"sięgać" English translation

PL

"sięgać" in English

PL sięgać
volume_up
[sięgam|sięgałbym] {imperfective verb}

1. general

Reformy muszą być jednak prowadzone dalej i sięgać głębiej, tak by sprostać prawdziwym aspiracjom Marokańczyków.
However, these reforms must continue and be farther-reaching, so that they reflect the true aspirations of Moroccans.
Rozbieżności sięgają nawet 30% w przypadku niektórych produktów charakteryzujących się wysokim poziomem spożycia.
These discrepancies can reach 30% for some high-consumption products.
Nie mogę usiąść ani się zatrzymać kiedy sięgam po szczyt
No sit or stop, as I reach for the top
Takimi instrumentami dysponujemy, lecz nie sięgamy po nie.
These are instruments that are in place but are being not used.
Niestety po to narzędzie polityczne często sięgają populiści, aby zwrócić większość przeciwko mniejszości.
Unfortunately, this is a political tool often used by populist parties to turn the majority against the minority.
Jemeńczycy sięgają po satyrę, sztukę, malarstwo, komiks, by powiedzieć światu i sobie wzajemnie co się dzieje.
Yemenis are using cartoons and art, paintings, comics, to tell the world and each other about what's going on.

2. "do czegoś"

sięgać (also: sięgnąć)
volume_up
to come [came|come] {vb} (to sth)
Ilekroć nastaje kryzys, znów sięga się po ten ograny numer, lecz po pewnym czasie stwierdzamy, że to nie jest jednak dobry pomysł.
However, every time there is a crisis, this old chestnut is reeled out, and after a little while, we come to the conclusion that it is not a good idea.
Więc ta osoba pochodzi z populacji, która ma wspólne pochodzenie z neandertalczykami, ale sięga ono dalej wstecz, a od tego momentu ma długą niezależną historię.
So this individual comes from a population that shares an origin with Neanderthals, but far back and then have a long independent history.
Jego treść jest na tyle słuszna i sięga w swym zakresie na tyle daleko, że będziemy mogli zajmować się nim przez najbliższe miesiące.
This report is fair and goes far enough to ensure that we will be kept busy during the coming months.

3. "korzystać z informacji"

Takimi instrumentami dysponujemy, lecz nie sięgamy po nie.
These are instruments that are in place but are being not used.
Niestety po to narzędzie polityczne często sięgają populiści, aby zwrócić większość przeciwko mniejszości.
Unfortunately, this is a political tool often used by populist parties to turn the majority against the minority.
Jemeńczycy sięgają po satyrę, sztukę, malarstwo, komiks, by powiedzieć światu i sobie wzajemnie co się dzieje.
Yemenis are using cartoons and art, paintings, comics, to tell the world and each other about what's going on.

4. "dochodzić"

sięgać (also: wbiec, sięgnąć)
Jednak problemy polityczne tego kraju sięgają o wiele głębiej.
Yet the country's political problems run much deeper than that.
Wstąpiłam do Indyjskiej Policji jako kobieta silna z niestrudzoną wytrzymałością, ponieważ sięgałam po tytuły tenisowe itp.
I joined the Indian Police Service as a tough woman, a woman with indefatigable stamina, because I used to run for my tennis titles, etc.
Trasy europejskich kolei biegnące w trzech kierunkach geograficznych kończą się w nadbrzeżnych portach, natomiast w kierunku na wschód linie kolejowe sięgają aż do Pacyfiku.
European railways from three points of the compass end in coastal ports, while in the eastern direction, the railway lines run as far as the Pacific.

