"skończyć" English translation

PL

"skończyć" in English

PL skończyć
volume_up
{verb}

Zamiast zbalansowanej diety, możesz skończyć otoczonym przez śmieci informacyjne.
And instead of a balanced information diet, you can end up surrounded by information junk food.
Holandia i Belgia nie mogą skończyć jako "kozły ofiarne” tego wszystkiego.
The Netherlands and Belgium cannot end up being the 'dupe' of all this.
Muszą się skończyć uprowadzenia i aresztowania dziennikarzy.
The abduction and arrest of journalists must end.
Holandia i Belgia nie mogą skończyć jako "kozły ofiarne” tego wszystkiego.
The Netherlands and Belgium cannot end up being the 'dupe' of all this.
Zamiast zbalansowanej diety, możesz skończyć otoczonym przez śmieci informacyjne.
And instead of a balanced information diet, you can end up surrounded by information junk food.
Możecie skończyć jako taksówkarze.
You might end up driving a taxicab.

Synonyms (Polish) for "skończyć":

skończyć
Polish

Context sentences for "skończyć" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishMusimy również skończyć z naszym fragmentarycznym podejściem do finansowania.
We need to get past our fragmented approach in terms of finance as well.
PolishMusimy teraz skończyć rozpoczętą dyskusję nad punktem, który dotyczy środy.
We must now close our initial discussion on the point regarding Wednesday.
Polish(Śmiech) Jeśli myślisz: "Chcę z tym wszystkim skończyć", nie rób tego.
Remember that in the majority of universes, you don't even exist in the first place.
PolishPowinienem wtedy z nim skończyć, ale byłem ciekaw... i to mnie zgubiło.
I should have put a stop to it right then, but I was curious and that was my downfall.
PolishCzas skończyć z mówieniem: odsuńmy ten problem jeszcze na kilka lat.
It is time to stop saying: 'Let's put the problem off for a couple of years'.
PolishTrzeba skończyć z bezcłowym przywozem filetów gładzicy.
The duty-free importation of plaice fillets must stop, Mr President.
PolishJeśli będą kontynuować w tym tempie, nie da się zupełnie przewidzieć, gdzie mogą skończyć.
If they continue at this pace, there's absolutely no telling where they might wind up.
PolishTeraz pragnę przejść do głosowania, gdyż chciałbym skończyć do godziny 13.00.
Now I want to move to the vote, because I want to finish by 13:00.
PolishMusimy skończyć z ciasnotą umysłową, gdy chodzi o innowację i politykę.
We need to do away with our narrow-mindedness when it comes to innovation and in policy.
PolishNie mam na to miejsca w domu, ale trzeba skończyć, co się zacznie. ~~~ To był dla mnie przełom.
I don't have the room for this in my house, but I had to finish what I had started.
PolishPowinni państwo mieć przynajmniej tyle przyzwoitości, by pozwolić mówcy skończyć przemówienie.
You should at least have the decency to let our speaker deliver his address.
PolishTo także musi się skończyć, jeśli chcemy, by wybory odbyły się w przyzwoitych warunkach.
This, too, has to stop if we wish the elections to take place under reasonable conditions.
PolishNależy z tym skończyć, a aby z tym skończyć potrzebujemy również środków finansowych.
This must stop, and to stop it we also need financial resources.
Polish. ~~~ I musisz coś skończyć przed zwymiotowaniem.
There's people getting drunk building Lego, and you've got to finish the thing before you puke.
PolishPowiedziano mi kiedyś: "Gdy ktoś do ciebie mówi, pozwól mu skończyć.
I was once told: 'When someone speaks to you, let him finish talking.
PolishPraktyka taka musi się skończyć i Parlament Europejski musi to wyraźnie powiedzieć Ankarze.
This has to stop and this must be a strong message sent to Ankara by the European Parliament.
PolishUważam, że powinniśmy z tym skończyć i poprzeć pana posła Bendtsen.
I think we should stop doing that and we should support Mr Bendtsen.
PolishBicie i chłostanie ludzi na rozkaz rządu musi się skończyć.
Beating up people and whipping people on behalf of the government must stop.
PolishNiezwłocznie należy skończyć z praktyką skazywania na tę karę najsłabszych.
The imposition of this penalty on the most vulnerable people should be abolished as soon as possible.
PolishAle jeśli nie wybierasz ostrożnie, możesz skończyć w ten sposób.
But if you're not careful about how you choose, you wind up with this.