"skierować na" English translation

PL

"skierować na" in English

PL skierować na
volume_up
{verb}

Similar translations for "skierować na" in English

skierować verb
na preposition
na pronoun
English

Context sentences for "skierować na" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishW związku z tym należy skierować całą uwagę na publiczne wykorzystanie tych pieniędzy.
Therefore, all the attention should be directed at the public use of that money.
PolishW związku z tym fundusze europejskie należy skierować na inwestycje, a nie na konsumpcję.
Therefore, European funds should be geared towards investment, and not consumption.
PolishChciałabym jednak skierować uwagę nie na owoce dla szkół, a na kwestię mleka.
I should like to turn my attention away from school fruit, though, to the subject of milk.
PolishByć może wpadniemy na jakiś pomysł, jak skierować tamtejszy rząd na właściwą drogę.
Perhaps we will come up with some ideas about how we can get the government there back on track.
PolishTe najpilniejsze potrzeby mają pierwszeństwo i wszelkie wysiłki należy skierować właśnie na nie.
These immediate issues are primary and all efforts should be directed towards them.
PolishChciałbym dlatego skierować państwa uwagę na motyw 13 przedmiotowego sprawozdania.
I should therefore like to draw attention again to recital 13.
PolishMam nadzieję, że udało mi się skierować państwa uwagę na te nowe idee.
I hope I have succeeded in drawing your attention to these new ideas.
PolishMając to już za sobą, panie przewodniczący, zamierzam teraz w pełni skierować moją uwagę na debatę.
That done, Mr President, I now intend to give my full attention to the debate.
PolishChciałbym skierować uwagę Parlamentu na sytuację tej podstawowej zasady w Rumunii.
I would like to draw Parliament's attention to the situation of this fundamental principle in Romania.
PolishTo jest najważniejsze przesłanie, jakie Parlament może skierować do delegatów na szczyt w Pittsburgu.
That is the most important message this Parliament can give the Pittsburgh delegates.
PolishLekarz prowadzący może jednak skierować pacjenta na odpowiednie badania.
However your doctor may recommend testing as appropriate.
PolishMogłem bezpośrednio skierować się do publiki na ulicach.
I would control it directly with the public in the streets.
PolishProszę pozwolić mi na początek skierować prośbę do wszystkich.
Allow me therefore to begin with a plea to us all.
PolishNależy na to skierować uwagę społeczeństwa.
This needs to be brought to the attention of the general public.
PolishZ zadowoleniem przyjmuję inicjatywę Komisji Europejskiej, aby skierować 1 miliard euro na rozwiązywanie kryzysu żywnościowego.
I welcome the European Commission's initiative to direct EUR 1 billion into solving the foodstuff crisis.
PolishDlatego powinniśmy skierować wszystkie nasze wysiłki na osiągnięcie porozumienia międzynarodowego, jako że tam tkwi rozwiązanie.
This is why we should be directing all our efforts towards achieving an international agreement, as therein lies the solution.
PolishNie możemy już dalej milczeć i mamy obowiązek publicznie skierować uwagę na ten kraj, ponieważ mamy taką możliwość.
We cannot stay silent at this time and we have a duty to focus attention publicly on this country, because we have the opportunity to do so.
PolishI jeśli nie będzie mi potrzebna, będę mógł ją skierować z powrotem na okno, przekształcić w światło i przesłać wiązką do twojego domu.
And if I don't need it, I can convert it back up on the window to energy, light, and beam it, line of site, to your place.
Polish. ~~~ Oczywiście możesz skierować go na tę stronę.
Your network administrator may be able to locate and shut down the source of the automated traffic; feel free to refer them to this page.
PolishUdało się panu, mimo silnego sprzeciwu i dzięki ogromnej odwadze, skierować pański kraj na ścieżkę modernizacji.
You have succeeded, in the face of a lot of opposition and with a great deal of courage, in giving your country an enormous push towards modernisation.