6. "datować się", elevated

sięgać
Powtarzam, sięgają one czasów Bourguiby.
I repeat, these date back to Bourguiba.
Dwustronne stosunki w sektorze rybołówstwa między Wspólnotą Europejską a Związkiem Komorów sięgają 1988 roku.
Bilateral relations in the fisheries sector between the European Community and the Union of the Comoros date back to 1988.
autor. - (NL) Pani przewodnicząca! Początki wspólnot chrześcijańskich na Bliskim Wschodzie sięgają wczesnych lat chrześcijaństwa.
. - (NL) Madam President, the Christian communities in the Middle East date back to the early years of Christianity.
sięgać

Synonyms (Polish) for "sięgać":

sięgać

Context sentences for "sięgać" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishStosunki nasze powinny jednak sięgać dalej i zyskać bardziej ambitny charakter.
However, the relationship should go further and be more ambitious.
PolishPrzeprawianie się przez długie zastrugi -- zamrożone zaspy lodu, które mogą sięgać do pasa.
Crossing miles and miles of sastrugi -- frozen ice snowdrifts that could be hip-deep.
PolishKoszty zmian klimatycznych mogą sięgać aż 80 miliardów euro.
The cost of climate change could well be as high as EUR 80 billion.
PolishKoszty ich odbudowy, jakkolwiek daleko przedwcześnie na ich szacowanie, mogą sięgać 500 milionów euro.
The restoration costs, while much too early to estimate, could be in the region of EUR 500 million.
PolishW pewnych okolicznościach może on nawet sięgać 52 tygodni, świadczenia przysługują jednak tylko przez część tego okresu.
Indeed, in some cases it can last up to 52 weeks, but with benefit provided only for part of it.
PolishHolandia sprzeciwia się zwiększeniu budżetu europejskiego, lecz nie ma skrupułów, by sięgać po europejską pomoc.
The Netherlands is opposed to increasing the European budget but has no qualms about accepting European aid.
PolishReformy muszą być jednak prowadzone dalej i sięgać głębiej, tak by sprostać prawdziwym aspiracjom Marokańczyków.
However, these reforms must continue and be farther-reaching, so that they reflect the true aspirations of Moroccans.
PolishJednak gospodarki wschodzące mają rację twierdząc, że cel powinien być wyższy - może nawet sięgać 80% - i uwzględniać cele pośrednie.
But the emerging economies are right to say that the target should be higher - perhaps 80% - with interim targets.
PolishNie musimy sięgać bardzo daleko.
PolishJak daleko można sięgać w przyszłość, co z tego wynika, jakie są zagrożenia, a jakie możliwości, jakie wyzwania i jakie szanse?
How far you can anticipate, what follows from it, what are the threats, what are the possibilities, the challenges, the opportunities?
PolishJeżeli chodzi o koszty, to one nie są astronomiczne - według projektu Komisji mają sięgać 90 mln euro, może będą wyższe.
As far as cost is concerned, it is not astronomical: the Commission's proposal assesses it at EUR 90 million, and it could perhaps be higher.
PolishDzisiejsze technologie pozwalają sięgać po złoża surowców tam, gdzie dawniej nikt nie przypuszczał, że będzie to możliwe.
Present-day technologies make it possible to exploit deposits of raw materials in places where no one would previously have supposed it to be possible.
Polishsięgać po nowe laury
Polishsięgać pamięcią do
Polishnie sięgać gruntu
PolishAby w pełni wykorzystać potencjał EGNOS w transporcie, jego zasięg musi obejmować całą Unię, a nawet sięgać na terytorium jej najbliższych sąsiadów.
In order for it to be fully effective for transport purposes, it must include not only the entire Union, but also our closest neighbours.
Polishsięgać pamięcią wstecz
PolishMyślę, że nie należy sięgać aż tak daleko - kompromis historyczny to pojęcie co najmniej niejasne, o ile taki kompromis w ogóle jest potrzebny.
In my view we do not need to go that far - historical compromise is a concept that is vague at the very least, if such a compromise is needed at all.
PolishNiestety, nie musimy sięgać aż tak daleko, by znaleźć podobne przypadki, ponieważ również w Europie prawdziwym i aktualnym problemem są brutalne próby asymilacji.
Sadly, we need not go far to find similar cases, since crude attempts at assimilation are a real and current problem in Europe, too.
PolishWedług ocen Światowej Organizacji Zdrowia liczba zmarłych na raka wywołanego skażeniem po wybuchu w elektrowni może sięgać nawet 9 tysięcy ofiar.
According to the World Health Organisation, the number of those killed by cancers caused by contamination following the explosion in the nuclear power plant may be as many as 9000.