeling realm.
Występuje ono w różnych sferach.
And it happens in different realms.

Context sentences for "sfera" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishZgodnie z postanowieniami traktatu lizbońskiego sfera ta wchodzi w zakres kompetencji UE.
According to the Treaty of Lisbon, this falls within the competence of the EU.
PolishJak stwierdzono podczas debaty, sfera ta wymaga konsensusu społecznego.
However, as has been said here in this debate, this area requires social consensus.
PolishAspekty podatkowe, o czym pan poseł dobrze wie, to bardzo delikatna sfera.
Tax issues, as you know very well, are a very delicate issue.
PolishJesteśmy jednak również przeciwni sprawowaniu przez UE kontroli nad sferą praw podstawowych.
However we are also against EU control of fundamental rights.
PolishSferą, w odniesieniu do której jest to wyjątkowo i najczęściej podkreślane jest sfera energii.
The area where this has been especially highlighted and most frequently highlighted is the area of energy.
PolishNiebezpieczeństwo polega na tym, że jest to sfera, o której decydują i powinny decydować państwa członkowskie.
The danger is that this is an area in which the Member States do and should take their own decisions.
Polish"Czarne owce” w przemyśle paszowym spowodowały ogromne straty ekonomiczne w sektorze rolnictwa i daleko poza tą sferą.
Black sheep in the feed industry have caused great economic losses in agriculture and far beyond.
PolishWięc tak pojawiła się zupełnie nowa sfera badań.
So this opens up a whole new avenue of research.
PolishJest to sfera najdłuższej działalności UE.
This is what the EU has been doing for longest.
PolishWymaga to jednak systematycznego dialogu ze sferą społeczną, samorządami lokalnymi, a przede wszystkim z parlamentami.
However, that requires a regular dialogue with the social midfield, local governments and above all with parliaments.
PolishKoniec końców, sfera finansów miała podlegać regulacji i Europa toczyła niekończące się dyskusje; jednak sępy nie odleciały.
Finally, finance was going to be regulated and Europe had its endless discussions, but the vultures have not gone away.
PolishAle w przypadku zarządzania sferą globalną nie stanie się to, jak sądzę, na drodze tworzenia nowych instytucji ONZ.
But when it comes to governance of the global space, my guess is this won't happen through the creation of more U.N. institutions.
PolishKaskaderskie sceny samochodowe to kolejna sfera, gdzie technologia i rozwój inżynierii czynią nasze życie łatwiejsze i bezpieczniejsze.
Car stunts are another area where technology and engineering advances have made life easier for us, and safer.
PolishPo pierwsze, sfera kultury: zorganizowane grupy przestępcze i mafijne można wyeliminować przede wszystkim poprzez informację i świadomość.
First, culture: organised crime and mafia organisations can be eliminated above all with information and awareness.
PolishTrzecią sferą jest reprodukcja.
PolishTa sfera projektowania interesuje mnie najbardziej, i myślę, że to jest dla mnie bardzo uproszczona wersja tego, o czym mówię.
That area of design interests me the most, and I think this for me is a real clear, very simplified version of what I'm talking about.
PolishWalcząc o prawo do równego traktowania kobiet i mężczyzn, nie powinniśmy uzależniać go od wyborów związanych ze sferą seksualną.
We are fighting for equal treatment of women and men, but we should not make this dependent on choices related to areas of sexuality.
PolishDlatego właśnie uważam, że rolnictwo musi pozostać sferą, która jest wspierana ze względu na jej znaczenie dla gospodarki europejskiej.
This is why I believe that agriculture must remain an area which is supported because it is important for the European economy.
PolishWiemy już, że musimy powołać organizację, zdolną zaprowadzić rządy nad sferą finansową, sferą finansowych spekulacji.
The G20: we know now that we have to put together an institution which is capable of bringing governance to that financial space for financial speculation.
PolishTo sfera, w której kompetencje krajowe są bardzo duże, a wkład Komisji nie jest jedynym instrumentem, którym dysponujemy.
It is an area where the national competences are very important and the Community contribution to this is not the only instrument which we have at stake.